Excel

Na tejto stránke nájdete nástroje programu Excel, prípadne MS Office, ktoré vám pomôžu vo vašej práci a pri riešení rôznych úloh.


Program Testovanie hypotéz (Regresia – jednoduchá a viacnásobná). Program Vám umožní jednoducho a rýchlo otestovať vaše hypotézy pomocou regresnej analýzy. Najskôr posúdi vhodnosť metódy korelačnej analýzy na základe vstupných údajov. Následne testuje metódou Anova vstupnú hypotézu, t.j. lineárny model, ktorý sme zvolili a overí jeho vhodnosť.  V teťom kroku urobí regresnú analýzu a interpretáciu výsledkov. Tento program má spracovaný dashboard, kde uvidíte automaticky interpretácie a nemusíte sa zdĺhavo utápať v postupoch, čo ste vyriešili. Uvedené video ukazuje testovanie hypotézy pre manažérov podniku, či majú dobre nastavené procesy predaja, výroby a dotácií a intereptuje automaticky výsledky na základe rozhodovacích procesov. Program je spracovaný v Exceli, takže umožňuje vysokú variabilitu použitia. Posúva vás bližšie k znalostným systémom a umelej inteligencii a vaša práca sa stáva efektívnejšou. Ukážku s programu si môžete pozrieť na videu TU. V prípade záujmu ho veľmi rýchlo získate dopytom na mailovej adrese dominanta@dominanta.sk. Cena programu 10,-€, pre študentov zdarma.


Zlučovanie dát v programe Excel pomocou doplnku Power Query. Video ukazuje postup, ako prepojiť tri rôzne zdorje dát do jednej excelovskej tabuľky pomocou doplnku Power Query a zlučovacích odkazov (relácií).


Zlučovanie dát v programe Excel pomocou doplnku Power Pivot. Video ukážka zobrazuje postup ako načítať zdroje dát do programu Excel z troch rôznych súborov programu Excel pomocou doplnku Power Pivot.


Načítanie zdrojových údajov do Excelu pomocou doplnku Power Query a vytvorenie relácií. Video ukážka zobrazuje postup ako načítať tri rôzne zdroje do programu Excel pomocou doplnku Power Query a vytvorenie relácií (zlučovacích dotazov) medzi týmito zdrojmi dát.

 

Excel – Podmienené formátovanie v controllingu (Conditional Formatting in controlling). Na príklade finančnej analýzy je ukázaný postup podmieneného formátovania riadkov, ktoré vykazujú odchýlky od stanovenej hodnoty. Pri splnení zvoleného kritéria sa označí celý riadok výkazu farebne, čím získate rýchly prehľad o výsledkoch finančnej analýzy. Ak si miesto plánovaných hodnôt zadáte optimálne, máte možno vyfarbiť riadky tabuľky, ktoré nedosahujú optimálne hodnoty.


Účtovná závierka – súvaha a výkaz ziskov a strát. Potrebujete zohnať vzor súvaha a výkazu ziskov a strát pre účtovnú závierku, kde sú uvedené stĺpce pre brutto hodnoty, korekcie a netto. Iste ste už zistili, že nájsť na internete tieto výkazy je veľmi ťažké, a keď ich nájdete, nie sú urobené správne v Exceli. Ak máte tento problém, stiahnite si zdarma výkazy, ktoré vám ponúkame. Sú zostavené tak, ako má byť správne urobená výstupná tabuľka v Exceli, aj keď sme museli rešpektovať niektoré názvy, ktoré pre digitálnu podobu a prácu s týmito výkazmi nie sú vhodné. Môžete to ale veľmi ľahko opraviť a dať do podoby, ktorej potrebujete. K dispozícii máte vzory Súvaha ÚčPOD1-01 a Výkaz ziskov a strát ÚčPOD2-01. Stiahnuť TU…. 


Earned Value Management (EVM) pomáha projektovým manažérom merať výkonnosť projektu. Ide o systematický proces projektového manažmentu, ktorý sa používa na hľadanie odchýlok v projektoch na základe porovnania odpracovaných vykonaných a plánovaných prác. EVM sa používa na riadenie nákladov a harmonogramu a môže byť veľmi užitočné pri prognózovaní projektov. EVM poskytuje kvantitatívne údaje pre rozhodovanie o projekte. Výborný program a postup pre projektový controlling. Ukážku s programu si môžete pozrieť na videu TU. V prípade záujmu ho veľmi rýchlo získate dopytom na mailovej adrese dominanta@dominanta.sk.


Program Testovanie hypotéz (F-testT-testPearson). Program Vám umožní jednoducho a rýchlo otestovať vaše hypotézy. Najskôr posúdi normalitu dvoch premenných na základe odpovedí z dotazníka. Následne overí normalitu premenných a odporučí vám jeden z variantov t-Testu pre posúdenie pravdivosti hypotézy. V teťom kroku pomocou Pearsonovho korelačného koeficientu posúdi silu vzťahu. Hypotézu máte komplexne vyhodnotenú v priebehu niekoľkých minúť a môžete je pomocou prezentačného  dasboardu vložiť do svojho dokumentu, či manažérskej práce. Program je spracovaný v Exceli, takže umožňuje vysokú variabilitu použitia. Zároveň sám rozhoduje o pravdivosti hypotézy, ako aj interpretácii výsledkov. Posúva vás bližšie k znalostným systémom a vaša práca sa stáva efektívnejšou. Ukážku s programu si môžete pozrieť na videu TU. V prípade záujmu ho veľmi rýchlo získate dopytom na mailovej adrese dominanta@dominanta.sk.


Program Testovanie hypotéz CHI-kvadrát. Program Vám umožní jednoducho a rýchlo otestovať vaše hypotézy. Najskôr zadáte cieľ výskumu, výskumnú otázku a otázky – dve premenné, ktorých závislosť chcete skúmať. V priebehu niekoľkých minút môžete otestovať a potvrdiť, resp. odmietnuť závislosť týchto dvoch premenných. Výstup máte znázornený formou dashboardu, ktorý môžete vložiť do svojho dokumentu, či manažérskej práce. Program je spracovaný v Exceli, takže umožňuje vysokú variabilitu použitia. Zároveň sám rozhoduje o pravdivosti hypotézy, ako aj interpretácii výsledkov. Posúva vás bližšie k znalostným systémom a vaša práca sa stáva efektívnejšou. Ukážku s programu si môžete pozrieť na videu TU. V prípade záujmu ho veľmi rýchlo získate dopytom na mailovej adrese dominanta@dominanta.sk.

 


Program Hodnotenie úrovne nápadu (Idee Value). Program Vám umožní jednoducho a rýchlo ohodnotiť úroveň vášho nápadu a jeho vhodnosť pre podnik. Vstupný hodnotami je váha parametra úspešnosti, ktorej celkový súčet za všetky parametre je 100. A dosiahnutá hodnota v podniku, ktorej hodnota parametra je od 0 do 100. V prípade potreby je možné tabuľku upraviť podľa vlastných kritických faktorov úspešnosti. Výstup máte znázornený formou grafu aj výkonnostného parametra. Program je spracovaný v Exceli, takže umožňuje vysokú variabilitu použitia. Stiahnuť si h môžete zdarma TU. V prípade záujmu sa môžete kontaktovať na mailovej adrese dominanta@dominanta.sk.