Programy

Máte záujem získať programy, ktoré Vám pomôžu v práci. Ak áno, na stránke postupne uvádzame a priebežne dopĺňame rôzne typy programov a šablón, ktoré Vám pomôžu zefektívniť Vašu prácu. Navrhnuté sú na základe dlhoročných skúseností práce v odbore a veríme, že Vám poslúžia tak dobre, ako slúžia nám. Ak máte o niektorý záujem, alebo chcete si niečo prediskutovať, postačuje nás kontaktovať priamo na tel. č. +421 903 638 082, cez mail dominanta@dominanta.sk alebo cez skype peter.gallo33.

CELÝ ZOZNAM PROGRAMOV, KTORÉ VÁM MÔŽU POMÔCŤ V PRÁCI JE UVEDENÝ V SPODNEJ ČAST STRÁNKY.


FINANČNÉ PLÁNOVANIE S PODPOROU UMELEJ INTELIGENCIE. Ponúkame Vám najnovší a zároveň jedinečný progrm pre finančné plánovanie. Iste pociťujete potrebu mať zostavený opimálny finančný plán, ktorý Vám ukáže aké výsledky treba dosiahnuť, aby Vaša firma bola prosperujúca. Stačí mu zadať výsledky zo súvahy a výkazu ziskov a strát za posledných 5 rokov a program Vám zostaví optimálny fiinančný plán, ktorým sa môžete riadiť, ale taktiež si ho upraviť podľa svojich potrieb. Celková doba zostavenia plánu netrvá dlhšie ako 5 minút. Program si načíta automaticky posledný známy stav a na základe neho vytvorí finančný plán na najbližžích 8 rokov s trendami vývoja jednotlivých parametrov. Program k plánovaniu využíva tzv. ekonomické normály a cyklus točenia peňazí cast-to-cash. Podľa ekonomických normálov optimalizuje náklady a výnosy a následne prepočíta toky peňazí a zostaví súvahu a výsledovku. Na základe nich Vám spravuje automaticky finančnú analýza a finančnú projekciu. Program je jediný svojej kategórie vo svete a je bezkonkurenčný. Môže sa stať pre Vás výborným pomocníkom pri riadení alebo stanovení hodnoty podniku. Zároveň sa môže zúčastniť školenia, kde sa dozviete všetko potrebné k ďalšiemu rozvoju zručností v tejto oblasti a práce s programom. Cena programu je 1100,- €. Cena školenia je 350,-€. Program i školenie si môžete objednať na dominanta@dominanta.sk, alebo telefonicky na +421 903 638 082. Blišie si pozriete video.


Marketingový management a ekonomika firmy. Program Vám umožní prepojiť marketing s ekonomikou firmy a tým riadiť efektívnejšie firmu. Zahrňuje v sebe výpočet potenciálu trhu a podielu firmy na tomto trhu. Následne umožňuje zostaviť plán predaja pomocou rovnovážneho bodu BEP pre mnohoproduktovú štruktúru. Pomocou stanovenia a ovplyvňovania kritických faktorov úspešnosti vie navrhnúť zvýšenie podielu na trhu a kroky ako to dosiahnuť. Následne na základe týchto údajov zostaví finančný plán firmy vo väzbe na sledované KPIs formou finančnej projekcie ex ante. Nástroj je určený pre manažérov a controllérov, ktorý chcú úspešne riadiť firmu a prekonať súčasnú krízu s perspektívnym výhľadom do budúcnosti. Cena programu je 390 €. Viac je na stránke Video alebo … TU

Finančné plánovanie – FINPLAN_EIS5. Program je určený manažérom a controllérom ako efektívny nástroj pre finančné plánovanie a zostavenie vízie podniku až na 12 rokov. Dá sa použiť aj na mesačné plánovanie. Umožňuje rýchlo a efektívne zostaviť plán ziskov a strát, plánovanú súvahu, cash flow. Vyhodnotí finančné ukazovatele a upozorní na ich neplnenie formou indikátorov. Umožňuje plánovať a hodnotiť investičné zámery. Obsahuje tiež plán úverov a personálny plán. Ideálny nástroj nielen pre firemné plánovanie ale aj pre plánovanie projektov a ďalšieho rozvoja firmy. Cena 190,-€. Viac informácií ziskate na dominanta@dominanta.sk.


