Softvérové aplikácie

Programová podpora pre Controlling a Balanced Scorecard je pomerne rozsiahla a neustále sa doplňuje. Obsahuje však niektoré základné moduly z oblasti finančného, nákladového a strategického controllingu. V prípade, že máte záujem o zdokonalenie vášho systému alebo vyriešenie programovej podpory podľa vašich vlastných požiadaviek, doporučujeme priamu konzultáciu. Týmto spôsobom bol riešené napríklad systém zákazkových, projektových kalkulácií a iných kalkulácií, projektovanie cieľov BSC, sledovanie peňažných tokov, vyhodnocovanie ratingu firmy, systém procesného riadenia, atď.

Katalóg programov si môžete stiahnuť tu …


FINANČNÉ PLÁNOVANIE S PODPOROU UMELEJ INTELIGENCIE. Ponúkame Vám najnovší a zároveň jedinečný progrm pre finančné plánovanie. Iste pociťujete potrebu mať zostavený opimálny finančný plán, ktorý Vám ukáže aké výsledky treba dosiahnuť, aby Vaša firma bola prosperujúca. Stačí mu zadať výsledky zo súvahy a výkazu ziskov a strát za posledných 5 rokov a program Vám zostaví optimálny fiinančný plán, ktorým sa môžete riadiť, ale taktiež si ho upraviť podľa svojich potrieb. Celková doba zostavenia plánu netrvá dlhšie ako 5 minút. Program si načíta automaticky posledný známy stav a na základe neho vytvorí finančný plán na najbližžích 8 rokov s trendami vývoja jednotlivých parametrov. Program k plánovaniu využíva tzv. ekonomické normály a cylkus točenia peňazí cast-to-cash. Podľa ekonomických normálov optimalizuje náklady a výnosy a následne prepočíta toky peňazí a zostaví súvahu a výsledovku. Na základe nich Vám spravuje automaticky finančnú analýza a finančnú projekciu. Program je jediný svojej kategórie vo svete a je bezkonkurenčný. Môže sa stať pre Vás výborným pomocníkom pri riadení alebo stanovení hodnoty podniku. Zároveň sa môže zúčastniť školenia, kde sa dozviete všetko potrebné k ďalšiemu rozvoju zručností v tejto oblasti a práce s programom. Cena programu je 1100,- €. Cena školenia je 350,-€. Program i školenie si môžete objednať na dominanta@dominanta.sk, alebo telefonicky na +421 903 638 082. Blišie si pozriete video.

 

 


FINANČNÉ PLÁNOVANIE PRE MANAŽÉROV. Ponúkame Vám originálny program pre finančné plánovanie a riadenie podniku, ktorý Vám napomôže analyzovať budúce deje a rozhodnutia a interpretovať výsledky a dopady Vašich rozhodnutí na podnik. Pracuje výborne nielen v počítačoch, ale aj v tabletoch a je vhodný na porady a prezentácie rozhodnutí. Cena programu je 250,- €. Ak máte záujem o školenie a získanie programu ako nástroja pre riadenia v rámci školenia a so študijnými materiálmi, cena školenia je 350,-€. Školenie si môžete objednať aj individuálne na dominanta@dominanta.sk, alebo telefonicky na +421 903 638 082.

Program na základe výsledovky a súvahy umožní analyzovať tri roky späť a modelovať budúci vývoj, vrátane dopadu pandémie na podnik a poskytuje možnosť nastaviť parametre podniku tak, aby ste sa z nej efektívne v čo najkratšej dobe dostali. Ak Vás zaujíma viac, odpovieme Vám na váš priamy dotaz.

 


Základnú programovú podporu pre controlling tvorí komplexný controllingový systém EIS (Exective Informations System). Tento systém patrí pravdepodobne k najkomplexnejším controllingovým programom používaným na Slovensku a v Čechách. Existujú aj jeho modifikácie v jazyku anglickom a nemeckom. Základné ponúkané moduly pre Controlling a hodnotenie výkonnosti podniku (Balanced Scorecard) sú nasledovné (stiahnuť tu):


FINANČNÝ  CONTROLLING

Programy zabezpečujú podrobný rozbor činnosti firmy na báze plán – skutočnosť – minulý rok – odchýlky. Zahrnujú rozbor výsledkov firmy, vývoja majetku a kapitálu, cash flow, komplex ukazovateľov finančnej a ekonomickej analýzy, pracovný kapitál, ekonomickú pridanú hodnotu a jej tvorbu a bankrotové modely hodnotiace postavenie firmy na trhu a jej vývoj vo vzťahu úspech alebo bankrot.


