Aktuálne vydania

Vedecký časopis je určený pre vedeckú a odbornú verejnosť, podnikovú prax a pre všetkých, ktorých zaujíma problematika controllingu, ekonomiky, financií, manažmentu, HR manažmentu, marketingu, príp. ďalších podobne zameraných vied. Publikovať tu môže každý, kto má obsahovo prijateľný článok, ktorý osloví vedeckú aj odbornú prax. Publikovať tu môžete aj Vy. Záznam stránky je súčasťou  celosvetovej databázy ISSN spravovanej Medzinárodným centrom ISSN v Paríži www.issn.org. Viac: https://portal.issn.org/resource/ISSN/1339-5335#


Časopis:  Controlling a finančno-manažérske teórie v praxi. Rok 2021, ročník VIII, čísla: 1, 2. Vydavateľstvo: Prešov: Dominanta, ISSN 1339-5335.  Periodicita: Časopis vychádza min. 2x ročne. 

Citačná norma: PRIEZVISKO. M. 2021. Názov článku. In Controlling a finančno-manažérske teórie v praxi. Rok 2021, ročník VIII, číslo 2.  Prešov : Dominanta. ISSN 1339-5335.


Prehľad aktuálnych časopisov, ktoré si môžete stiahnuť:

Rok 2023, č. 2, roč. X. číslo 2/2023 je tematicky zamerané najmä na problematiku analýzy rizík a budúceho vývoja. Okrem pokačovania článku týkajúceho sa analýzy rizík z minulého čísla  v štádiu zverejnenia v tomto čísle sú aj články týkajúce sa racionálneho manažmentu, ktorý začína tvoriť nový smer vo vývoji manažérsky vied. Vzhľadom na to, že až do konečnej uzávierky tohto časopisu pre rok 2023, využívame možnosť aktualizácie príspevkov a ich postupného rozširovania vďaka modernej digitálnej technike. Pre tento postup sme sa rozhodli z dôvodu neustálej aktualizácie informácií a v rámci procesu digitalizácie, kedy dochádza podstatne aj k zmenám v publikovaní vrátane Open Sources.

 

Rok 2023, č. 1, roč. X. číslo 1/2023 je tematicky zamerané najmä na problematiku kalkulácii a to kalkulácie Activity Based Costing, ktoré sú doplnené aj o metódu Activity Based Budgeting a zákazkovú kalkuláciu. Z oblasti moderného riadenia uvádzame príspevok o manažérskom audite a jeho význame v modernom manažmente. Taktiež tam nájdete prvú časť článku o analýze aktuálnych problémov a rizík investičného rozhodovania ekonomických  subjektov a návrhy na zefektívnenie využívania controllingu rizík v praxi. V časopise využívane metodiku Open Sources.

 

Rok 2022, č. 2, roč. IX. V číslo 2/2022 je tematicky zamerané najmä na problematiku aplikovaného manažmentu, komunikácie, jednania v manažmente a digitálneho markeitngu.  V procese tvorby časopisu v dôsledku prebiehajúcich zmien v publikovaní vrátane Open Sources využívame voľný prístup k tvorbe i publikovaní, aby sme podporili šírenie najnovších informácií.

 

 

 

Rok 2022, č. 1, roč. IX. V čísle 1/2022 sú uvedené príspevky týkajúce sa problematiky projektového controllingu a tvorby EVM, digitalizácia v procese manažmentu dochádzky a parkovania a problematiky invoačného manažmentu s akcentom na Model State-Gate. Konečná uzávierka tohto čísla je 30.6.2022. Príspevky do ročníka IX čísla 1 môžete zasielať do júna 2022, do čísla 2/2022 do konca novembra 2022 na mail dominanta@dominanta.sk. 

 

 

Rok 2021, č. 2, roč. VIII. V čísle 2/2021 sú uvedené príspevky týkajúce sa problematiky manažmentu indikátorov výkonnosti procesov, hodnotenia výkonnosti organizácií verejnej správy, hodnotenia výkonnosti pracovníkov a manažérov a inovácií procesov riadenia z pohľadu manažmentu a riadenia v kríze. 

