Tvorba KPI

Charakteristickým znakom moderných reportov a dashboardov sú kľúčové ukazovatele výkonnosti – KPIs (Key Performance Indikators). Bez nich už v podstate neexistuje žiaden kvalitný report. 

KPI sa skladá zo štyroch zložiek, ktoré sa odporúča dodržať v kvalitne spracovaných reportov.

  1. Aktuálna hodnota, resp. skutočný stav k sledovanému obdobiu.
  2. Cieľová hodnota, ktorú plánujeme dosiahnuť do konca roka, alebo v strategickom riadení do 3-4 rokov podľa strategického plánu zostaveného na 3 alebo 4 roky.
  3. Stav hodnoty KPI a jeho vizualizácia – ikona a farba.
  4. Trend vývoja KPI a jeho vizualizácia – oyčajne v tvare šípky, ktorá zobrazuje vývoj ukazovateľa v čase. Je možné ale použiť aj riadkové alebo stĺpcové grafy, keď majú dostatočnú vypovedaciu schopnosť.
  5. Plánovaná hodnota. Táto hodnota sa uvádza pre dané obdobie u aktuálnej hodnoty, aby sme vedeli zistiť, či dosahujeme plánované ciele v jednotlivých výsledkových obdobiach.

Dashboardom (reportom) s najlepšou vypovedacou schopnosťou KPIs je tabuľka Balanced Scorecard.

Výborným nástrojom na tvorbu KPI reportov je Excel. V súčasnosti sú už modernejšie nástroje, ktoré využívajú vlastnosti Excelu alebo s ním spolupracujú. Pre controllérov odporúčame program Power BI (free) a to verziu Power BI desktop alebo Power BI pre Excel.