Produkty

V našom e-Shope si môžete kúpiť nižšie uvedené produkty. Stačí kliknúť na mail a objednať si požadovaný produkt – dominanta@dominanta.sk


Katalóg produktov v PDF je k stiahnutiu tu …


FINANČNÉ PLÁNOVANIE S PODPOROU UMELEJ INTELIGENCIE. Ponúkame Vám najnovší a zároveň jedinečný progrm pre finančné plánovanie. Iste pociťujete potrebu mať zostavený opimálny finančný plán, ktorý Vám ukáže aké výsledky treba dosiahnuť, aby Vaša firma bola prosperujúca. Stačí mu zadať výsledky zo súvahy a výkazu ziskov a strát za posledných 5 rokov a program Vám zostaví optimálny fiinančný plán, ktorým sa môžete riadiť, ale taktiež si ho upraviť podľa svojich potrieb. Celková doba zostavenia plánu netrvá dlhšie ako 5 minút. Program si načíta automaticky posledný známy stav a na základe neho vytvorí finančný plán na najbližžích 8 rokov s trendami vývoja jednotlivých parametrov. Program k plánovaniu využíva tzv. ekonomické normály a cyklus točenia peňazí cast-to-cash. Podľa ekonomických normálov optimalizuje náklady a výnosy a následne prepočíta toky peňazí a zostaví súvahu a výsledovku. Na základe nich Vám spravuje automaticky finančnú analýza a finančnú projekciu. Program je jediný svojej kategórie vo svete a je bezkonkurenčný. Môže sa stať pre Vás výborným pomocníkom pri riadení alebo stanovení hodnoty podniku. Zároveň sa môže zúčastniť školenia, kde sa dozviete všetko potrebné k ďalšiemu rozvoju zručností v tejto oblasti a práce s programom. Cena programu je 1100,- €. Cena školenia je 350,-€. Program i školenie si môžete objednať na dominanta@dominanta.sk, alebo telefonicky na +421 903 638 082. Blišie si pozriete video.


KRÍZOVÝ MANAŽMENT A CONTROLLING – RIADENIE PODNIKU V DNEŠNÝCH KRÍZOVÝCH PODMIENKACH. V tomto období sa mnoho podnikov dostáva postupne do ťažkostí, ktoré sú spôsobené súčasným stavom vývoja ekonomiky. Ponúkame Vám publikáciu a program, ktorý Vám pomôže na tento stav sa pripraviť a efektívne ho riadiť. Z obsahu: Ako sa pripraviť na krízu a úloha controllingu v krízovom riadení. Controllingový systém a jeho nástroje – úlohy finančného controllingu v kríze (finančný plán krátkodobý a dlhodobý), úlohy nákladového controllingu – analyzovanie citlivosti nákladov a výnosov na krízové javy a infláciu. Krízový manažment – monitorovanie a riadenie krízových javov. Systém krízového riadenia. Identifikácia oblastí vzniku krízy. Úrovne krízy. Krízové plány a postup jeho tvorby. Úrovne krízy a prístupy k riešeniu krízy na danej úrovni. Analýza a monitorovanie krízového vývoja. Programy odstraňovania krízy. Vyhodnotenie a ukončenie krízy. Cena publikácie je 50,-€ vrátane programu na testovanie ohnísk krízya a potreba zavedenia krízového manažmentu. Odporúčame tiež školenie formou webináru Krízový manažment a controlling v dnešnej dobe


POPIS
STRATEGICKÝ CONTROLLING
Kniha vo formáte PDF
Z OBSAHU: nástroje strategického controllingu, analýza silných a slabých stránok, potenciálov, strategická bilancia, analýza životného cyklu, portfóliové metódy, výstavba strategického controllingu, návrh stratégie, prognózovanie, strategický a operatívny controlling.
