Marketing a médiá

Marketing z moderného pohľadu možno vymedziť ako vedu, ktorá skúma správanie trhu z pohľadu zákazníkov a produktov. To sú zároveň aj jeho dve najdôležitejšie funkcie. No v sebe zahrňuje mnoho oblastí poznania vrátane digitálneho marketingu. Komplexný pohľad na marketing je uvedený na obrázku. V rámci tejto kapitoly Vám ponúkame programy, šablóny, publikácie, či návody a postupy, ktoré Vám s kvalitnia Vašu prácu. Zároveň Vám poskytneme aj pohľady manažérov z praxe na fungovanie marketingu v organizáciách. 

Moderný pohľad na marketing sa rozšíril o digitálny marketing. Tento druh marketingu sebou nesie rad zmien. Pojem digitálny nám poukazuje, že sa tu jedná o spojenie markeitngu a digitálnych technológií, ktoré sú v prvom rade spojené s internetom a digitálnou komunikáciou. Digitálny marketing v užšom slova zmysle možno vymedziť ako digitálnu marketingovú komunikáciu a s tým spojné náležitosti, ktoré využívajú digitálne technológie na distribúciu informácií smerom k zákazníkovi pomocou moderných digitálnych technológií. V širšom slova zmysle možno ale digitálny marketing vymedziť ako marketing, ktorý využíva vo svojej práci digitálne technológie. Nižšie uvádzame aj programy, ktoré Vám pomôžu z touto oblasťou marketingu, či už pri zostavovaní rozpočtu na digitálny markeitng, efektívnou prácou s médiami, plánovaní markeitngových kampaní alebo aj využitia 4P až 9P a práca s týmto marketingovým mixom v podmienkach podniku.


Programy a nástroje na podporu marketingu

  • Marketingový plán. Program marketingový plán Vám umožní zostaviť komplexný markeitngový plán podniku. Má niekoľko časti: analýza súčasného stavu a potenciál trhu, marketingové ciele a plán predaja, organizácia marketingu, marketingový rozpočet, marketingová komunikácia, marketingová kontrola a marketingový audit. Je to komplexný nástroj pre riadenie marketingu, ktorý pomáha marketérom v tvorbe marketingového plánu a kontrole jeho plnenia. Obsahuje v sebe aj prvky marketingového controllingu. Cena progamu je 220,-€. Viac informácií môžete získať na mailovej adrese dominanta@dominanta.sk.
  • Marketingový management a ekonomika firmy. Program Vám umožní prepojiť marketing s ekonomikou firmy a tým riadiť efektívnejšie firmu. Zahrňuje v sebe výpočet potenciálu trhu a podielu firmy na tomto trhu. Následne umožňuje zostaviť plán predaja pomocou rovnovážneho bodu BEP pre mnohoproduktovú štruktúru. Pomocou stanovenia a ovplyvňovania kritických faktorov úspešnosti vie navrhnúť zvýšenie podielu na trhu a kroky ako to dosiahnuť. Následne na základe týchto údajov zostaví finančný plán firmy vo väzbe na sledované KPIs formou finančnej projekcie ex ante. Nástroj je určený pre manažérov a controllérov, ktorý chcú úspešne riadiť firmu a prekonať súčasnú krízu s perspektívnym výhľadom do budúcnosti. Cena programu je 390 €. Viac je na stránke Video alebo … TU 
  • Program Digitálny marketing. Program má formu šablóny a umožnäuje zostaviť rozpočet na digitálny marketing vrátane grafického zobrazenia formou Ganttovho diagramu. V prepojení na program EVM – management dokonca dokáže prepočítať efektívitu uskutočnenia markeitngových akcií. Samotný program má predefinované položky rozpočtu pre digitálny marketing ako názov marketingovej aktivity, zodpovednosť, náklady, začiatok a koniec akcie, priorita. Tieto následne prenesie do Ganttovho diagramu, kde môžete sledovať ich plnenie. Cena programu je 30,- €. V prípade prepojenie na program EVM (Earned Value Management) je jeho cena 200,-€.  
  • Program Gartnerova magická matica. Program umožní hodnotiť predajcov podľa dvoch kritérií a to úplnosť vízie a schopnosť vykonať. Úplnosť vízie odráža inovácie a schopnosť vykonať sumarizuje faktory, ako je finančná životaschopnosť predajcu, reakcia trhu, vývoj produktu, predajné kanály a zákaznícka základňa. Tieto skóre komponentov vedú k pozícii dodávateľa v jednom zo štyroch kvadrantov: Lídri – majú najvyššie zložené skóre pre svoju úplnosť vízie a schopnosť vykonávať; Vizionári – dodávajú inovatívne produkty; Hráči – úzko sa zameriavajú na konkrétne trhové alebo vertikálne segmenty. Vyzívatelia – majú silné produkty a dodávateľov. Cena programu 20,- € vrátane popisu stratégií a sledovaných faktorov.
  • Program SPACE. Program umožňuje zistiť strategickú pozíciu podniku a v rámci nej navrhnúť zmenu stratégie s poukázaním na faktory a ich vplyv, ktorý je potrebné v podniku zmeniť. Tým umožní manažérom správne zadefinovať aktivity vedenia, ktoré majú v najbližšom období urobiť. Program umožní zistiť vnútornú strategickú pozíciu na základe konkurenčnej výhody a finančnej sily. Taktiež zistí  vonkajšiu strategickú pozíciu a to cez atraktivitu odvetvia a stabilitu podniku v tomto prostredí. Cena programu 25,- €.