Templates (šablóny)

Templates (šablóny) sú veľmi dôležitou pomôckou, keď hľadáte nové myšlienky, alebo potrebujete urobiť nejaký projekt. Veľmi efektívne Vás navedú na riešenie danej problematiky a poskytnú Vám postup s preddefinovanými tabuľkami pre ich spracovanie. Predstavujú určitý vzor pre to, aby ste prácu vykonali, čo najlepšie.

Na našej stránke ponúkame šablóny rôznych typov, ktoré sú priebežne dopĺňané a zverejňované tak, ako vznikajú v prípade potreby spracovať nejaký report, projekt, dashboard, či riešiť nejakú úlohu.


KPI – kľúčové ukazovatele výkonnosti. Šablóna vo formáte XLSX Vám pomôže s návrhom a výberom správnych KPI. KPI sú rozdelené do niekoľkých základných skupín a to: KPI – finančná analýza (rentabilita, likvidita, zadlženosť, aktivita), KPI – Blanced Scorecard (finančná perspektíva, zákaznícka perspektíva, procesy, učenie sa rastu, KPI – HR Scorecard, KPI – Controlling, KPI – Personálny controlling, KPI – Marketing. Cena 50,- €  Objednať tu …


 

Marketingová kalkulácia cien – šablóna vo formáte XLSX, ktorá Vám pomôže správne vykalkulovať ceny produktov, produktových balíčkov, jedál, kníh, ako aj širokého sortimentu tovaru v predajniach a pod. Zostavená je tak, že pri optimalizácii cien produktov zakomponuje do výsledku aj požadovanú ziskovosť. Kalkulácia nebola nikdy ľahšia, prehľadnejšia a presnejšia ako pomocou tohto programu. Môžete si zároveň odkontrolovať správnosť vašich kalkulácií cez metodiku ÚVN. Program je nastavený na kalkuláciu od 1 do 100 produktov. Je ho možné rozšíriť na kalkuláciu niekoľko tisíc až desaťtisíc produktov vrátane veľkých obchodných domov.  Vo svojej kategórií je jedinečný a môže sa použiť aj v mobile, či tablete. Cena 30,- €  Objednať tu …


Podnikateľský plán – šablóna vo Worde formátu DOCX, ktorá Vám pomôže spracovať podnikateľský plán. Zostavená je ako dokument v tvare podnikateľského plánu, kde je preddefinovaný obsah a uvedené sú otázky, ktoré Vám napomôžu vypracovať profesionálny podnikateľský plán. Obsahuje 24 strán otázok a tabuliek  pre komplexné spracovanie presvedčivého podnikateľského plánu. Cena 8,- €  Objednať tu …

 

 

 


7S McKinsey analýza – šablóna pre 7S analýzu podľa McKinseyho. Zahrňuje najdôležitejšie poznatky pre lepšie pochopenie princípu analýzy. Zároveň obsahuje check list pre testovanie úrovne a naplnenie všetkých 7S. Výsledky zobrazuje graficky a tak umožňuje efektívne zistiť slabé miesto podniku a napomôže správnym manažérskym rozhodnutiam. Šablóna je  spracovaná vo formáte XLSX. Cena 8,- €  Objednať tu … 

 

 

 


SWOT analýza – šablóna vhodná na spracovanie SWOT analýzy tabuľkovou aj grafickou formu s interpretáciou stratégie a stanovením priorít pre organizáciu tak, aby sa organizácia nasmerovala smerom k úspechu a presadenia s na trhu. Šablóna je  spracovaná vo formáte XLSX. Cena 6,- €  Objednať tu …

 

 


 

 


GE matica – šablóna k hodnotenie atraktívnosti podniku alebo portfólia produktov z hľadiska ich atraktívnosti a konkurencieschopnosti. Tretí parameter portfóliového hodnotenia produktov tvori tržby alebo krycí príspevok. Je ju možné použiť aj na benchmarkingové hodnotenie podniku v postavení v rámci konkurenčných firiem. Cena 12,- €.  Objednať tu …

 

 


 

Marketingový plán – Šablóna Marketingový plán je vyrobená v programe Excel. Umožňuje zostaviť kvalitný marketingový plán, ktorý má všetky súčasti, ktorý takýto plán má mať. Zahrňuje časť analytickú, kde sa dajú vytvoriť rôzne analýzy ako ABC produktov, zákazníkov, SWOT, BCG, analýza rizík, problémov a mnoho ďalších analýz. Taktiež je tu možno zadefinovať ciele, vytvoriť plán predaja, zadefinovať stratégie, zostaviť marketingový rozpočet, projekt marketingovej komunikácie a navrhnúť systém marketingovej kontroly. Cena 49,- €.  Objednať tu …

 

 


 

Vidiecky turizmus a agroturizmus. Šablóna vidiecky turizmus je určená na riadenie projektov vidieckeho turizmu a agroturizmu. Obsahuje rad tabuliek, ktorých vyplnením získate hodnotenie o stave a predpokladov rozvoja vidieckeho turizmu a agroturizmu v danej lokalite. Následne sú tu uvedené šablóny pre tvorbu projektov vidieckeho turizmu vrátane metodiky CBA. V prípade, že chcete riadiť rozvoj turizmu je tu uvedená najmodernejšia šablóna pre hodnotenie výkonnosti turizmu metodikou BSC vrátane strategickej mapy a tabuľky BSC. Šablóna ďalej zahrňuje aj časové riadenie projektov formou Ganttovho diagramu a tabuliek pre vyhodnocovanie projektov. Osobitnú časť tvorí dotazník pre hodnotenie potenciálu vidieckeho turizmu, ktorý je možno aplikovať na obce alebo vybrané lokality. Má formu dotazníku pomocou ktorého zistíte, potenciál lokality alebo obce a môžete definovať smer strategického rozvoja turizmu formou strategickej mapy.  Cena 10,- €. Objednať tu …


Finančný plán. Šablóna Finančný plán umožňuje spracovať kvalitné finančné plány pre poterby riadenia firmy, alebo pre rôzne iné účely. Príkladom môže byť vypracovanie finančného plánu pre banky, alebo spracovanie podnikateľských projektov, vypracovanie analýzy budúceho vývoja, zistenie rizík a simulovanie správania sa organizácie. Program finančný lán sa vyznačuje svojou komplexnosťou, ktorá je charakterizovaná priamym prepojením všetkých dokumentov s vymedzením väzieb a vplyvov na každú časť finančného plánu. Tým sa stáva ojedinelým produktom finančného plánu nielen na Slovensku, ale aj v EU a vo svete. Je plnohodnotným program pre vytváranie systémov finančného riadenia, bez ktorého by nemal fungovať žiadny kvalitný manažér, ekonóm, controllér, ale aj každý riadiaci pracovník podniku. Zahrňuje plány: plán výnosov a nákladov, plán ziskov a strát, plánovaná súvaha, plán cash flow, finančná projekcia, úverový plán, finančný plán a ďalšie navzájom kompaktne prepojené dokumenty. Cena 99,- €.  Objednať tu …


Motivácia – Maslowova hierarchia potrieb. Šablóna napomáha pri hodnotení motivácia podľa Maslowovej hierarchie potrieb. Obsahuje Check list, ktorý umožní zistiť súčasnú úroveň potrieb podľa tejto teórie a vypočítať úroveň motivácie podľa jednotlivých stupňov aj celkovú motiváciu. Otázky si môže každý záujemca upraviť, prípadne doplniť alebo vymeniť. Postačujú minimálne znalosti Excelu, ale konzultácia s dodávateľom. Cena 8,- €.  Objednať tu …