CENA: 10,- €
OBJEDNAŤ

Tu


RACIONÁLNY MANAGEMENT
Knihy vo formáte PDF a tlačená
TOP manažérom, controllérom, študentom vysokých škôl, ale aj širokej odbornej verejnosti, ponúkame novú publikáciu z oblasti racionálneho myslenia manažérov. Kniha sa zaoberá problematikou racionálneho manažmentu, ktorá je menej známa. Opiera sa o skúsenosti a poznatky manažérov, ktoré získali vo svojej praxi pri riešení rôznych typov problémov. Iste Vás zaujíma dnešná doba ako predvídať a riešiť problémy, či predpovedať vývoj podniku, či ho efektívne ho riadiť. Väčšinu odpovedí by ste mali nájsť v tejto knihe, ktorá je svojim obsahom jedinečná a ojedinelá aj vo svete. Orientovaná je predovšetkým na praktické veci, ktoré môžu manažéri a controlléri využiť vo svojej práci pri riešení rôznych úloh. Obsahuje mnoho poznatkov získaných priamo v praxi. Cena publikácie v PDF formáte je 15,-€. Cena tlačenej publikácie je 28,-€. Počet strán 208. Citačná norma: Gallo, P., Váchal, J., Straková, J. 2022. Racionální management. Prešov: Dominanta. ISBN 978-80-973605-3-5 (tlač), 978-80-973605-4-2 (PDF). EAN 9788097360535 (tlač), 9788097360542 (PDF).
Obsah publikácie je TU...
CENA: 15,- €, tlačená 28,- €.
OBJEDNAŤ
PRODUKTOVÝ MANAGEMENT
Knihy vo formáte PDF a tlačená
Produktovým manažérom, controllérom, študentom vysokých škôl, ale aj širokej odbornej verejnosti, ponúkame novú publikáciu z oblasti riadenia produktov. Kniha sa zaoberá problematikou produktového manažmentu a to jeho koncepciou, obsahom, prácou produktového manažéra v podniku až po implementáciu produktového manažmentu do činností podniku. Orientovaná je predovšetkým na praktické veci, ktoré môžu manažéri a controlléri využiť vo svojej práci. Obsahuje mnoho poznatkov získaných v súvislosti s implementovaním produktového manažmentu do podnikovej praxe. Cena publikácie v PDF formáte je 15,-€. Cena tlačenej publikácie je 28,-€. Počet strán 208. Citačná norma: Straková, J., Gallo, P., Váchal, J. 2022. Produktový management. Prešov: Dominanta. ISBN 978-80-973605-2-8.
Obsah publikácie je TU...
CENA: 15,- €, tlačená 28,- €.
OBJEDNAŤ
NÁKLADOVÝ CONTROLLING
Kniha vo formáte PDF
Z OBSAHU: koncepcia nákladového controllingu, rozpočtový systém, sledovanie a vyhodnocovanie účtovných údajov, odchýlky nákladov, kalkulačný systém podniku, kalkulačné metódy, kalkulácia cez úplné a neúplné náklady, manažérske kalkulácie.
CENA: 12,- €
OBJEDNAŤ
Moderný finančný controlling a finančné plánovanie
Knihy vo formáte PDF a tlačená
Finančným controllérom, manažérom, študentom vysokých škôl, ale aj širokej odbornej verejnosti, ponúkame novú publikáciu z oblasti finančného plánovania a finančného controllingu. Kniha sa zaoberá problematikou finančnej analýzy a finančnej projekcie vrátane ukazovateľov KPIs a s tým spojených problémov. Orientovaná je predovšetkým na praktické veci, ktoré môžu controlléri využiť vo svojej práci. Obsahuje mnoho poznatkov získaných v súvislosti s implementovaním finančného controllingu do podnikovej praxe. Podporená je programom "TOP_Controlling_2022_FC", ktorý je určený controllérom k ich každodennej práci. Program nie je súčasťou publikácie a zakúpiť sa dá osobitne. Cena publikácie v PDF formáte je 15,-€. Cena tlačenej publikácie je 25,-€. Počet strán 171. Citačná norma: Gallo, P., Čabinová, V. 2021. Moderný finančný controlling a finančné plánovanie. Prešov: Dominanta. ISBN 978-80-973605-2-8.