 

 

 

Rok 2021, č. 1, roč. VIII. V čísle 1/2021 sú uvedené príspevky týkajúce sa problematiky kľúčových ukazovateľov výkonnosti – KPIs, dasboardov, reportingu a hodnotenia výkonnosti zamestnancov metodikou sebahodnotenia. Príspevky do ročníka VIII čísla 2 môžete zasielať do konca mája 2021 na mail dominanta@dominanta.sk. Predpokladaná uzávierka čísla je 30.6. 2021.

 

 

 

Rok 2020, č. 2, roč. VII. V čísle 2/2020 sú uvedené príspevky týkajúce sa problematiky moderných kalkulácií a celostného manažmentu. 

 

 

 

 

Rok 2020, č. 1, roč. VII. V čísle 1/2020 sú uvedené príspevky týkajúce sa problematiky controllingu, tvorby controllingových systémov, práca so systémom Balanced Scorecard, HR Scorecard a rôzne pohľady na moderný manažment. 

 

 

 

 

Rok 2019, č. 3, roč. VI. V čísle 3/2019 sú uvedené príspevky týkajúce sa výpočtu primeraného zisku, rôzne pohľady na moderný manažment a inovatívny pohľad na moderné manažment v cestovnom ruchu. 

 

 

 

 

Rok 2019, č. 2, roč. VI. V čísle 2/2019 sa dočítate o zmenách v teórii a praxi controllingu v 21. storočí, o možnostiach využitia metódy KAIZEN v procesoch riadenia Finančnej správy SR, o inováciách organizačnej štruktúry ako nástroja pre zvyšovanie výkonnosti podniku, o problémoch a možnostiach využitia metód strategického riadenia v oblasti zdravotníctva, o možnostiach využitia Balanced Scorecard, EFQM a Six Sigma modernom riadení podniku vo vzájomnej synergii a o osobnosti manažéra a riešení problémov manažérskeho rozhodovania v prípade neúspechu.

 

 

 

Rok 2019, č. 1, roč. VI. V čísle 1/2019 sa dočítate o problematike  inovácií v systéme strategického riadenia Balanced Scorecard, o modifikovaných modeloch marketingového mixu vo vybraných odvetviach služieb – prípadové štúdie, o metódach manažérskeho rozhodovania v kontexte environmentálneho manažmentu, o výskumoch spojených s tvorba controllingových systémov a systémov EIS a o moderných prístupoch k hodnoteniu výkonnosti podniku.

 

 

Zoznam publikovaných článkov

Staršie ročníky časopisu Controlling a finančno-manažérske teórie v praxi … TU

CONTROLLING A FINANČNO-MANAŽÉRSKE TEÓRIE V PRAXI. Rok 2019, ročník VI, číslo 1 


Výber anotácií z publikovaných článkov

METÓDY MANAŽÉRSKEHO ROZHODOVANIA V KONTEXTE ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽMENTU 

Schopnosť organizácií riadiť svoje environmentálne správanie sa stáva strategickou otázkou. Environmentálny manažment si vyžaduje explicitné metodiky, v ktorých musí byť formulované zapojenie rôznych zainteresovaných strán, zahrnuté multidisciplinárne znalosti a integrované kritériá, ktoré zahŕňajú kompromisy s cieľom riešiť rôzne názory a heterogénne faktory. Voľba udržateľných možností a vytváranie záväzkov medzi zainteresovanými stranami je pre spoločnosti nevyhnutná. Hlavným cieľom príspevku je vytvoriť prehľad najpoužívanejších metód multikriteriálneho rozhodovania o stratégiách v prostredí environmentálneho manažmentu. Kľúčové slová: Manažérske rozhodovanie. Environmentálny manažment. Metódy rozhodovania. Multikriteriálne rozhodovanie.

Autor: Mgr. Roman Novotný, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

MODIFIKOVANÉ MODELY MARKETINGOVÉHO MIXU VO VYBRANÝCH ODVETVIACH SLUŽIEB – prípadové štúdie

Príspevok obsahuje teoretické vymedzenie rôznych modelov marketingového mixu, pričom za najdôležitejší považujeme tradičný 4P model, ktorý je možné modifikovať podľa odvetvia, v ktorom podnik pôsobí. Práve v službách je možné stretnúť sa s rôznorodými modifikáciami základného 4P modelu. Dominantnou metódou, ktorý je v príspevku využitá, je aplikácia prípadových štúdií vo vybraných odvetviach služieb – vysoké školstvo, cestovný ruch a zdravotníctvo. V závere je využitá komparácia medzi nástrojmi marketingového mixu týchto odvetví a možnosti prieniku uvedených nástrojov medzi odvetviami taktiež na základe príkladov z praxe.

