Programy

Máte záujem získať programy, ktoré Vám pomôžu v práci. Ak áno, na stránke postupne uvádzame a priebežne dopĺňame rôzne typy programov a šablón, ktoré Vám pomôžu zefektívniť Vašu prácu. Navrhnuté sú na základe dlhoročných skúseností práce v odbore a veríme, že Vám poslúžia tak dobre, ako slúžia nám. Ak máte o niektorý záujem, alebo chcete si niečo prediskutovať, postačuje nás kontaktovať priamo na tel. č. +421 903 638 082, cez mail dominanta@dominanta.sk alebo cez skype peter.gallo33.

CELÝ ZOZNAM PROGRAMOV, KTORÉ VÁM MÔŽU POMÔCŤ V PRÁCI JE UVEDENÝ V SPODNEJ ČAST STRÁNKY.


Marketingový management a ekonomika firmy. Program Vám umožní prepojiť marketing s ekonomikou firmy a tým riadiť efektívnejšie firmu. Zahrňuje v sebe výpočet potenciálu trhu a podielu firmy na tomto trhu. Následne umožňuje zostaviť plán predaja pomocou rovnovážneho bodu BEP pre mnohoproduktovú štruktúru. Pomocou stanovenia a ovplyvňovania kritických faktorov úspešnosti vie navrhnúť zvýšenie podielu na trhu a kroky ako to dosiahnuť. Následne na základe týchto údajov zostaví finančný plán firmy vo väzbe na sledované KPIs formou finančnej projekcie ex ante. Nástroj je určený pre manažérov a controllérov, ktorý chcú úspešne riadiť firmu a prekonať súčasnú krízu s perspektívnym výhľadom do budúcnosti. Cena programu je 390 €. Viac je na stránke Video alebo … TU

Finančné plánovanie – FINPLAN_EIS5. Program je určený manažérom a controllérom ako efektívny nástroj pre finančné plánovanie a zostavenie vízie podniku až na 12 rokov. Dá sa použiť aj na mesačné plánovanie. Umožňuje rýchlo a efektívne zostaviť plán ziskov a strát, plánovanú súvahu, cash flow. Vyhodnotí finančné ukazovatele a upozorní na ich neplnenie formou indikátorov. Umožňuje plánovať a hodnotiť investičné zámery. Obsahuje tiež plán úverov a personálny plán. Ideálny nástroj nielen pre firemné plánovanie ale aj pre plánovanie projektov a ďalšieho rozvoja firmy. Cena 190,-€. Viac informácií ziskate na dominanta@dominanta.sk.


PROGRAMY PRE KALKULÁCIE

Manažérske kalkulácie a manažérska výsledovka. Program Vám umožní zostaviť jedné z najlepších kalkulácií bežne využívaných v praxi. Nastavený je na 100 produktov, ale možno ho rozšíriť aj na niekoľko tisíc. V prípade, že zadáte tržby súčasného a minulého obdobie je schopný zostaviť produktové portfólio a upozorniť Vás na nerentabilné produkty. Jednoduchšia verzia tohto programu je uvedená nižšie v ponuke. Cena programu je 210,-€.Video

 

Kalkulácia úplných nákladov percentuálnou prirážkou réžie. Potrebujete urobiť rýchlo, kvalitne a dobré cenové kalkulácie pomocou percentuálnej prirážky réžie? Stačí zadať hodnoty priamych nákladov a celkovú réžiu a je to hotové. V prípade, že program prepojíte na zdrojovú datábazu, napr. nášho systém EIS, budú fungovať automaticky.Program dokáže urobiť naraz aj 10 tis. produktov. Nadstavený je na 50 produktov.Cena programu je 25,-€.Video

Kalkulácia úplných nákladov pomocou rozpočítavacieho koeficientu. Potrebujete urobiť rýchlo, kvalitne a dobré cenové kalkulácie pomocou rozpočítavacieho koeficientu? Stačí zadať hodnoty priamych nákladov a celkovú réžiu a je to hotové. V prípade, že program prepojíte na zdrojovú datábazu, napr. nášho systém EIS, budú fungovať automaticky. Program dokáže urobiť naraz aj 10 tis. produktov. Nadstavený je na 50 produktov. Cena programu je 25,-€. 