Obsah publikácie je TU...
CENA: 15,- €, tlačená 22,- €.
OBJEDNAŤ
Manažerský audit a a moderní systémy managementu kvality v 21. století
Knihy vo formáte PDF
TOP manažérom, controllérom, študentom vysokých škôl, ale aj širokej odbornej verejnosti, ponúkame novú publikáciu z oblasti auditu a moderných systémov riadenia kvality. Kniha sa zaoberá problematikou manažérskeho auditu, ktorý v súčasnosti rastie na významnosti. Opiera sa o moderné poznatky z tejto vednej oblasti a tiež skúsenosti manažérov, ktoré získali mnohé poznatky priamo v praxi. Objasňuje pojem manažérsky audit a jeho obsah, popisuje jeho ciele, účel i techniky, popisuje systémové a metodické aspekty manažérskeho auditu, moderné metódy a mnoho ďalších vecí týkajúcich sa auditu. Cena publikácie v PDF formáte je 15,-€. Počet strán 208. Citačná norma: Kušnírová, R., Gallo, P. 2023. Manažerský audit a a moderní systémy managementu kvality v 21. století. Prešov: Dominanta.
Obsah publikácie je TU...
Cena: 15,- €.
OBJEDNAŤ
KPI
Knihy vo formáte PDF
UKAZOVATELE VÝKONNOSTI, MANAŽÉRSKY REPORTING A KPIs: Publikácia sa zaoberá problematikou reportingu, dashboardov a KPI. Z obsahu: Štruktúra manažérskeho reportingu. Zobrazovanie informácií v reportingu. Faktory úspešnosti. Definícia hodnototvorných (kľúčových) procesov. Identifikácia kľúčových KPIs pre manažérske dashboardy. Strategické mapy a rozhodovací reporting. Reporting nákladov a výnosov. Ukazovatele ekonomickej výkonnosti. Prepojenie hodnotenia výkonnosti s hodnotením produktivity. Cyklus CVA. Využitie ukazovateľa EVA. Prínosy „Inteligentného reportingu“ a dashboardov. Moderné formy reportingu a dashboardy. KPIs, tvorba, použitie, ako použiť, kľúčové ukazovatele výkonu. Strán 59. CENA: 10,- €
CENA: 10,- €
OBJEDNAŤ
KALKULÁCIE Kalkulačný systém podniku
Kniha vo formáte PDF, PDF
Z obsahu: manažérske informačné systémy a ich význam v podnikovej praxi, rozpočtový systém, účtovný systém, manažérsky prístup k účtovníctvu podniku, kalkulačný systém podniku, kalkulačné jednotky a výkony, komponenty kalkulácie nákladov, druhové triedenie nákladov, kapacitné členenie nákladov, kalkulačné metódy, druhy kalkulácií, metóda nákladov na obrat, CVP analýza, ceny, zisk a efektívnosť výrobného procesu, tvorba cien na báze neúplných nákladov. cca 111 strán
CENA: 6,- €
OBJEDNAŤ
HODNOTENIE VÝKONNOSTI PRACOVNÍKOV A MANAŽÉROV
Publikácia vo formáte PDF, DOCX
Z obsahu: hodnotenie pri práci, účel a zámery hodnotenia, metódy hodnotenia výkonnosti, hodnotiaci dotazník, spracovanie údajov z dotazníkov, interpretácia výsledkov a výpočet úrovne výkonnosti organizácie, ukazovateľ spokojnosti zamestnancov, motivačné aspekty hodnotenia, návrhy rozvojových aktivít organizácia, ďalšie možnosti využitia výsledkov v praxi, záverečná správa – forma a obsah pre posúdenia výkonnosti firmy. cca 33 strán.