Autor: Ing. Mária Vrábliková, doktorandka, Katedra manažmentu,  Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

INOVÁCIE V SYSTÉME BALANCED SCORECARD

Balanced Scorecard je systém riadenia výkonnosti organizácie. Proces riadenia je  veľmi rozmanitý, preto aj systém BSC môžeme považovať len za jeden z moderných systémov riadenia, ktorý je v praxi pomerne úspešný. Vo svojej histórii prešiel už niekoľkými zmenami a inováciami. Podstatný vplyv na jeho vývoj má aj procesné riadenie, ktoré ho obohatilo o nové prvky a postupy. Sú to predovšetkým interné procesy, ich náklady a optimalizácia.   

Autor: Ing. Peter Gallo, PhD., doc. Ing. Peter Gallo, CSc. Fakulta manažmentu PU v Prešove


CONTROLLING A FINANČNO-MANAŽÉRSKE TEÓRIE V PRAXI. Rok 2018, ročník V, číslo 1 


BSC, EFQM A SIX SIGMA V MODERNOM RIADENÍ PODNIKU

Príspevok sa zaoberá problematikou prepojenia moderných metód riadenia Six Sigma, Balanced Scorecard a EFQM a využitia tohto prepojenia pri zvyšovaní výkonnosti podniku. Vzájomným prepojením týchto troch systémov dostávame moderný systém riadenia, ktorý vyhovuje dnešným podmienkam v oblasti manažovania. Efektívne prepája formalizovanú stránku v rámci EFQM so strategickými cieľmi a metrikami a poukazuje na riešenie problémov na báze Siix Sigma, ktoré zabezpečia vysokú efektívnosť uskutočňovania procesov. 

Autor: doc. Ing. Peter Gallo, CSc., Fakulta manažmentu PU v Prešove, firma Dominanta

MOŽNOSTI APLIKOVANIA METÓDY KAIZEN VO FINANČNEJ SPRÁVE SR

Príspevok rozoberá možnosti aplikovania metódy KAIZEN do riadenia Finančnej správy SR. Upozorňuje na špecifické podmienky a zvláštnosti jej uplatnenia. Skúma zásady jej použitia v parciálne modifikovanej podobe, tak isto ako boli použité u japonskej spoločnosti Toyota. Uvedenú metódu obohacuje o empirické skúsenosti získané priamo v praxi v podmienkach tejto inštitúcie. Metóda KAIZEN a jej použitie prezentuje v kontexte ďalších moderných metód riadenia, ktoré sú vhodné na použitie v tejto oblasti verejnej správy. 

Autor: Mgr. Yvette Nataly Mruzová, Bc. Mgr. Ondrej Mruz

STRATEGICKÉ RIADENIE V ZDRAVOTNÍCTVE

Príspevok sa zaoberá problematikou strategického riadenia v zdravotníckych zariadeniach, ktoré je založené na riadení zdravotnej starostlivosti s dôrazom na angažovanosť, ukazovatele správania a klinickú výkonnosť. Skúma problematiku strategického plánovania vo väzbe na veľkosť a zložitosť organizačnej jednotky. Iné môže byť na kardiologickom oddelení, iné na oddelení chirurgickom alebo internom a iné v rámci celého zdravotného zariadenia. Bližšie rozoberá procesy strategického riadenia a potenciály zlepšenia. Popisuje úloha vedeckého výskumu v starostlivosti o pacienta.