PROGRAMY PRE KALKULÁCIE

Manažérske kalkulácie a manažérska výsledovka. Program Vám umožní zostaviť jedné z najlepších kalkulácií bežne využívaných v praxi. Nastavený je na 100 produktov, ale možno ho rozšíriť aj na niekoľko tisíc. V prípade, že zadáte tržby súčasného a minulého obdobie je schopný zostaviť produktové portfólio a upozorniť Vás na nerentabilné produkty. Jednoduchšia verzia tohto programu je uvedená nižšie v ponuke. Cena programu je 210,-€.Video

 

Kalkulácia úplných nákladov percentuálnou prirážkou réžie. Potrebujete urobiť rýchlo, kvalitne a dobré cenové kalkulácie pomocou percentuálnej prirážky réžie? Stačí zadať hodnoty priamych nákladov a celkovú réžiu a je to hotové. V prípade, že program prepojíte na zdrojovú datábazu, napr. nášho systém EIS, budú fungovať automaticky.Program dokáže urobiť naraz aj 10 tis. produktov. Nadstavený je na 50 produktov.Cena programu je 25,-€.Video

Kalkulácia úplných nákladov pomocou rozpočítavacieho koeficientu. Potrebujete urobiť rýchlo, kvalitne a dobré cenové kalkulácie pomocou rozpočítavacieho koeficientu? Stačí zadať hodnoty priamych nákladov a celkovú réžiu a je to hotové. V prípade, že program prepojíte na zdrojovú datábazu, napr. nášho systém EIS, budú fungovať automaticky. Program dokáže urobiť naraz aj 10 tis. produktov. Nadstavený je na 50 produktov. Cena programu je 25,-€. 

Kalkulácia úplných nákladov pomocou ekvivaletného čísla. Potrebujete urobiť rýchlo, kvalitne a dobré cenové kalkulácie pomocou ekvivaletného čísla? Stačí zadať hodnoty priamych nákladov a celkovú réžiu a je to hotové. V prípade, že program prepojíte na zdrojovú datábazu, napr. nášho systém EIS, budú fungovať automaticky. Program dokáže urobiť naraz aj 10 tis. produktov. Nadstavený je na 50 produktov. Cena programu je 25,-€.  

Procesná kalkulácia (Acivity Based Costing). Potrebujete urobiť rýchlo a kvalitne procesné kalkulácie na produkt alebo iný nákladový objekt? Program Vám ich efektívne pomôže urobiť pomocou nadstavených krokov a  naprogramovaných postupov až po konečnú kalkuláciu a porovná výsledok s kalkuláciami UVN.  Potrebujete mať údaje z hlavnej knihy a definovať aktivity a ich príčiny. Program je spracovaný v Excely. Cena programu je 199,-€.  

Kalkulácia s krycímy príspevkami. Potrebujete urobiť rýchlo a kvalitne manažérske kalkulácie na báze krycích príspevkom alebo fixných a variabilných nákladov? Program Vám ich pomôže efektívne vypracovať na úrovni krycích príspevkov I až IX.  Potrebné je ale zadať správne vstupné dáta do tvaru manažérskej výsledovky. Odporúčame využiť výstupy z controllingového systému EIS. Rozšírená verzia je Manažérska kalkulácia a manažérska výsledovka (viď vyššie). Cena programu je 99,-€. 


PROGRAMY PRE ANALÝZU PODNIKU – FINANČNÝ CONTROLLING

Finančná analýza podniku. Popis programu: program slúži k monitorovaniu stavu podniku na mesačnom alebo ročnom základe. Na základe výkazu ziskov a strát a súvahy urobí kompletný manažérsky rozbor podniku formou finančných ukazovateľov, rozbor, ziskovosti, vývoj ziskovosti a hodnoty a podniku a predikcie vývoja. Obsahuje v sebe už nižšie prvky umelej inteligencie, ktorá Vás upozorní na problémy, ktoré má podnik v sledovanom období. CENA: 250€. Viac informácií na dominanta@dominanta.sk, Mobil: +421 903 638 082. Video ukážka.

Finančné plánovanie a riadenie. Popis programu: program slúži k vypracovaniu finančného plánu podniku. Umožňuje zostaviť plán výnosov a nákladov, ziskov a strát a súvahu podľa súčasného výkazníctva, plán cash flow, zostaví finančnú projekciu výsledkov (likvidita, rentabilita, kapitálová štruktúra, aktivita, prevádzkové ukazovatele). Zahrňuje plán personálu, umožňuje plánovať investície a úvery. Program je jedinečný na domácom aj zahraničnom trhu. Zahrňuje prehľad KPIs ukazovateľov. Umožňuje modelovať budúce deje podniku a predvídať do budúcnosti. Je výborným pomocníkom pre spracovanie finančných plánov pre potreby banky ako aj podniku. V prepojení na program Finančná analýza podniku sa stáva silným komplexným nástrojom pre finančným controlling. CENA: 250€. Viac informácií na dominanta@dominanta.sk, Mobil: +421 903 638 082. Video ukážka.