Kalkulácia úplných nákladov pomocou ekvivaletného čísla. Potrebujete urobiť rýchlo, kvalitne a dobré cenové kalkulácie pomocou ekvivaletného čísla? Stačí zadať hodnoty priamych nákladov a celkovú réžiu a je to hotové. V prípade, že program prepojíte na zdrojovú datábazu, napr. nášho systém EIS, budú fungovať automaticky. Program dokáže urobiť naraz aj 10 tis. produktov. Nadstavený je na 50 produktov. Cena programu je 25,-€.  

Procesná kalkulácia (Acivity Based Costing). Potrebujete urobiť rýchlo a kvalitne procesné kalkulácie na produkt alebo iný nákladový objekt? Program Vám ich efektívne pomôže urobiť pomocou nadstavených krokov a  naprogramovaných postupov až po konečnú kalkuláciu a porovná výsledok s kalkuláciami UVN.  Potrebujete mať údaje z hlavnej knihy a definovať aktivity a ich príčiny. Program je spracovaný v Excely. Cena programu je 199,-€.  

Kalkulácia s krycímy príspevkami. Potrebujete urobiť rýchlo a kvalitne manažérske kalkulácie na báze krycích príspevkom alebo fixných a variabilných nákladov? Program Vám ich pomôže efektívne vypracovať na úrovni krycích príspevkov I až IX.  Potrebné je ale zadať správne vstupné dáta do tvaru manažérskej výsledovky. Odporúčame využiť výstupy z controllingového systému EIS. Rozšírená verzia je Manažérska kalkulácia a manažérska výsledovka (viď vyššie). Cena programu je 99,-€. 


PROGRAMY PRE ANALÝZU PODNIKU – FINANČNÝ CONTROLLING

Finančná analýza podniku. Popis programu: program slúži k monitorovaniu stavu podniku na mesačnom alebo ročnom základe. Na základe výkazu ziskov a strát a súvahy urobí kompletný manažérsky rozbor podniku formou finančných ukazovateľov, rozbor, ziskovosti, vývoj ziskovosti a hodnoty a podniku a predikcie vývoja. Obsahuje v sebe už nižšie prvky umelej inteligencie, ktorá Vás upozorní na problémy, ktoré má podnik v sledovanom období. CENA: 250€. Viac informácií na dominanta@dominanta.sk, Mobil: +421 903 638 082. Video ukážka.

Finančné plánovanie a riadenie. Popis programu: program slúži k vypracovaniu finančného plánu podniku. Umožňuje zostaviť plán výnosov a nákladov, ziskov a strát a súvahu podľa súčasného výkazníctva, plán cash flow, zostaví finančnú projekciu výsledkov (likvidita, rentabilita, kapitálová štruktúra, aktivita, prevádzkové ukazovatele). Zahrňuje plán personálu, umožňuje plánovať investície a úvery. Program je jedinečný na domácom aj zahraničnom trhu. Zahrňuje prehľad KPIs ukazovateľov. Umožňuje modelovať budúce deje podniku a predvídať do budúcnosti. Je výborným pomocníkom pre spracovanie finančných plánov pre potreby banky ako aj podniku. V prepojení na program Finančná analýza podniku sa stáva silným komplexným nástrojom pre finančným controlling. CENA: 250€. Viac informácií na dominanta@dominanta.sk, Mobil: +421 903 638 082. Video ukážka.

RATINGscore – Finančná výkonnosť a úspešnosť firmy. Popis programu: Program slúži k benchmarkingovému hodnoteniu firmy alebo na hodnoteniu konkurečných firiem, či firmy, o ktorú máte záujem. Umožňuje monitorovať vývoj ratingu firmy a posúdiť jej úspešnosť do budúcnosti. Ako vstupné dáta je možné zadať dáta z výkazu ziskov a strát a súvahy a benchmarkingové hodnotenie je okamžite hotové vrátane interpretácie stavu firmy. Vidíte v ňom úzke miesta vo finančnej výkonnosti, alebo aj ohrozenia do budúcnosti, ktoré môžete následne eliminovať a tým zvýšiť úspešnosť firmy na trhu. CENA: 100€. Viac informácií na dominanta@dominanta.sk, Mobil: +421 903 638 082. Video ukážka.


