Knihy prehľad

Informácie o publikácii získate dopytom na mail: dominanta@dominanta.sk

Znalostné systémy ako cesta zvyšovania konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. Digitálny manažment. Funkcie manažmentu v modernom ponímaní digitalizácie. Moderný finančný controlling a finančné plánovanie. Strategický manažment a controllingové analýzy. Podnikový controlling. Implementácia controllingu do činnosti podniku.
Nákladový controlling.
Náklady, rozpočty, manažérske výsledovky a kalkulácie.
Reinginiering. 
Reinžiniering a redizajn podnikateľských procesov.
Rétorika.
Umenie rečniť pre manažérov aj nemanažérov.
Manažérske inovácie. 
Kniha nápadov na prácu s inováciami.
Projektový controlling a tvorba projektov. 
Ako pristupovať k tvorbe a riadenie projektov.
Manažment v turizme.
Problematika turizmu z pohľadu riadenia.
Procesná kalkulácia. 
Teória, metodika a príklady k Activity Based Costing.
Balanced Scorecard.
Teória a metodika tvorby systému v podniku.
Budujeme controlling. 
Z know-how controllingu z pohľadu teórie a praxe.
Strategický controlling – marketing.  Marketingové rozbory  a analýzy.
Strategický a operatívny controlling investícií.
.
Personálny controlling a HR Scorecard. 
Moderné riadenie HR.
Excel 2022.
Excel pre controllérov s návodmi a príkladmi.
Excel a makrá. 
Makrá krok za krokom.
Hodnotenie výkonnosti. 
Sebahodnotenie a  hodnotenie výkonnu a KPIs.
Kalkulácie v controllingu.
Metódy kalkulovania z pohľadu controlléra.
Manažérska ekonomika.
Ekonomické vedomosti pre manažérov.
Controlling a efektívne riadenie. 
.
Cash flow. 
Riadenie peňažných tokov v podniku.
Ukazovatele výkonnosti, reporting a kľúčové ukazovatele KPI. 
.