CENA: 3,- €
OBJEDNAŤ
Finančný plán EIS5
Program pre finančné plánovanie vo formáte XLSM (X)
Pre manažérov, majiteľov podnikov, controllérov, finančných riaditeľov, aj odbornú verejnosť ponúkame nový program na finančné plánovanie a riadenia zameraný na prekonanie problémových situácií a nastavenie budúceho vývoja. Výborný pre zostavenie KPI vo finančnej perspektíve podniku. Implementované sú tu najmodernejšie poznatky z finančného plánovania a riadenia v prepojení s digitálnymi technológiami. Cena publikácie je 250,-€. Cena zo školením priamo vo firme a s nastavením vstupných údajov je 350,-€.

CENA: 250,- €, so školením v podniku 350,- €.
OBJEDNAŤ
FINANČNÝ CONTROLLING
Kniha vo formáte PDF
Z OBSAHU: pojem a obsah, finančné ciele, ukazovatele finančnej analýzy a ich interpretácia, ukazovatele cash flow, prevádzkové ukazovatele, bankrotové modely, controlling pracovného kapitálu, zásoby, analýza nákladovosti a ziskovosti, riadenie likvidity, riadenie hodnoty a výkonnosť, finančné plánovanie.
CENA: 11,- €
OBJEDNAŤ
Finančný controlling - IP finančný rozbor podniku
Program pre finančnú analýzu podniku vrátane trendových analýz (X)
Program je vhodný pre manažérov, majiteľov podnikov, controllérov, finančných riaditeľov, aj odbornú verejnosť. Ponúka finančný rozbor podniku v zrozumiteľnom formáte pre všetkých, ktorí sa podieľajú na riadení podniku vrátane trendových kriviek. Program nevyžaduje vysoké odborné znalosti napriek tomu má vysokú vypovedaciu schopnosť. V prepojení na Index podnikateľa (www.indexpodnikatela.sk) je výborný benchmarkingový program vhodný pre analýzu konkurencie, zákazníkov alebo dodávateľov. Sú v ňom zakomponované ukazovatele finančnej analýzy, predikčné modely, tvorba hodnoty podniku, ukazovatele ziskovosti a ďalšie dôležité veci, ktoré potrebuje finančný controlling a manažéri pre efektívne vykonávanie svojej práce. Cena publikácie je 250,-€. Cena zo školením priamo v podniku a s nastavením vstupných údajov je 350,-€.

CENA: 250,- €, so školením v podniku 350,- €.
OBJEDNAŤ
FINANČNÉ PLÁNOVANIE
Program vo formáte XLSX
Počítačový program formátu Excel - XLS vám pomôže zostaviť finančný plán firmy v podobe výsledovky, súvahy a cash flow spolu s interpretáciou výsledkou formou finančnej projekcie. Zahrňuje plán výnosov a nákladov, investičný plán, personálny plán, plán úverov a na základe nich generuje vaše predstavy do podoby základných riadiacich dokumentov. Program výborne pomôže aj pri projektovom riadení.
CENA: 188,- €
OBJEDNAŤ
FINANČNÉ PLÁNOVANIE A FINANČNÁ ANALÝZA
Program vo formáte XLSX
Počítačový program vo formáte Excel - XLSx, ktorý spája spolu programy finančnej analýzy, ktoré monitorujú skutočnosť a plány do jedného celku a umožňuje súčasne generovať plány na ďalšie obdobia a porovnávať so skutočnosťou, sledovať vývojové trendy a dávať predikcie do budúcnosti.
CENA: 249,- €
OBJEDNAŤ
FINANČNÁ ANALÝZA a interpretácia finančných ukazovateľov
Program vo formáte XLSX
Počítačový program formátu excel - XLSX vám pomôže interpretovať výsledky firmy a sledovať ich vývoj. Zahrňuje ukazovatele likvidity, aktivity, kapitálovej štruktúry, rentability, cash flow, atď. Interpretácia vo forme reportingu je grafická, tabuľková, komentáre a pod.