PROGRAMY PRE PROJEKTY A INVESTÍCE – INVESTIČNÝ CONTROLLING

Hodnotenie investícií a investičných projektov. Program na prepočet efektívnosti projektu pomocou NPV a IRR. Spočíta cash flow projekt a diskontuje ho na súčasnú hodnotu. Projekt automaticky vyhodnotí a napíše rok, kedy dôjde k splatenie investície. Platená verzia programu už zahŕňa prvky umelej inteligencie. Program je zdarma. Free k stiahnutiu TU 


 

ZOZNAM PROGRAMOV, KTORÉ VÁM MÔŽU POMÔCŤ V PRÁCI

Viac informácií o nižšie uvedených programoch získate priamym dopytom na dominanta@dominanta.sk, alebo na skype: peter.gallo33, res. mobil 0903 638 082

 • 7S McKinsey. Program zostavuje 7S maticu podľa faktorov úspešnosti na základe check listu. Výstup je graficky a vyjadruje silu každého poľa v matici 7S.
 • BENCHMARK_Podniku. Program pre stanovenie postavenia podniku na trhu pomocou vzdialenosti od fiktívneho objektu. Vstupom je súvaha a výsledovka podniku.
 • BONITA_A-FX. Výpočet bonity (ratingu) firmy s trendom vývoja a benchmarkingovým porovnaním.
 • BRAND_OBCH_ZNACKA. Program pre výpočet hodnoty obchodnej značky.
 • BSC_FP. Program pre sledovanie finančnej perspektívy vrátane hýbateľov a cieľov 1.,2. a 3. úrovne. Možnosť sledovanie v mesačnom aj ročnom členení.
 • BSC_HR_POTENCIAL. Program perspektívy učenia sa rastu s hýbateľmi a controllingovou schémou plán-skutočnosť – odchýlka.
 • BSC_INTPR. Program na monitorovanie procesnej perspektívy v mesačnom a ročnom členení s cieľmi a hýbateľmi.
 • BSC_STRATCIELE. Program pre zostavenie systému Balanced Scorecard (SWOT, CFS, Mind MAP, tabuľka BSC, grafy a trendy).
 • BSC_ZAK. Program na monitorovanie zákazníckej perspektívy vrátane cieľov a hýbateľov v mesačnom aj ročnom členení.
 • BALANCED_SCORECARD. Program pre tvorbu systému BSC.
 • CASH_FLOW. Program pre zostavenie rôznych typov cash flow nepriamou metódou.
 • CBA analysis. Program pre spracovanie Cost & Benefit Analýzu. Vypočíta čistú súčasnú hodnotu verejno-prospešných a podnikateľský projektov, vnútorné výnosové percento a rentabilitu investícií.
 • CENOTVORBA_BCG. Tvorba cien podľa teórie P. Kotlera so zakomponovanou maticou BCG. Stanovenie cien cenovou prirážkou s návratnosťou predaja, cez ROI a prirážkou k jednotkovým nákladom a cena unikátneho produktu.
 • CFS Critical Factors Success. Program slúži na stanovenie kritických faktorov úspešnosti. Vyjadruje silné aj slabé stránky. Dokáže robiť aj benchmarkingové porovnania s inými podnikmi.
 • CRISIS_MANAGEMENT. Program formou testu, či je podnik v kríze a či je na ňu pripravené.
 • DASHBOARD_HRSC. Dashboard pre riadenie výkonnosti ľudských zdrojov formou strategickej myšlienkovej mapy a tabuľky HRSC v mesačnom a ročnom členení.
 • DASHBOARD_SPA. Dashboard so zameraním na kúpele prezentujúci všetky podstatné informácie a znalosti pre riadenie kúpeľného podniku.
 • DASH_MAN_PREHLAD. Jednoduchý manažérsky dashboard na báze manažérskej výsledovky.
 • DFCF. Prepočet hodnoty podniku a projektovanie jeho hodnoty metódou diskontovaného voľného cash flow.
 • DIGITAL_MANAGEMENT. Program obsahuje digitálne dashboardy pre oblasť motivácie (Maslow a Hercberg) a prepočet počtu personálu v organizačných jednotkách Stiglitzovou metódou.