RATINGscore – Finančná výkonnosť a úspešnosť firmy. Popis programu: Program slúži k benchmarkingovému hodnoteniu firmy alebo na hodnoteniu konkurečných firiem, či firmy, o ktorú máte záujem. Umožňuje monitorovať vývoj ratingu firmy a posúdiť jej úspešnosť do budúcnosti. Ako vstupné dáta je možné zadať dáta z výkazu ziskov a strát a súvahy a benchmarkingové hodnotenie je okamžite hotové vrátane interpretácie stavu firmy. Vidíte v ňom úzke miesta vo finančnej výkonnosti, alebo aj ohrozenia do budúcnosti, ktoré môžete následne eliminovať a tým zvýšiť úspešnosť firmy na trhu. CENA: 100€. Viac informácií na dominanta@dominanta.sk, Mobil: +421 903 638 082. Video ukážka.


PROGRAMY PRE PROJEKTY A INVESTÍCE – INVESTIČNÝ CONTROLLING

Hodnotenie investícií a investičných projektov. Program na prepočet efektívnosti projektu pomocou NPV a IRR. Spočíta cash flow projekt a diskontuje ho na súčasnú hodnotu. Projekt automaticky vyhodnotí a napíše rok, kedy dôjde k splatenie investície. Platená verzia programu už zahŕňa prvky umelej inteligencie. Program je zdarma. Free k stiahnutiu TU 


 

ZOZNAM PROGRAMOV, KTORÉ VÁM MÔŽU POMÔCŤ V PRÁCI

Viac informácií o nižšie uvedených programoch získate priamym dopytom na dominanta@dominanta.sk, alebo na skype: peter.gallo33, res. mobil 0903 638 082

