Softvérové aplikácie

Programová podpora pre Controlling a Balanced Scorecard je pomerne rozsiahla a neustále sa doplňuje. Obsahuje však niektoré základné moduly z oblasti finančného, nákladového a strategického controllingu. V prípade, že máte záujem o zdokonalenie vášho systému alebo vyriešenie programovej podpory podľa vašich vlastných požiadaviek, doporučujeme priamu konzultáciu. Týmto spôsobom bol riešené napríklad systém zákazkových, projektových kalkulácií a iných kalkulácií, projektovanie cieľov BSC, sledovanie peňažných tokov, vyhodnocovanie ratingu firmy, systém procesného riadenia, atď.

Katalóg programov si môžete stiahnuť tu …


FINANČNÉ PLÁNOVANIE PRE MANAŽÉROV. Ponúkame Vám originálny program pre finančné plánovanie a riadenie podniku, ktorý Vám napomôže analyzovať budúce deje a rozhodnutia a interpretovať výsledky a dopady Vašich rozhodnutí na podnik. Pracuje výborne nielen v počítačoch, ale aj v tabletoch a je vhodný na porady a prezentácie rozhodnutí. Cena programu je 250,- €. Ak máte záujem o školenie a získanie programu ako nástroja pre riadenia v rámci školenia a so študijnými materiálmi, cena školenia je 350,-€. Školenie si môžete objednať aj individuálne na dominanta@dominanta.sk, alebo telefonicky na +421 903 638 082.

Program na základe výsledovky a súvahy umožní analyzovať tri roky späť a modelovať budúci vývoj, vrátane dopadu pandémie na podnik a poskytuje možnosť nastaviť parametre podniku tak, aby ste sa z nej efektívne v čo najkratšej dobe dostali. Ak Vás zaujíma viac, odpovieme Vám na váš priamy dotaz.

 


Základnú programovú podporu pre controlling tvorí komplexný controllingový systém EIS (Exective Informations System). Tento systém patrí pravdepodobne k najkomplexnejším controllingovým programom používaným na Slovensku a v Čechách. Existujú aj jeho modifikácie v jazyku anglickom a nemeckom. Základné ponúkané moduly pre Controlling a hodnotenie výkonnosti podniku (Balanced Scorecard) sú nasledovné (stiahnuť tu):


FINANČNÝ  CONTROLLING

Programy zabezpečujú podrobný rozbor činnosti firmy na báze plán – skutočnosť – minulý rok – odchýlky. Zahrnujú rozbor výsledkov firmy, vývoja majetku a kapitálu, cash flow, komplex ukazovateľov finančnej a ekonomickej analýzy, pracovný kapitál, ekonomickú pridanú hodnotu a jej tvorbu a bankrotové modely hodnotiace postavenie firmy na trhu a jej vývoj vo vzťahu úspech alebo bankrot.


NÁKLADOVÝ  CONTROLLING

Programy umožňujúce plánovať a sledovať hospodárenie firmy na báze fixných a variabilných nákladov a príspevku na úhradu. Monitorujú a vyhodnocujú aj činnosť stredísk a porovnávajú ju s plánom. Obsahujú zároveň rozpočet podniku a stredísk. Patrí sem aj Controlling rozpočtu  a Controlling krycích príspevkov s bodom zvratu (CVP), kde sa transformujú rozpočty do manažérskych výkazov v tvare tzv. manažérskej resp. procesnej výsledovky.


KALKULÁCIE A  RIADENIE ZISKU

Programy na báze manažérskych výkazov, ktoré zostavujú a vyhodnocujú kalkulácie výrobkov s prechodom na kalkulácie zákazníkov a trhov. Zostavujú sa priamo na podmienky firmy. Počet výrobkov môže byť ľubovoľný. Na základe rozpočtu zostavuje predbežné (plánované) kalkulácie a porovnáva ich s výslednými pre každý mesiac. Ďalej zahrňujú riadenie zisku na báze CVP analýzy, mnohoproduktovej štruktúry a cenotvorbu. Umožňujú modelovať cenové stratégie firmy a vplyvy pôsobiace na firmu z vonku i vnútra.


STRATEGICKÝ   CONTROLLING

Program umožňuje zostavenie marketingového plánu a kontrolu plnenia úloh marketingu, definovanie cieľov, návrh stratégií firmy a ich kontrolu, sledovanie činnosti odbytu v tvare plán – skutočnosť – odchýlka v členení výrobky, zákazníci a trhy.


HODNOTA  FIRMY BONITA

Program umožňuje vyhodnotiť bonitu firmy podľa troch parametrov – finančná výkonnosť, úspešnosť firmy a marketing. Zahrňuje bodovanie firmy podľa zvolených kritérií, jej zrovnávanie s prostredím vo forme spider grafov a rozhodovacích modelov. Po rozšírení je možné vyhodnocovať činnosť firmy a jej úspešnosť nielen v rámci odvetvia ale aj vo vzťahu ku konkurenčným alebo podobným firmám v odvetví.


FINANČNÝ   PLÁN

Program umožňuje zostavenie finančného plánu firmy až na 10 rokov. Východiskom je plán výnosov a nákladov na báze syntetických alebo analytických účtov. Program automaticky zostaví plán ziskov a strát – výsledovku a po doplnení pomocných údajov aj plánovanú bilanciu a cash flow. Zakomponovaný ma v sebe cyklus cash to cash, takže umožňuje projektovať aj finančné riadenie firmy a jej likviditu. Následne urobí projekciu finančných a ekonomických ukazovateľov, vypočíta hodnotu firmy a urobí prepočet primeranosti zisku. Dokáže spracovať aj investičnú politiku firmy a zakomponovať ju do ukazovateľov, takže výrazne napomôže v tvorbe scenárov budúceho vývoja a predvídaniu rizík.


HODNOTENIE VÝKONNOSTI PRACOVNÍKOV

Program umožňuje vyhodnotiť výkonnosť pracovníkov a celej organizácie na základe dotazníkov. Využíva otvorený systém hodnotenia. Spracuje prehľady o výkonnosti pracovníkov podľa hodnotených kritérií. Vypočíta výkonnosť pracovníka i organizácie, napomáha urobiť manažérsku inventúru alebo inventúru pracovníkov a rozdelí ich do piatich skupín od vysokovýkonných až po nevýkonných. Zaznamenáva potreby na vzdelávacie aktivity. Podporený je študijným materiálom.