 • EARNING VALUE MANAGEMENT. Jeden z najmodernejších postupov hodnotenia projektov vrátane výpočtu strát z nedodržania termínu prác. Výpočet Planned Value, Earned Value a Actual Cost.
 • EFQM model. Model exelentnosti. Test a model k zisteniu úrovne kvality koncepciou exelentnosti samohodnotiacim procesom s bodovou škálou 1000 bodov v 9 oblastiach hodnotenia. 
 • EIS_2020. Controllingový systém formou manažérskeho dashboardu založený na výkazníctve vhodný pre finančný controlling.
 • EIS5_FINPLAN. Controllingový systém a finančné plánovanie s možnosťou sledovania skutočnosti a plánovania na reportoch profesionálneho finančného plánu.
 • EISFINPLAN. Moderný nástroj pre manažérske finančné plánovanie aj v mesačnom členení.
 • EISFINPLAN2 – Finančné plánovanie. Obsahuje plán výnosov  nákladov, plán ziskov a strát, plánovanú súvahu, plán cash flow, finančnú projekcia, investičný plán, úverový plán a plán personálu.
 • EISpw. Malý controllingový systém v Power Pivote pre Excel.
 • FC_ABC_MODEL. Jednoduchý model Acivity Based Costing / Management vytvorený na báze výkazníctva s etalonom procesov.
 • FC_BANM. Predikcie vývoja podniku zostavené na báze výkazníctva s prvkami umelej inteligencie.
 • FC_CASHFL. Cash flow podniku na základe mesačných výsledkov zo súvahy a výsledovky s možnosťou doplnenia účtov z hlavnej knihy.
 • FC_DUPONT_INFA. Program z finančného controllingu pre Dupontovu analýzu a analýu ez model INFA.
 • FC_EKAN. Ekonomická analýza podniku na báze dokumentov z výkazníctva. Nákladovosť, pyramidálne rozklady.
 • FC_FINA. Finančná analýza podniku na báze dokumentov z výkazníctva. Ukazovatele likvidity, rentability, aktivity, kapitálovej štruktúry, prevádzkové ukazovatele, ukazovatele cash flow a trhovej hodnoty.
 • FC_EVA. Program na báze výkazníctva pre rozbor ukazovatele Economic Value Aded vrátane stanovenia spread a rizika.
 • FC_PRACK. Rozbor pracovného kapitálu, prírastky – úbytky, bezpečnosť, cash-to-cash z výkazníctva organizácie.
 • FC_TOP. Monitorovanie plnenia cieľov podniku cez TOP KPIs zostavený na základe dokumentov výsledovka a súvaha.
 • FC_VZS. Rozbor výsledkov hospodárenia, trendy, životný cyklus, pridaná hodnota, marža…
 • FC_EVA_MINDMAP. Rozbor ukazovateľa Economic Value Aded formou myšlienkovej mapy.
 • FC_EVA_MODSIM. Rozbor ukazovateľa Economic Value Aded s možnosťou simulácie a sledovanie zmien a citlivosti vplyvu vstupných parametrov.
 • FC_EVA_ROZBOR. Program na báze výkazníctva, ktorý podáva formou reportingu rôzne pohľady na ukazovateľ EVA.
 • FC_FIN_MAP. Program pre rozbor produkčnej sily podniku formou finančnej mapy.
 • FC_ROI. Program z finančného controllingu pre rozklad rentability investícií a controllingové vyhodnotenie ROI.
 • FINA. Finančná analýza na báze výkazu ziskov a strát a súvahy s interpretáciami k výsledkom.
 • FINCONTROL – Finančný controlling. Obsahuje Dashboard pre finančný controlling, rozbor výsledovky, súvahy, cash flow, finančnú analýzu, bankrotové modely, finančnú perspektívu, ukazovatele ziskovosti, hodnotu podniku.
 • FINPLAN. Program pre finančné plánovanie. Obsahuje všetko, čo profesionálny finančný plán má mať.