 • 7S McKinsey. Program zostavuje 7S maticu podľa faktorov úspešnosti na základe check listu. Výstup je graficky a vyjadruje silu každého poľa v matici 7S.
 • BENCHMARK_Podniku. Program pre stanovenie postavenia podniku na trhu pomocou vzdialenosti od fiktívneho objektu. Vstupom je súvaha a výsledovka podniku.
 • BONITA_A-FX. Výpočet bonity (ratingu) firmy s trendom vývoja a benchmarkingovým porovnaním.
 • BRAND_OBCH_ZNACKA. Program pre výpočet hodnoty obchodnej značky.
 • BSC_FP. Program pre sledovanie finančnej perspektívy vrátane hýbateľov a cieľov 1.,2. a 3. úrovne. Možnosť sledovanie v mesačnom aj ročnom členení.
 • BSC_HR_POTENCIAL. Program perspektívy učenia sa rastu s hýbateľmi a controllingovou schémou plán-skutočnosť – odchýlka.
 • BSC_INTPR. Program na monitorovanie procesnej perspektívy v mesačnom a ročnom členení s cieľmi a hýbateľmi.
 • BSC_STRATCIELE. Program pre zostavenie systému Balanced Scorecard (SWOT, CFS, Mind MAP, tabuľka BSC, grafy a trendy).
 • BSC_ZAK. Program na monitorovanie zákazníckej perspektívy vrátane cieľov a hýbateľov v mesačnom aj ročnom členení.
 • BALANCED_SCORECARD. Program pre tvorbu systému BSC.
 • CASH_FLOW. Program pre zostavenie rôznych typov cash flow nepriamou metódou.
 • CBA analysis. Program pre spracovanie Cost & Benefit Analýzu. Vypočíta čistú súčasnú hodnotu verejno-prospešných a podnikateľský projektov, vnútorné výnosové percento a rentabilitu investícií.
 • CENOTVORBA_BCG. Tvorba cien podľa teórie P. Kotlera so zakomponovanou maticou BCG. Stanovenie cien cenovou prirážkou s návratnosťou predaja, cez ROI a prirážkou k jednotkovým nákladom a cena unikátneho produktu.
 • CFS Critical Factors Success. Program slúži na stanovenie kritických faktorov úspešnosti. Vyjadruje silné aj slabé stránky. Dokáže robiť aj benchmarkingové porovnania s inými podnikmi.
 • CRISIS_MANAGEMENT. Program formou testu, či je podnik v kríze a či je na ňu pripravené.
 • DASHBOARD_HRSC. Dashboard pre riadenie výkonnosti ľudských zdrojov formou strategickej myšlienkovej mapy a tabuľky HRSC v mesačnom a ročnom členení.
 • DASHBOARD_SPA. Dashboard so zameraním na kúpele prezentujúci všetky podstatné informácie a znalosti pre riadenie kúpeľného podniku.
 • DASH_MAN_PREHLAD. Jednoduchý manažérsky dashboard na báze manažérskej výsledovky.
 • DFCF. Prepočet hodnoty podniku a projektovanie jeho hodnoty metódou diskontovaného voľného cash flow.
 • DIGITAL_MANAGEMENT. Program obsahuje digitálne dashboardy pre oblasť motivácie (Maslow a Hercberg) a prepočet počtu personálu v organizačných jednotkách Stiglitzovou metódou.
 • EARNING VALUE MANAGEMENT. Jeden z najmodernejších postupov hodnotenia projektov vrátane výpočtu strát z nedodržania termínu prác. Výpočet Planned Value, Earned Value a Actual Cost.
 • EFQM model. Model exelentnosti. Test a model k zisteniu úrovne kvality koncepciou exelentnosti samohodnotiacim procesom s bodovou škálou 1000 bodov v 9 oblastiach hodnotenia. 
 • EIS_2020. Controllingový systém formou manažérskeho dashboardu založený na výkazníctve vhodný pre finančný controlling.
 • EIS5_FINPLAN. Controllingový systém a finančné plánovanie s možnosťou sledovania skutočnosti a plánovania na reportoch profesionálneho finančného plánu.
 • EISFINPLAN. Moderný nástroj pre manažérske finančné plánovanie aj v mesačnom členení.
 • EISFINPLAN2 – Finančné plánovanie. Obsahuje plán výnosov  nákladov, plán ziskov a strát, plánovanú súvahu, plán cash flow, finančnú projekcia, investičný plán, úverový plán a plán personálu.
 • EISpw. Malý controllingový systém v Power Pivote pre Excel.
 • FC_ABC_MODEL. Jednoduchý model Acivity Based Costing / Management vytvorený na báze výkazníctva s etalonom procesov.
 • FC_BANM. Predikcie vývoja podniku zostavené na báze výkazníctva s prvkami umelej inteligencie.
 • FC_CASHFL. Cash flow podniku na základe mesačných výsledkov zo súvahy a výsledovky s možnosťou doplnenia účtov z hlavnej knihy.
 • FC_DUPONT_INFA. Program z finančného controllingu pre Dupontovu analýzu a analýu ez model INFA.
