Human Resources

V modernom riadení ľudské zdroje (HR) zohrávajú najdôležitejšiu úlohu. Na základe 30 ročnej praxe môžem konštatovať, že organizácia je taká dobrá ako človek, ktorý ju vedie. Skvelý manažér dokáže zo zlej firmy urobiť za rok dobrú, zlý manažér z dobrej firmy urobí zlú ešte skôr. Tento poznatok svedčí o relatívnosti výsledkou podniku, na ktorý sa dívate. Môže byť dobrý aj zlý, ale nie je jedno, ktor riadi firmu. Preto by sa mali manažéri neustále vzdelávať. Manažér, ktorý sa už nevzdeláva prestáva byť manažérom. Na tejto stránky sa chceme s Vami podeliť o naše poznatky z oblasti riadenia ľudských zdorjov a poskytnúť Vám nástroje, ktoré by Vám pomohli vo Vašej práci. Ak máte akýkoľvek dotaz, môžete nás kontaktovať priamo telefonicky (+421903638082), alebo cez skype (peter.gallo33), či mail (dominanta@dominanta.sk)


  • Program Personálny audit. Program Vám pomôže urobiť audit v oblasti HR a upozorní Vás na slabé mieste v tejto oblasti. Môže sa stať veľmi dobrým pomocníkom pri formulovaní cieľov personálnej politiky a upozorní Vás na miesta, v ktorých by ste sa mali zlepšiť. Oblasti riadenia ľudských zdrojov zahrnuté do auditu: Stratégia a plánovanie ľudských zdrojov; Organizačné štruktúra vo vzťahu k riadeniu ľudských zdrojov; Výber a prijímanie nových zamestnancov; Vzdelanie a rozvoj zamestnancov; Riadenie pracovného výkonu a hodnotenie zamestnancov; Odmeňovanie zamestnancov; Zamestnanecké výhody; Zamestnanecké vzťahy; Bezpečnosť a ochrana zdravia; Zabezpečenie politiky v nových príležitostí a Organizačná kultúra. Cena programu 40,- €. 
  • Program STIGLITZ – staovenie počtu pracovníkov. Program Vám pomôže stanoviť počet pracovníkov na jednotlivých pracoviskách Stiglitzovou metódou. Podľa parametrov podobnosť funkcií, geografické rozmiestnenie, zložitosť funkcie, kvalifikácia podriadených, koordinácia a plánovanie môžete porovnať skutočný stav pracovníkov a navrhovaný. V prípade, že vzniká nové pracovisko alebo organizácia Vám pomôže veľmi efektívne navrhúť počty pracovníkov na vzniknutých alebo už existujúcich pracoviskách. Cena Programu 40,- €.
  • Program pre zisťovanie kvality obsadenia pracovného miesta metodikou PSIU. Program zahŕňa test overenia schopnosti, či pracovník je vhodný na dané miesto. Na základe portfóliovej matice vytvorí charakteristiku osobnosti pre danú pracovnú pozíciu P – producent, S – stabilizator, I – inovator, U – unifikator. Každá pracovná pozícia si vyžaduje určitého človeka, ktorý má na to predpoklady. Táto metodika umožní odhadnúť, či pracovník je na to miesto vhodný. Viac o metodike nájdete v našom časopise, prípadne odporúčame naše webináre k organizačnej štruktúre alebo riadeniu ľudských zdrojov. Cena program je 10,- €.
  • Program pre zisťovanie stupňa učiacej sa spoločnosti (kvalifikácia organizácie). Spoločnosť je taká dobrá, aký môdri ľudia v nej pracujú. Zistiť to je pomerne obtiažne. Program Vám spočíta stupeň kvalifikácie organizácie. Na základe stupňa kvalifikácie môžete potom stanoviť budúce ciele spoločnosti a ako ju postupne transformovať na učiacu spoločnosť. Pravidelným hodnotením stupňa kvalifikácie, môžete v určitých časových intervaloch zisťovať, kam spoločnosť smeruje. Podobne vám umožní sledovať KPI počet a obsadenosť kľúčových pozícií v spoločnosti. Obidva ukazovatele sú veľmi dôležité pre správny vývoj spoločnosti. Cena prorgam 10,- €.
  • Program Manažérska inventúra. Program umožňuje zistiť, či ľudia na jednotlivých pracovných pozíciách spĺňajú požiadavky na to, aby ich zastávali. Dokáže upozorniť na slabé a silné miersta v organizácii a jej nevyváženosť pre potreby riadenia. Zároveň umožňuje riešiť tieto problémy a zlepšiť plánovací systém v oblasti vzdelávania zamestancov. Pracuje na základe dotazníkovej metódy, ktorou sa dá tiež analyzovať stav spokojnosti zamestnancov a vypočítať kľúčové KPI – spokojnosť zamestnancov (zamestnanca). Cena programu 250,- €.
  • Program Motivačné a hygienické faktory (Herzberg). Program umožňuje zistiť a zobraziť spokojnosť, resp. nespokojnosť pomocou Herzbergovej dvojfaktorovej analýzy. Herzberg vytypoval dve základné skupiny faktorov, ktoré ovplyvňujú chovanie ľudí, a to motivátory a hygienické faktory (vplyvy). Program Vám umožní ich vyhodnotenie a interpretáciu výsledkov  formy dashboardu. Do vstupnej tabuľky zadáte výsledky z odpovedí, ktoré sú definované v tabuľke. Ak dotazník rozdáte a dáte vyplniť v elektronickej podobe (napr. Google Forms) zamestnancom zobrazí Vám stav motivačných a hyginických faktorov v organizácii, alebo na pracovisku. Môže byť výborným nástrojom pre personalistov, ale aj manažérom v ich práci. Cena programu 15,- €.