 • FPLAN. Komplexný program pre finančné plánovanie vo verzii klasického výkazníctva.
 • FPLAN_INVEST. Komplexný program pre finančné plánovanie z rozšíreným hodnotením investícií podľa rôznych metód statických aj dynamických.
 • FUZZY_logika. Program na báze umelej inteligencie, ktorý umožniť ohodnotiť investíciu, zoradiť poradie bánk, vybrať vhodného zamestnanca podľa mnohofaktorovej analýzy.
 • GANNT_DIAGRAM. Ganntov diagram s vypočtom kritickej cesty. GANNT_CR verzia pre cestovný ruch.
 • GE_MATICA. Matica Generals Motors pre zostavenie portfólia produktov a hodnotenie investičných príležitostí.
 • HODNOTA – Hodnota podniku. Program vypočíta hodnotu podniku metódami: Diskont. free cash flow, Economic Value Aded, DFCF zjednodušený prepočet, Free cash flow s entity, Podnikateľská hodnota (zisku, zisk + odpisy, cash flow, z odčerpateľných zdrojov), kombinovaná metóda.
 • HODNOTA_PODNIK. Výpočet hodnoty podniku podľa rôznych metód v samostatných reportoch.
 • HODNOTENIE_NÁPADOV. Program pre hodnotenie nápadu (idey) v kontexte podniku.
 • HODNOTENIE_NPV. Hodnotenie investičného plánu na základe NPV a IRR, výpočet cash flow a priechodnosti projektu.
 • HODNOTENIE_PLAN_FPLAN. Portfóliové hodnotenie kvality podnikateľského a finančného plánu na základe hodnotiaceho dotazníka.
 • HODNOTENIE_PROJEKTOV. Benchmarkingové hodnotenie podniku a projektov na báze výsledovky a súvahy vrátane SWOT analýzy, hodnotenia obchodu a Economic Value Aded.
 • HOD_ZAMESTNANEC. Hodnotenie a výber zamestnanca pomocou metódy umelej inteligencie založenej na fuzzy logike. Viacparametrový výber.
 • HYPOTEZY_F-test_T-test. Program s prvkami umelej inteligencie pre testovanie hypotéz – normalita, p-value, sila vzťahu.
 • HYPOTEZY_REGRESIA. Program pre vyhodnocovanie hypotéz regresnou analýzou. Podporuje aj hodnotenie z Indexu podnikateľa cez bonitu A-FX.
 • INVEST_PREPOCTY. Prepočty efektívnosti projektov cez NPV a IRR podľa rôznych projektov s porovnávaním efektívnosti projektov.
 • IP_PREKAPITALIZOVANIE. Rozbor podniku na základe výsledovky a súvahy z hľadiska prekapitalizovania alebo podkapitalizovanie vrátane prístupov agresívny, konzervatívny alebo normálny.
 • IP_ROZBOR. Komplexný finančný rozbor podniku vrátane trendových kriviek. Cash flow, finančná analýza, predikcie, EVA, hodnota podniku.
 • IP_ROZBOR_BIVAL_FPLAN. Komplexný finančný rozbor podniku s možnosťou tvorby finančného plánu.
 • IP_ZISK. Kompletný rozbor ziskovosti podniku vo väzbe na systém index podnikateľa, resp. na výkazy výsledovky a súvahy na ročnej a mesačnej báze.
 • Kalk_EC. Kalkulácie úplných nákladov s ekvivaletným číslom.
 • KALK_MAN. Komplexné manažérske kalkulácie založené na fixných a variabilných nákladoch a manažérskej výsledovke.
 • KALK_MANJ. Zjednodušená manažérska kalkulácia cez manažérske výsledovky.
 • KALK_PPR. Kalkulácie úplných nákladov s percentuálnou prirážkou réžie.
 • KALK_RK. Kalkulácie úplných nákladov pomocou rozpočítavacieho koeficientu.
 • KM_FINCONT. Prázdna znalostná databáza pre finančný controlling. 
 • KPI_TAB_HRSC. Systém pre tvorbu modelu riadenia výkonnosti na báze HR Scorecard. Vízia, strategická mapa, tabuľka HRSC, potenciál zlepšenia.