 • FC_EKAN. Ekonomická analýza podniku na báze dokumentov z výkazníctva. Nákladovosť, pyramidálne rozklady.
 • FC_FINA. Finančná analýza podniku na báze dokumentov z výkazníctva. Ukazovatele likvidity, rentability, aktivity, kapitálovej štruktúry, prevádzkové ukazovatele, ukazovatele cash flow a trhovej hodnoty.
 • FC_EVA. Program na báze výkazníctva pre rozbor ukazovatele Economic Value Aded vrátane stanovenia spread a rizika.
 • FC_PRACK. Rozbor pracovného kapitálu, prírastky – úbytky, bezpečnosť, cash-to-cash z výkazníctva organizácie.
 • FC_TOP. Monitorovanie plnenia cieľov podniku cez TOP KPIs zostavený na základe dokumentov výsledovka a súvaha.
 • FC_VZS. Rozbor výsledkov hospodárenia, trendy, životný cyklus, pridaná hodnota, marža…
 • FC_EVA_MINDMAP. Rozbor ukazovateľa Economic Value Aded formou myšlienkovej mapy.
 • FC_EVA_MODSIM. Rozbor ukazovateľa Economic Value Aded s možnosťou simulácie a sledovanie zmien a citlivosti vplyvu vstupných parametrov.
 • FC_EVA_ROZBOR. Program na báze výkazníctva, ktorý podáva formou reportingu rôzne pohľady na ukazovateľ EVA.
 • FC_FIN_MAP. Program pre rozbor produkčnej sily podniku formou finančnej mapy.
 • FC_ROI. Program z finančného controllingu pre rozklad rentability investícií a controllingové vyhodnotenie ROI.
 • FINA. Finančná analýza na báze výkazu ziskov a strát a súvahy s interpretáciami k výsledkom.
 • FINCONTROL – Finančný controlling. Obsahuje Dashboard pre finančný controlling, rozbor výsledovky, súvahy, cash flow, finančnú analýzu, bankrotové modely, finančnú perspektívu, ukazovatele ziskovosti, hodnotu podniku.
 • FINPLAN. Program pre finančné plánovanie. Obsahuje všetko, čo profesionálny finančný plán má mať.
 • FPLAN. Komplexný program pre finančné plánovanie vo verzii klasického výkazníctva.
 • FPLAN_INVEST. Komplexný program pre finančné plánovanie z rozšíreným hodnotením investícií podľa rôznych metód statických aj dynamických.
 • FUZZY_logika. Program na báze umelej inteligencie, ktorý umožniť ohodnotiť investíciu, zoradiť poradie bánk, vybrať vhodného zamestnanca podľa mnohofaktorovej analýzy.
 • GANNT_DIAGRAM. Ganntov diagram s vypočtom kritickej cesty. GANNT_CR verzia pre cestovný ruch.
 • GE_MATICA. Matica Generals Motors pre zostavenie portfólia produktov a hodnotenie investičných príležitostí.
 • HODNOTA – Hodnota podniku. Program vypočíta hodnotu podniku metódami: Diskont. free cash flow, Economic Value Aded, DFCF zjednodušený prepočet, Free cash flow s entity, Podnikateľská hodnota (zisku, zisk + odpisy, cash flow, z odčerpateľných zdrojov), kombinovaná metóda.
 • HODNOTA_PODNIK. Výpočet hodnoty podniku podľa rôznych metód v samostatných reportoch.
 • HODNOTENIE_NÁPADOV. Program pre hodnotenie nápadu (idey) v kontexte podniku.
 • HODNOTENIE_NPV. Hodnotenie investičného plánu na základe NPV a IRR, výpočet cash flow a priechodnosti projektu.
 • HODNOTENIE_PLAN_FPLAN. Portfóliové hodnotenie kvality podnikateľského a finančného plánu na základe hodnotiaceho dotazníka.
 • HODNOTENIE_PROJEKTOV. Benchmarkingové hodnotenie podniku a projektov na báze výsledovky a súvahy vrátane SWOT analýzy, hodnotenia obchodu a Economic Value Aded.
 • HOD_ZAMESTNANEC. Hodnotenie a výber zamestnanca pomocou metódy umelej inteligencie založenej na fuzzy logike. Viacparametrový výber.
 • HYPOTEZY_F-test_T-test. Program s prvkami umelej inteligencie pre testovanie hypotéz – normalita, p-value, sila vzťahu.
 • HYPOTEZY_REGRESIA. Program pre vyhodnocovanie hypotéz regresnou analýzou. Podporuje aj hodnotenie z Indexu podnikateľa cez bonitu A-FX.
 • INVEST_PREPOCTY. Prepočty efektívnosti projektov cez NPV a IRR podľa rôznych projektov s porovnávaním efektívnosti projektov.
 • IP_PREKAPITALIZOVANIE. Rozbor podniku na základe výsledovky a súvahy z hľadiska prekapitalizovania alebo podkapitalizovanie vrátane prístupov agresívny, konzervatívny alebo normálny.
 • IP_ROZBOR. Komplexný finančný rozbor podniku vrátane trendových kriviek. Cash flow, finančná analýza, predikcie, EVA, hodnota podniku.
 • IP_ROZBOR_BIVAL_FPLAN. Komplexný finančný rozbor podniku s možnosťou tvorby finančného plánu.
