Investície a projekty

Aj vy ste narazili na problém investícií a investovania? Tak potom nie ste jediný, koho táto problematika trápi. Preto, musíte sa neustále rozhodovať: Investovať alebo uložiť peniaze.  Investovanie   nesie sebou väčšie riziko neúspechu, ale o to je aj väčší zisk. Ak sa rozhodnete peniaze uložiť, dochádza k ich znehodnoteniu napríklad infláciou. Už pri 10% inflácii Vám z 1000,-€ zostane o rok 900,-€. Dostávate sa do bludného kruhu investovania. 

Z toho dôvodu Vám ponúkame nižšie uvedené programy a metodický materiál, ktorý Vám pomôže v práci. Jednotlivé metódy sa môžu líšiť podľa toho, v ktorom štádiu životného cyklu sa podnik nachádza.

  • Program Investičné plánovanie. Program môže pomoc najmä útvarom, ktoré potrebujú vytvoriť investičný plán. Program pomáha zostaviť investičný plán, plán odpisov a oprávok až na desať rokov. V reporte prehľad uvádza zmeny, ktoré sa týkajú neobežného majetku, plánu ziskov a strát a cash flow. Je veľmi vhodný pre zostavovanie podnikových plánov. Viac sa dozviete dopytom na mailovej adrese dominanta@dominanta.sk. Cena programu 20,- €. 
  • Program Hodnotenie efektivity a rizika projektov. Program umožňuje posúdiť efektívnosť projektov na základe ukazovateľov čistej súčasnej hodnoty NPV, vnútorného výnosového percenta IRR, rentabilita investícií z NPV a stupeň rizika. Progam dokáže vyhodnotiť efektívnosť projektov metódou fuzzy logiky, ktorá už zahrňuje prvky umelej inteligencie (AI). Viac sa dozviete dopytom na mailovej adrese dominanta@dominanta.sk.

 

  • Program Hodnotenie efektívnosti projektu (dvoch projektov). Program Vám umožňuje číselne a graficky vyhodnotiť efektivitu projektov a návzájom ich porovnať. Zároveň spočíta rovnovážne IRR pre obidva projekty, IRR, NPV projektov. Rentabilitu projektov z NPV. Pracuje na báze fixných a variabilných nákladov. Viac sa dozviete dopytom na mailovej adrese dominanta@dominanta.sk.Cena programu 20,- €.

 

  • Program CBA analýza. Program dokáže spracovať a vyhodnotiť verejnoprospešné projekty na báze prírastkov (Benefits) a úbytkov (Cost). Spočíta NPV projektu, IRR, dobu návratnosti projektu a rentabilitu projektu. Špeciálne hodnotí cash flow z cost a benefits. Obsahuje aj citlivostnú analýzu, ktorá meria citlivosť nákladových a výnosových položiek na zmenu NPV. Viac na mailovej adrese dominanta@dominanta.sk.Cena programu 150,-€.

 

  • Program Získaná hodnota projektu – Earned Value Management. Program pomáha projektovým manažérom merať výkonnosť projektu. Ide o systematický proces projektového manažmentu, ktorý sa používa na hľadanie odchýlok v projektoch na základe porovnania odpracovaných vykonaných a plánovaných prác. EVM sa používa na riadenie nákladov a harmonogramu a môže byť veľmi užitočné pri prognózovaní projektov. EVM poskytuje kvantitatívne údaje pre rozhodovanie o projekte. Výborný program a postup pre projektový controlling. Ukážku s programu si môžete pozrieť na videu TU. V prípade záujmu ho veľmi rýchlo získate dopytom na mailovej adrese dominanta@dominanta.sk. Cena programu 120,- €.

 

  • Program Časové plánovanie pomocou Ganttovho diagramu. Program Vám umožňuje plánovať akcie navrhnuté v rámci programu tvorby projektov. Doplňuje predchádzajúce programy a spolu s knihou Projektový controlling a riadenie investícií a metodikami tvorby plánov, šablónami projektov CBA, podnikateľského plánu sa stáva výborným manažérskym nástrojom, ktorý by mohol byť použitý v rámci každého projektu. Program môže byť aj vhodným doplnkom pri spracovaní záverečných prác (doktorandské, habilitačné, diplomové alebo bakalárske práce). Cena programu je 10,- €.

 

  • SWOT analýza (TOWS analýza). Program, ktorý Vám pomôže správne zostaviť SWOT analýzu a interpretovať jej výsledky. Príkladov použitia SWOT analýzy je mnoho, ale vyše 95% používa len vymenovanie SWOT a neinterpretuje výsledky do projektov a návrhov, čo je veľkou chybou pri využití tejto metódy. Program eliminuje tieto nedostatky a popisuje prakticky postup zostavenia aj interpretáciu výsledkov na profesionálnej úrovni. Cena program 20,- €.

Spotrebovať alebo investovať? Je ďalším problémom v podnikovej praxi. Investovanie je snaha o uchovanie alebo o zvýšenie hodnoty peňazí. Spojené sú vždy s určitým rizikom (uloženie do banky s infláciou, kúpa domu s možnosťou jeho znehodnotenia, atď.). Investícia znamená, že sa dnes niečoho vzdáme, aby sme potom niečo získali v budúcnosti. Niečo naviac. Znamená teda, že dnešnú hodnotu obetujeme za hodnotu budúcu. Proces investovania je silne závislý od životného cyklu podniku. S každou fázou životnéh cyklu súvisí aj metóda pre hodnotenie investícií. Všetkými fázami sa ale prelína proces finančného plánovania a tvorba kvalitných finančných plánov, ktorá stojí nad týmito metódami.