 • KREDIT_POHL. Program pre analýzu pohľadávok vrátane výpočtu ich kreditu, obrat pohľadávok a rôzne analýzy.
 • KVALIFIKACIA. Program pre výpočet stupňa kvalifikácie organizácie a je kvalifikačnej úrovne.
 • MAN_INVENTURA. Program pre hodnotenie kvality organizačnej štruktúry formou manažérskej inventúry pracovníkov a kvality obsadenie organizačných jednotiek.
 • MANAGERIAL_GRID. Check list pre zostavenie manažérskej mriežky a určenie štýlu vedenia podľa Black-Mountain vrátane grafickej interpretácie.
 • MAP_PRICE_QUALITY. Marketingová analýza v tvare portfólia cena-kvalita.
 • MARKPLAN. Program pre komplexné zostavenie marketingového plánu. Sú tam formuláre pre marketingovú analýzu, plánovanie, marketingovú komunikáciu a kontrolu.
 • NC_ABC_MODEL. Program pre zostavenie a výpočet procesných nákladov a procesných kalkulácií Activity Based Costing.
 • NC_CVP_BEP. Program pre Cost Volume analýzu a výpočet bodu zvratu BEP (Break Even Point)  pre mnohoproduktovú štruktúru, ktorý spočíta naraz bod zvratu aj pre niekoľko tisíc produktov a stanoví optimálne množstva predaja.
 • NC_CONTR_KPm. Program pre nákladový controlling na báze manažérskej výsledovky a krycích príspevkov vrátane prípravy kalkulácie.
 • NC_CONTR_R. Program pre nákladový controlling na základe rozpočtu a zdrojov údajov z hlavnej knihy vrátane zisťovania variability nákladov a ich funkčných závislostí (fixná a variabilná zložka).
 • NPV_IRR – HODNOTENIE NPV A IRR. Program  vypočíta čistú súčasnú hodnotu projektu NPV, vnútorné výnosové percento, rentabilitu investícií. Obsahuje aj plánovanie investícií, výnosov a nákladov a cash flow projektu.
 • OPER_FIN_PAKA. Program pre výpočet operačnej a finančnej páky v podniku.
 • ORGANIZATIONAL_CULTURE. Program pre určenie typu organizačnej štruktúry a monitorovanie možných konfliktov.
 • PERSONAL_AUDIT. Program umožňuje urobiť personálny audit v podniku podľa podľa 11 oblastí HR manažmentu.
 • PERSONALNE_UKAZOVATELE. Program pre prepočty rôznych personálnych ukazovateľov KPIs.
 • PLATY. Program pre výpočty platov a rozpočtovanie finančných prostriedkov  podľa tried a to vzdelania a odpracovaných rokov, fixnej a variabilnej zložky a príplatkov. Vhodný na reformu platov a ich optimalizáciu.
 • PROG_POHL. Program pre prognózovanie pohľadávok v podniku.
 • STGLITZ. Program stanoví optimálny počet pracovníkov pre organizačnú jednotku na základe 6 faktorov a náročnosti práce.
 • SWOT. Program pre vyhodnotenie SWOT analýzy s návrhom stratégie a so sledovaním zmien v jednotlivých poliach v časovom období.
 • VEDENIE_KONFLIKTY. Program pre zisťovanie a predvídanie konfliktov v organizácii s prvkami jednoduchej umelej inteligencie.
 • VEDENIE_MOTIV_TIM_STYL. Program pre zisťovanie kvality vedenia v organizácii z pohľadu motivácie, analýzy štýlu vedenia a kvality timu.
 • VEDENIE_STYL. Program pre zisťovanie štýlu vedenia s orientáciou na ciele a produktivitu a s orientáciou na výsledky.
 • VTA_TURIZMUS. Program pre hodnotenie úrovne vidieckeho turizmu a agroturizmu.
 • ZAKLADAT_ROZPOČET. Program pre zostavenie zakladateľského rozpočtu podniku a prepočet efektívnosti nápadu. Cena 10€. Objednať si ho môžete na dominanta@dominanta.sk alebo telefonicky na č.t. 0903638082.