Video

FINANČNÉ PLÁNOVANIE S PODPOROU UMELEJ INTELIGENCIE. Video ukazuje postup, ako zostaviť efektívne finančný plán pomocou prvkou umelej inteligencie. Na základe zdrojov dát za minulých 5 rokov sa program nastaví na údaje posledného známeho roka a vypracuje optimálny finančný plán na obdobie ďalších 8 rokov vrátane finančnej projekcie, KPIs, predikcie vývoja. Program je bezkonkurečný v celosvetom meradle a nie je nám známa žiadna podobná verzia. Vychádza z dlhoročných poznatkov z tvorby finančných plán, ktoré boli prenesené do digitálnej podoby. Viac u autora projektu na dominanta@dominanta.sk.

 

Výpočet NPV, IRR a rentability projektu. Video ukazuje postup, ako prepočítať efektívnosť projektu, vypočítať pomocou Excelu čistú súčasnú hodnotu projektu NPV, rentabilitu projektu z NPV a vnútorného výnosového percenta IRR. Zárveň ukazuje ako správne zostaviť tabuľku pre prepočet efektívnosti položiek vrátane odpisov, nákladových a výnosových položiek.

Krízové plánovanie a krízový manažment. Video ukazuje postup ako zaviesť krízový manažment a riešiť krízové situácie v organizáciách (podnikoch).

Krízový manažment a krízový controlling. Video ukazuje návod, ako sa v súčasnosti v organizáciách pripraviť na zhoršovanie ekonomickej situácie, sledovať ohniská krízy, tvoriť krízové plány a riešiť krízové situácie.

Testovanie hypotéz pomocou CHI-kvadrát. Program umožňuje testovanie výberových súborov dvoch premenných. Test hypotézy máte urobený v priebehu niekoľkých minút a záleží len na vašich excelovských schopnostiach. Výstup je formou Dashboardu. Viac na stránke Excel.

Testovanie hypotéz. Program slúži k testovanie hypotéz. Umožňuje posúdenie normality výberových súborov pomocou F-testu, otestovať hypotézu pomocou t-Testu a posúdiť silu vzťahu pomocou Pearsonovho korelačného koeficientu. Obsahuje v sebe rozhodovacie moduly, takže sám automaticky vyhodnotí celý proces a výstup zobrazí v prezentačnej rovine. Test hypotézy máte urobený v priebehu niekoľkých minút a záleží len na vašich excelovských schopnostiach.  Viac na stránke Excel.

Marketingový manažment v ekonomike firmy. Program formou návodu a postup, ktorý Vám pomôže vytvoriť marketingovo riadenú firmu a spojí jej ekonomiku a financie s marketingovými aktivitami. Vhodný na riešenie problémových situácií súčasnej krízy a projektovania a analyzovania vývoja do budúcnosti. Výborný nástroj pre manažérov a controllérov, ale aj študentov, ktorí sa nimi chcú stať. Viac na stránke programy.

Manažérske kalkulácie a manažérska výsledovka. Jedny z najlepších a najpresnejších kalkulácií spracované na základe dát hlavnej knihy a fixných a variabilných nákladov. Viac informácií na strane programy a v nasledovnom videu.

Hodnotenie projektov pomocou NPV. Video ukazuje postup ako hodnotiť projekty metódou diskontovaného voľného cash flow (DFCF). Na videu môžete vidieť postup zadávania vstupných hodnôt (investície, výnosy, náklady, odpisy, daňová sadzba, úroková sadza) a prepočet hodnoty NPV, IRR a rentability investície.

 

Kalkulácie úplných nákladov percentuálnou prirážkou réžie. Ako jednoducho a efektívne riešiť kalkulácie si môžete pozrieť na tomto videu. Video zároveň ukazuje prebiehajúci digitalizáciu procesov na úrovni kalkulácií. 

Finančný controlling – finančný rozbor pre manažérov. Na videu je uvedený postup, ako môžu manažéri sledovať úspešnosť podniku, ktorý riadia. Prezentované video zobrazuje celý postup finančného controllingu, vrátane benchmarkingu na základe trendov. Prezentovaný je tu nástroj, ktorý mnohonásobne zvyšuje interpretačné schopnosti manažérov v oblasti vývoja finančných ukazovateľov, ziskovosti, predikcie do budúcnosti, tvorby hodnoty podniku vrátane Economic value Aded. V závere videa je ukazaný postup, ako je možno efektívne využívať dáta z portálu Index podnikateľa a tak si urobiť finančný rozbor akéhokoľvek podniku, ktorý je predmetom vášho záujmu. Viac info získate na dominanta@dominanta.sk alebo t.č. +421 903 638 082.

Tvorba KPI pomocou modelu Balanced Scorecard. Na videu je uvedený postup, ako pomocou systém Balanced Scorecard vytvoriť KPI, ktoré sú úzko previazané na víziu a budúcnosť podniku. Pomocou takto vytvorených ukazovateľov môžete efektívne riadiť podnik a okamžite identifikovať odchýlky od stanovených strategických cieľov. Viac nájdete v literatúre Balanced Scorecard – Metodika tvorby systému Balanced, ktorú nájdete v našom eShope, príp. aj v našom časopise, či na iných našich stránkach.

Balanced Scorecard – Riadenie výkonnosti organizácie.

Manažérske inovácie a dashboardy

 

Strategický manažment – Výstavba systému strategického riadenia

Prvú časť prednášky nájdete na stránke Štúdium predmet Strategický manažment, alebo tu …

Manažérske rozhodovanie prostredníctvom CBA analýzy – Cost-Benefit analýza

Manažérske rozhodovanie – Analýza nákladov a úžitkov

Finančné plánovanie – ukážka

Dashboardy v controllingu – ukážka