KPI v HR Scorecard

Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPIs – Key Performance Indikators) zohrávajú v súčasnom riadení podnikov významnú úlohu. Ako ich vytvoriť a efektívne zaviesť do riadenia organizácie je otázkou, pred ktorou dnes stojí každý podnik, ktorý chce byť úspešný. KPIs sú vždy spojené s výkonom organizácie a ľudí a dnes predstavujú modernú formu riadenia podniku na základe cieľov. Ich vtvorenie je hlavnou úlohou HR controllingu. Využíva sa k tomu metodika Balanced Scorecard a HR Scorecard. Postup ich vytvorenia a zladenia so záujmami organizácie je nasledovný:

 • Definovanie vízie firmy, tak ako ju vidia manažéri, majitelia, zamestnanci, zákazníci a dodávatelia a ktorá je v súlade s cieľmi osobnými i cieľmi organizácie.
 • Stanovenie cieľov a to nielen ekonomických a marketingových, ale aj v oblasti personálu, učenia sa rastu a rozvoja organizácie a ľudí.
 • Plánovacie činnosti v oblasti personálnej politiky a plánovania rozvoja a počtu personálu a personálnej štruktúry.
 • Hodnotenie a odmeňovanie pracovníkov vo väzbe na ciele a stratégiu organizácie.
 • Plánovanie rozvoja a kariéry a monitorovanie jej priebehu.
 • Potreby a požiadavky na pracovníkom a ich výber.
 • Manažérske inventúry a optimalizácia organizačnej štruktúry a HR.

Medzi základné úlohy v tomto procese patrí:

 • Plánovanie a vyhodnocovanie výkonnosti organizácie prostredníctvom ľudí a hodnotenie výkonnosti pracovníkov v kontexte výkonnosti organizácie.
 • Strategický kľúčový personál a nositelia (drivers) v oblasti procesného riadenia.
 • Prepojenie personálu a to strategických kľúčových osobností a nositeľov procesov (driverov) prostredníctvom cieľov.
 • Plánovanie a sledovanie nákladov spojených s personálom a procesmi s nimi spojených.

Ako je vidieť z obrázku, ako prvé si je potrebné zadefinovať víziu, následne strategické ciele, potom ukazovatele, hodnoty a v prípade potreby aj projekty na ich na plnenie. Nesmie sa pritom zabudnúť na zodpovednosti a kompetencie, teda kto bude zodpovedať za naplnenie cieľa (KPI) a aké bude mať kompetencie.

Moderné stanovovanie cieľov je založené na vízii a tom, čo chce organizácia v budúcnosti dosiahnuť. Za základný cieľ je vhodné považovať rozvoj organizácie. Od neho sa odvíjajú všetky ostatné ciele. Výhodné je ich rozčlenenie podľa procesného princípu a hierarchie orientovanej cez organizáciu a zákazníkov k pracovníkom organizácie. Ciele z toho hľadiska môžu byť:

 • vrcholové strategické ciele organizácie,
 • ciele organizačných jednotiek a jednotlivých útvarov,
 • individuálne ciele.

Príklad strategickej mapy, ktorá slúži k stanoveniu cieľov a následne KPI je uvedený na obrázku.

HR controlling v organizačnej štruktúre

„Ak chceme, aby sa organizácia vyvíjala správnym smerom, prvé aktivity, ktoré je potrebné vykonať, musia byť z oblasti plánovania a stanovenia cieľov.“

Zahrňujú:

 • stanovanie vízie,
 • návrh stratégie a definovanie strategických cieľov,
 • zavedenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) a ich sledovanie.

Pre správne zostavenie KPIs je vhodné využiť controllingový prístup.

KPIs pre HR Scorecard na úrovni organizácie môže byť formou reportu, ako je uvedené napr. v nasledovnej tabuľke:

P.č.Ukazovateľ HR (KPIs)20202021
1OSOBNÉ NÁKLADY
- mzda za prácu
- odmeny
- zákonné príplatky
- náhrada mzdy za neodporacované dni
- sociálne požiatky / benefity
- zákonné príspevky na sociálne zabezpečenie
- nadštandardné príspevky pre sociálne zabezpečenie
2NÁBOR
- príprava marketingových materiálov (náborové kampane, employer branding)
- inzercia
- náborové príspevky za doručenie kandidátov
3ROZVOJ A VZDELÁVANIE
- priame náklady na externé školenia (zákonné školenia, dobrovoľné, príspevky)
- licencie, predplatné
- nepriame náklady spojené s refundáciou miezd pracovníkov na školenia (interné školenia poslucháčov)
4OSTATNÉ
- starostlivosť o zamestnancov, podpora motivácie a firemnej kultúry (teambulding, večierky a pod.)
- právne služby
- poradenské služby
5Základné ukazovatele HR controllingu
5.1Merateľné ukazovatele
Demografia pracovnej sily
Finančné dáta
Odmeňovanie a benefity / mzdové prieskumy
Ukazovatele výkonnosti ľudského kapitálu ukazovatele Saratoga)
Prevádzkové ukazovatele
Výsledky hodnotenia výkonu
Údaje o schonostiach a zručnostiach pracovníkov
5.2Kvalitatívne ukazovatele
Študia spokojnosti s HR oddelením
Priekum spokojnosti zamestnancov (názory)
Spokojnosť zákazníkov
Pohovory s novými zamestnancami
Výstupné pohovory
Výsledky hodnotenia výkonu
6Produktivita a pridaná hodnota
7Mzdy a zamestnanecké výhody
8Absencie a fluktuácie
9Nábor a výber zamestnancov
10Vzdelávanie a rozvoj
11Talent manažment
12HR funkcie
13Štruktúra pracovnej sily
14Podporné funkcie
15Spoločenská zodpovednosť