NÁKLADOVÝ  CONTROLLING

Programy umožňujúce plánovať a sledovať hospodárenie firmy na báze fixných a variabilných nákladov a príspevku na úhradu. Monitorujú a vyhodnocujú aj činnosť stredísk a porovnávajú ju s plánom. Obsahujú zároveň rozpočet podniku a stredísk. Patrí sem aj Controlling rozpočtu  a Controlling krycích príspevkov s bodom zvratu (CVP), kde sa transformujú rozpočty do manažérskych výkazov v tvare tzv. manažérskej resp. procesnej výsledovky.


KALKULÁCIE A  RIADENIE ZISKU

Programy na báze manažérskych výkazov, ktoré zostavujú a vyhodnocujú kalkulácie výrobkov s prechodom na kalkulácie zákazníkov a trhov. Zostavujú sa priamo na podmienky firmy. Počet výrobkov môže byť ľubovoľný. Na základe rozpočtu zostavuje predbežné (plánované) kalkulácie a porovnáva ich s výslednými pre každý mesiac. Ďalej zahrňujú riadenie zisku na báze CVP analýzy, mnohoproduktovej štruktúry a cenotvorbu. Umožňujú modelovať cenové stratégie firmy a vplyvy pôsobiace na firmu z vonku i vnútra.


STRATEGICKÝ   CONTROLLING

Program umožňuje zostavenie marketingového plánu a kontrolu plnenia úloh marketingu, definovanie cieľov, návrh stratégií firmy a ich kontrolu, sledovanie činnosti odbytu v tvare plán – skutočnosť – odchýlka v členení výrobky, zákazníci a trhy.


HODNOTA  FIRMY BONITA

Program umožňuje vyhodnotiť bonitu firmy podľa troch parametrov – finančná výkonnosť, úspešnosť firmy a marketing. Zahrňuje bodovanie firmy podľa zvolených kritérií, jej zrovnávanie s prostredím vo forme spider grafov a rozhodovacích modelov. Po rozšírení je možné vyhodnocovať činnosť firmy a jej úspešnosť nielen v rámci odvetvia ale aj vo vzťahu ku konkurenčným alebo podobným firmám v odvetví.


FINANČNÝ   PLÁN

Program umožňuje zostavenie finančného plánu firmy až na 10 rokov. Východiskom je plán výnosov a nákladov na báze syntetických alebo analytických účtov. Program automaticky zostaví plán ziskov a strát – výsledovku a po doplnení pomocných údajov aj plánovanú bilanciu a cash flow. Zakomponovaný ma v sebe cyklus cash to cash, takže umožňuje projektovať aj finančné riadenie firmy a jej likviditu. Následne urobí projekciu finančných a ekonomických ukazovateľov, vypočíta hodnotu firmy a urobí prepočet primeranosti zisku. Dokáže spracovať aj investičnú politiku firmy a zakomponovať ju do ukazovateľov, takže výrazne napomôže v tvorbe scenárov budúceho vývoja a predvídaniu rizík.


HODNOTENIE VÝKONNOSTI PRACOVNÍKOV

Program umožňuje vyhodnotiť výkonnosť pracovníkov a celej organizácie na základe dotazníkov. Využíva otvorený systém hodnotenia. Spracuje prehľady o výkonnosti pracovníkov podľa hodnotených kritérií. Vypočíta výkonnosť pracovníka i organizácie, napomáha urobiť manažérsku inventúru alebo inventúru pracovníkov a rozdelí ich do piatich skupín od vysokovýkonných až po nevýkonných. Zaznamenáva potreby na vzdelávacie aktivity. Podporený je študijným materiálom.