Autor: MUDr. Juraj Gallo – doktorand, doc. Ing. Peter Gallo, CSc. – Fakulta manažmentu PU v Prešove, firma Dominanta

SUBJEKTÍVNE VNÍMANIE  MODERNÉHO MANAŽMENTU CEZ PRIEZOR EMPIRICKÝCH SKÚSENOSTÍ S ŤAŽISKOM ORIENTOVANÝM NA CYKLUS MODERNÉHO RIADENIA PODNIKU A PROTOTYP MODERNÉHO ZAMESTNANCA

Príspevok pojednáva o moderne riadenom podniku, ktorý má dve možnosti. Buď sa ozdraviť, napríklad metódou strategického, alebo operatívneho controllingu, alebo inkorporovať do každodennej praxe tu uvedený „Cyklus moderne riadeného podniku“ osobitne cez  každý pilier cyklu. Príspevok je obohatený o  empirické skúsenosti zo zlyhaní (aj štátnych) podnikov/ organizácií. Zaoberá sa  navrhovanými vlastnosťami „Prototypu moderného zamestnanca“ a problematiku završujeme vybranými zásadami good-to-great podniku, ako „návod“ na vybudovanie efektívneho, spoľahlivého a do konkurenčného boja súceho moderne riadeného podniku súčasnosti. 

Autor: Mgr. Yvette Nataly Mruzová, Bc. Mgr. Ondrej Mruz, doktorandi Fakulta manažmenu PU v Prešove, Finančná správa

MODERNÝ MANAŽMENT A PRÍKLADY JEHO VYUŽITIA V PRAXI

Príspevok sa zaoberá moderným manažmentom v 21. storočí a analyzuje jeho základné charakteristiky, zvlášť proaktivitu v riadení spojenú so systematickým riešením problémov, význam efektívnosti a účinnosti, meranie výkonnosti podniku prostredníctvom Balanced Scorecard a dôležitosť rozvoja ľudského potenciálu, ako najväčšej hodnoty v podniku. Praktické príklady moderného manažmentu sú aplikované na príkladoch z podniku zaoberajúceho sa zákazkovou drevovýrobou, príklady z finančných služieb a poisťovníctva, doktorandského štúdia i situácií v bežnom živote. 

Autor: Ing. Mária Vrábliková, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

VNÍMANIE MODERNÉHO RIADENIA V PODNIKU V KONTEXTE STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA 

Vnímanie moderného riadenia v podniku v súčasnosti predstavuje vhodnú perspektívu do budúcnosti pre dosiahnutie vyššej ziskovosti a výkonnosti podniku. Tento rámec sa zameriava na širokú škálu či už tradičných alebo modernejších nástrojov, ktoré dopomáhajú budovaniu stabilnejšieho prostredia voči konkurencii. Tento príspevok sa zameriava na konkrétne návrhy vnímania moderného riadenia v podniku v kontexte strategického plánovania. 

Autor: Mgr. Matúš Vagaš, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

MODELOVANIE VÝVOJA HODNOTY PODNIKU A REPORTING 

Príspevok sa zaoberá modelovaním hodnoty vývoja podniku a možnosťami jeho zobrazenia formou reportu. Zameraný je problémy výpočtu podľa rôznych výpočtových metód. Na základe nich je možné simulovať vývoj hodnoty tak, aby manažéri mali možnosť analyzovať faktory, ktoré najviac vplývajú na jeho rast. Popísané sú tu vstupné parametre, ktoré je potrebné poznať pre vytvorenie modelu tvorby hodnoty podniku. Na základe nich je možné vytvoriť interaktívny model s interpretáciou výsledkov. Poznať hodnotu podniku a jej vývoj možno považovať za kľúčový ukazovateľ efektívnosti (KPI) jeho riadenia a pre TOP manažérov podniku má nezastupiteľnú úlohu. 

Autor: doc. Ing. Peter Gallo, CSc., Fakulta manažmentu PU v Prešove, firma Dominanta  

MANAŽÉR A NEÚSPECH 

Príspevok sa zaoberá jedným z vážnych problémov manažmentu a to je manažérskym neúspechom a prístupom manažéra k tomu, ako ho prekonať. Rozoberá problematiku neúspechu manažéra, ako sa toto stáva v bežnej praxi a postupom, ako tento neúspech prijať a zobrať to ako príležitosť manažéra zdokonaliť sa a úspešne ho využiť pre svoj ďalší rozvoj. Popisuje možnosti predvídania neúspechu, jeho oznámenia, analýzy, až po využite poznatkov na zdokonalenie manažérskych zručností.  Autor: doc. Ing. Peter Gallo, CSc., Fakulta manažmentu PU v Prešove, firma Dominanta

 

Pokračovanie starou verziou časopisu Controlling a finančno-manažérske teórie v praxi … TU