 • IP_ZISK. Kompletný rozbor ziskovosti podniku vo väzbe na systém index podnikateľa, resp. na výkazy výsledovky a súvahy na ročnej a mesačnej báze.
 • Kalk_EC. Kalkulácie úplných nákladov s ekvivaletným číslom.
 • KALK_MAN. Komplexné manažérske kalkulácie založené na fixných a variabilných nákladoch a manažérskej výsledovke.
 • KALK_MANJ. Zjednodušená manažérska kalkulácia cez manažérske výsledovky.
 • KALK_PPR. Kalkulácie úplných nákladov s percentuálnou prirážkou réžie.
 • KALK_RK. Kalkulácie úplných nákladov pomocou rozpočítavacieho koeficientu.
 • KM_FINCONT. Prázdna znalostná databáza pre finančný controlling. 
 • KPI_TAB_HRSC. Systém pre tvorbu modelu riadenia výkonnosti na báze HR Scorecard. Vízia, strategická mapa, tabuľka HRSC, potenciál zlepšenia.
 • KREDIT_POHL. Program pre analýzu pohľadávok vrátane výpočtu ich kreditu, obrat pohľadávok a rôzne analýzy.
 • KVALIFIKACIA. Program pre výpočet stupňa kvalifikácie organizácie a je kvalifikačnej úrovne.
 • MAN_INVENTURA. Program pre hodnotenie kvality organizačnej štruktúry formou manažérskej inventúry pracovníkov a kvality obsadenie organizačných jednotiek.
 • MANAGERIAL_GRID. Check list pre zostavenie manažérskej mriežky a určenie štýlu vedenia podľa Black-Mountain vrátane grafickej interpretácie.
 • MAP_PRICE_QUALITY. Marketingová analýza v tvare portfólia cena-kvalita.
 • MARKPLAN. Program pre komplexné zostavenie marketingového plánu. Sú tam formuláre pre marketingovú analýzu, plánovanie, marketingovú komunikáciu a kontrolu.
 • NC_ABC_MODEL. Program pre zostavenie a výpočet procesných nákladov a procesných kalkulácií Activity Based Costing.
 • NC_CVP_BEP. Program pre Cost Volume analýzu a výpočet bodu zvratu BEP (Break Even Point)  pre mnohoproduktovú štruktúru, ktorý spočíta naraz bod zvratu aj pre niekoľko tisíc produktov a stanoví optimálne množstva predaja.
 • NC_CONTR_KPm. Program pre nákladový controlling na báze manažérskej výsledovky a krycích príspevkov vrátane prípravy kalkulácie.
 • NC_CONTR_R. Program pre nákladový controlling na základe rozpočtu a zdrojov údajov z hlavnej knihy vrátane zisťovania variability nákladov a ich funkčných závislostí (fixná a variabilná zložka).
 • NPV_IRR – HODNOTENIE NPV A IRR. Program  vypočíta čistú súčasnú hodnotu projektu NPV, vnútorné výnosové percento, rentabilitu investícií. Obsahuje aj plánovanie investícií, výnosov a nákladov a cash flow projektu.
 • OPER_FIN_PAKA. Program pre výpočet operačnej a finančnej páky v podniku.
 • ORGANIZATIONAL_CULTURE. Program pre určenie typu organizačnej štruktúry a monitorovanie možných konfliktov.
 • PERSONAL_AUDIT. Program umožňuje urobiť personálny audit v podniku podľa podľa 11 oblastí HR manažmentu.
 • PERSONALNE_UKAZOVATELE. Program pre prepočty rôznych personálnych ukazovateľov KPIs.
 • PLATY. Program pre výpočty platov a rozpočtovanie finančných prostriedkov  podľa tried a to vzdelania a odpracovaných rokov, fixnej a variabilnej zložky a príplatkov. Vhodný na reformu platov a ich optimalizáciu.
 • PROG_POHL. Program pre prognózovanie pohľadávok v podniku.
 • STGLITZ. Program stanoví optimálny počet pracovníkov pre organizačnú jednotku na základe 6 faktorov a náročnosti práce.
 • SWOT. Program pre vyhodnotenie SWOT analýzy s návrhom stratégie a so sledovaním zmien v jednotlivých poliach v časovom období.
 • VEDENIE_KONFLIKTY. Program pre zisťovanie a predvídanie konfliktov v organizácii s prvkami jednoduchej umelej inteligencie.
 • VEDENIE_MOTIV_TIM_STYL. Program pre zisťovanie kvality vedenia v organizácii z pohľadu motivácie, analýzy štýlu vedenia a kvality timu.
 • VEDENIE_STYL. Program pre zisťovanie štýlu vedenia s orientáciou na ciele a produktivitu a s orientáciou na výsledky.
 • VTA_TURIZMUS. Program pre hodnotenie úrovne vidieckeho turizmu a agroturizmu.
 • ZAKLADAT_ROZPOČET. Program pre zostavenie zakladateľského rozpočtu podniku a prepočet efektívnosti nápadu. Cena 10€. Objednať si ho môžete na dominanta@dominanta.sk alebo telefonicky na č.t. 0903638082.