E-learning

Vítame Vás v našom e-learningovom študijnom programe Controlling a finančno-manažérske teórie v praxi. Dnešné obdobie je obdobie prechodu na informačnú spoločnosť. V tomto trende vytvárame a neustále inovujeme aj náš vzdelávací program. Veríme, že Vás zaujme a poskytne vám vedomosti a zručnosti, ktoré Vás posunú vo vývoji kariéry ďalej a vyššie. 
Naše študijné jednotky – moduly neustále inovujeme, aby sme vždy poskytli našim zákazníkom najnovšie poznatky a kvalitné konzultácie.

E-learning PODNIKOVÝ CONTROLLING

E-learningové štúdium controllingu zahrňuje tri moduly, ktoré sa dajú študovať aj samostatne. Sú to moduly Finančný controlling, Podnikový controling a Nákladový controlling. V rámci štúdia môžete získať komplex poznatkov z danej problematiky, pričom sú možné aj konzultácie s lektorom, ktorý vám bližšie ozrejmý problematické časti. 
Šúdium zahrňuje teoretickú oblasť problematiky, ktorú musíte tvorivo aplikovať v rámci sebahodnotiacich úloh, ktoré následné preverí lektor a okomentuje. V závere je uvedený test na kontrolu vedomostí. Záverečný projekt je zameraný na zostavenie finačného plánu vybranej firmy a jeho obhájenie.

E-learning FINANČNÝ CONTROLLING

E-learningové štúdium finančného controllingu zahrňuje tri moduly: Finančný controlling a finančná analýza, Riadenie hodnoty firmy a Finančné plánovanie. V rámci štúdia môžete získať komplex poznatkov z danej problematiky, pričom svoje poznatky môžete konzultovať s lektorom. V študijnom materiály sú aj sebahodnotiace otázky s uvedením názorov autora na danú tému. V závere modulu 3 je sebahodnotiace preskúšanie. V module Finančné plánovanie je potrebné aplikovať získané poznatky vo vlastnom finančnom modele firmy a obhájiť svoje názory na finančné riadenie.


Študijný program 
Controlling a finančno – manažérske teórie v praxi


Cieľom štúdia je poskytnúť manažérom najnovšie poznatky z oblasti manažovania a s ním spojených zručností tak, aby sa stali profesionálnom v tejto oblasti. Tomuto cieľu je prispôsobený aj obsah štúdia, ktorý je ale flexibilný a môže sa meniť podľa vývoja okolitého prostredia a požiadaviek praxe. 

Obsah štúdia zahŕňa problémové oblasti, ktoré by mal ovládať každý efektívne pracujúci manažér. Sú to:

 • Spracovanie informácií pre potreby riadenia a tvorba MIS.
 • Dashboardy, finančno-ekonomická analýza podniku, interpretácia výsledkov.
 • Vypracovanie a implementácia stratégie. 
 • Tvorba finančného plánu a plánu rozvoja podniku a jeho používanie.
 • Moderné formy organizovania a procesy.
 • KEYs – kľúčové ukazovatele výkonnosti.
 • Kľúčoví pracovníci podniku, hodnotenie a kontrola výkonnosti, manažérska inventúra.
 • Vyjednávanie a stratégie v jednaní.
 • Riadenie pomocou projektov.


V prípade záujmu je možné program rozšíriť alebo doplniť podľa individuálnych požiadaviek tak, aby sa v čo najväčšej miere zvýšila jeho účinnosť v praxi.

POKYNY K ŠTÚDIU:
Frekventanti obržia k štúdiu nielen potrebnú literatúru ale aj nevyhnutnú programovú podporu k spracovaniu informácií a reportov. Navrhnutý je individuálny plán štúdia podľa vlastných požiadaviek a možností. Možnosť začatia a ukončenia štúdia je po ihneď po zvládnutí daného modulu a správaní úloh alebo projektu. Odporúčaný scenár štúdia:

 1. Záujemcovia budú oboznámení s formou štúdia, obdržia študijné materiály v elektronickej podobe a informačnú databázu, ktorú budú musieť spracovať do manažérskeho informačného systému.
  Zároveň im budú dodané nástroje a literatúra k tvorbe MIS a interpretácii výsledkov.
 2. V závere štúdia modulu každý frekventant odprezentuje svoj manažérsky informačný systém na báze výkazníctva, vytvorí komentár a podá vo forme reportu správu o stave podniku aj s návrhmi na riešenie.
  Každý frekventant obdrží nástroj na finančné plánovanie a naplánuje budúci vývoj na základe stanovených cieľov.
 3. V ďalšej časti štúdia vytvorí a odprezentuje finančný plán a projekciu budúceho vývoja. Následne popíše zmeny v organizácií podniku a personálnej štruktúry tak, aby bola vhodná pre plnenie cieľov. Po úspešnom obhájení projektu sa pokračuje problematikou strategického riadenia a sústavy strategických cieľov.
 4. V tejto etape štúdia vytvorí a odprezentuje výsledky SWOT analýzy pre daný podnik, navrhne stratégiu a projekty úspešnosti. Urobí benchmarkingovú analýzu podstatného okolia, zostaví víziu podniku a navrhne strategickú mapu a tabuľku strategických cieľov BSC. 5. Štúdiu končí spracovaním a obhajobou projektu Po splnení a obhájení projektu obdržia certifikát manažéra s popisom jeho odborných znalostí pre prax.

Manažérske nástroje k tvorbe a plneniu úloh vrátane literatúry obdrží každý účastník programu. 

Schéma štúdia je uvedená na obrázku nižšie.

Materiál k stiahnutiu …