CENA: 90,- €
OBJEDNAŤ
EXCEL A MAKRÁ
Kniha vo formáte PDF + súbory vo formáte XLSM
Z OBSAHU: pracovná plocha Visual Basicu, Excel a VBA, tvorba jednoduchých makier, práca s objektami, objekty typu Range, grafické objekty, kontingenčné tabuľky a makrá, riadenie toku vo Visual Basicu - cykly, vytváranie formulárov, podpora grafov cez makrá, riešenia rôznych programových úloh s makrami - načítavanie súbor, doplňovanie databáz, premenovanie listov,..
CENA: 12,- €
OBJEDNAŤ
EXCEL 2016 pre ekonómov, manažérov a controllérov
Kniha vo formáte PDF + súbory vo formáte xls
Z OBSAHU: pracovná plocha Excelu 2016, tvorba makier, import a export údajov, načítavanie dát z externých zdrojov, funkcie pre controlling, formuláre, reporting v Excely, riadenie tlače, grafy - typy, úprava a grafická interpretácia, scenáre, hľadanie riešení, riešiteľ, citlivostná analýza, trendy a vyhodnocovanie trendov, ...
CENA: 12,- €
OBJEDNAŤ
EXCEL 2010 pre ekonómov, manažérov a controllérov
Kniha vo formáte PDF + súbory XLSX
Z OBSAHU: pracovná plocha Excelu 2010 a zmeny oproti 2007 a 2003, tvorba makier, import a export údajov, načítavanie dát, funkcie pre controlling, formuláre, reporting v Excely, riadenie tlače, grafy - typy, načítavanie zdrojových údajov, úprava a grafická interpretácia, scenáre, hľadanie riešení, riešiteľ, citlivostná analýza, trendy a vyhodnocovanie trendov, ...
CENA: 12,- €
OBJEDNAŤ
EDÍCIA CONTROLLINGU
Knihy vo formáte PDF
EDÍCIA CONTROLLÉRA: Pre controllérov ponúkame novú edíciu kníh controlléra, ktoré mu poskytnú dostatok podnetov a námetov, či riešení na zdokonalenie controllingu vo firme. Edíciu tvoria knihy Controlling - vytvárame systém controllingu vo firme, Finančný controlling, Nákladový controlling, Strategický controlling a Excel pre controllérov. Cena edície je 96,-€ . Navyše k nej dostanete ej knihu Manažérska ekonomika.
CENA: 96,- €
OBJEDNAŤ
Digitálny manažment
Knihy vo formáte PDF a tlačená
Pre manažérov, študentov vysokých škôl ale aj širokú odbornú verejnosť ponúkame novú publikáciu Digitálny manažment. Kniha sa zaoberá problematikou manažmentu a zmenami v manažérskych funkciách z pohľadu digitálnych technológií. Nájdete tu najmodernejšie poznatky z manažmentu v prepojení s digitálnymi technológiami, tak ako aj vývoj manažérskych teórií a možnosti digitalizácie. Cena publikácie v PDF formáte je 15,-€. V tlačenej podobe bude dostupná v mesiaci júl-august 2020. Cena tlačenej publikácie je 22,-€. Počet strán 170. Citačná norma: Gallo, P. 2020. Digitálny manažment. Prešov: Dominanta. ISBN 978-80-973605-0-4, 978-80-973605-1-1
CENA: 15,- €, tlačená 22,- €.
OBJEDNAŤ
CONTROLLINGOVÝ SYSTÉM EIS
Program vo formáte XLSX
Program je samostatný controllingový systém, ktorý podporuje výkazy platné od roku 2014 - súvahu a výsledovku. Umožňuje urobiť controllingový rozbor na báze finančnej analýzy, predikcii vývoja, ukazovatele ziskovosti, výkonnosti podniku a pod. Zahrňuje aj grafické interpretácie a dasboardy.
CENA: 190,- €
OBJEDNAŤ
CONTROLLING
Kniha vo formáte PDF
Z OBSAHU: terminológia controllingu, organizácia, osobnosť controlléra, kompetencie, predpoklady zavedenia, tvorba controllingového systému, strategický a operatívny controlling, metodika tvorby, obsah controllingového systému, controllingový reporting, metódy strategického controllingu, tvorba systému operatívneho controllingu.
CENA: 15,- €
OBJEDNAŤ
CASH FLOW
Program vo formáte XLSX
Program pre skráteny spôsob tvorby výkazu cash flow. Vstupnými dátami sú súvahy z dvoch období, medzi ktorými chceme sledovať finančné toky. Výkaz sa zostavuje v niekoľkých krokoch a to zadanie údajov zo súvahy, sledovanie zmien v majetku a kapitálu a ich transformácia do výkazu cash flow.
CENA: 5,- €
OBJEDNAŤ
BENCHMARKING A CONTROLLINGOVÉ ANALÝZY
Program vo formáte XLSX
Počítačový program vo formáte Excel - XLSx, ktorý dokáže robiť benchmarkingové analýzy. Vstupné údaje predstavujú výsledovky a súvahy firmy alebo firiem a na základe nich zostavuje poradie firmy, hodnotí ich postavenie vo finančnej výkonnosti a úspešnosti. Umožňuje zistiť stav firmy a stanoviť smer jej zlepšenia.
CENA: 225,- €
OBJEDNAŤ
BALANCED SCORECARD Teória a metodika tvorby systému BSC vo firme
Kniha vo formáte PDF
Z obsahu: metóda BSC, kritické faktory úspechu, dôvody pre nasadenie, vízia a stratégie, poslanie, strategická mapa, postupnosť krokov zavedenia, model BSC proces jeho tvorby, dokumentácia, formulácia stratégií pomocou metódy SWOT, finančná perspektíva, ukazovateľ pre hodnotenie výkonnosti firmy, meradlá finančnej rovnováhy, zákaznícka perspektíva, kľúčové ukazovatele zákazníckej perspektívy, perspektíva interných procesov, ukazovatele interných procesov, mapa procesov, metóda ABC, procesné riadenie, perspektíva učenia sa rastu, meranie spokojnosti zamestnancov, meranie produktivity zamestnanca, hybné sily učenia sa a rastu, hodnotenie pracovného výkonu, zavedenie BSC. cca 167 strán.
CENA: 10,- €
OBJEDNAŤ
BALANCED SCORECARD Strategický systém riadenia výkonnosti
Kniha vo formáte PDF
Z OBSAHU: teória Balanced Scorecard a jej význam pre riadenie, poslanie, stanovenie vízie, tvorba strategickej mapy a tabuľky scorecard. Obsah a objasnenie perspektív a KPI - finančnej, zákazníckej, interné procesy a učenia sa rastu. Príklady výstupov.
CENA: 14,- €
OBJEDNAŤ
ACTIVITY BASED COSTING PROCESNÁ KALKULÁCIA
Program vo formáte XLSX
Počítačový program s návodom, ako si vytvoriť z hlavnej knihy vzorec na procesnú kalkuláciu. Zahŕňa dve oblasti a to ver.1 - výroba a ver.2 - obchod. Program pomôže manažérom zostaviť procesnú kalkuláciu a pozrieť sa na firmu procesnými očami. Užívateľ musí mať k dispozícii hlavnú knihu za 12 mesačné obdobie (príp. iné), zadefinovať aktivity, urobiť transformáciu na aktivity a následne ich oceniť. Potom definuje a oceňuje nákladové objekty a zobrazuje si rôzne pohľady na činnosť firmy.
CENA: 199,- €
OBJEDNAŤ
ACTIVITY BASED COSTING Návod ako urobiť procesné kalkulácie jednoducho a rýchlo
Kniha vo formáte PDF
Z OBSAHU: pojem ABC, prečo a z akých dôvodov robiť procesné kalkulácie vo firme. Postupy tvorby ABC pre výrobnú a obchodnú spoločnosť. Úprava hlavnej knihy, možnosti prepojenia na strediská, definovanie a oceňovanie aktivít, priraďovanie aktivít nákladovým objektom. Interpretácia a využitie výsledkov ABC. Príklady výstupov. cca 70 strán.
CENA: 10,- €
OBJEDNAŤ