EIS

EIS je controllingový systém pozostávajúci z modulov: finančný controlling, nákladový controlling a strategický controlling a pomerne veľkého množstva navrhnutých reportov a dashboardov, ktoré sa podľa potrieb a požiadaviek upravujú alebo rozširujú. Základným modulom sú moduly finančný a nákladový controlling. Základná vstupná maska systému EIS je nasledovná – obrázok č. 1.

Kvalitný controllingový systém by mal poskytnúť dostatok informácií potrebných k riadeniu podniku. V minulosti sa to robilo systémom predom navrhnutých a statický nastavených reportov väčšinou formou tabuliek. moderný systém ale už pracuje na formou dashbordov umožňujúcich zmeny. Z toho dôvodu aj náš controlling prešiel rozsiahlymi zmenami a prispôsobil sa moderným trendom podmieneným rozvojom informačno-komunikačných technológií. Na základe zdrojov databázy si môžete vytvoriť dashboard, ktorý je pre vás vhodný k riadeniu organizácie. Môže mať rôznu podobu. 

Na nasledovnom obrázku máte ukážku z nového controllingového systému EIS, ktorý je veľmi pružný a vie sa veľmi ľahko prispôsobiť užívateľovi. Stačí mu ovládať Excel mierne pokročilý a dobre poznať metodiku controllingu. Tento systém nielenže ukáže výkonnosť orgnaizácie, ale monitoruje aj trend vývoja ukazovateľov a vie robiť rozklady a hĺbkové analýzy, tak ako si to manažér praje na úrovni finančného controllingu. 

Obrázok – Ukážka s dashbordu určeného pre manažment

Zaujímavosť tohto controllingového systému je nová vlastnosť a to simulácia myšlienok manažéra, kedy interpretuje manažérove myšlienky do čísiel a výsledkov tak, ako to možno na obrázku vidieť pri rozklade ROE v mesiaci september. Tým mu poskytuje moderný nástroj pre správne rozhodnutia.


DASHBOARD EIS – FINANČNÝ CONTROLLING (Finančné ciele)

Na sledovanie úspešnosti firmy existuje jednoduchý návod, ako to rýchle a dobre urobiť. Softvérové firmy vám vyrobia programy, kde máte množstvo informácií a pohľadov, ale nikde nie je návod, ako to správne čítať. Čo čítať skôr a ako nájsť slabé miesto a potom TOP metriku a jej hýbateľov. Tento program pracuje práve v tom, že je zostavený z krokov, ako sa to robí a ako je efektívne sledovať výsledky podniku. Ako prvý krok je potrebné analyzovať vzťah ZISK – LIKVIDITA – ZADLŽENOSŤ. Kto napíše max. 2 vetami druhý krok, ktorý by mal manažér urobiť, pošle ho na adresu dominanta@dominanta.sk a odpoveď bude správna, venujeme mu zdarma program Dashboard – Finančný controlling – Rozbory.

Moderné controllingové systémy využívajú už digitálnu interpretáciu výsledkov. Vďaka rozvoju digitálnych technológii výsledky sú prehľadnejšie a zaujímavejšie a blížia sa viac už k znalostným systémom. Aj nami vyvinutý finančný controlling vo svojej najnovšej verzii vie interetovať výsledky v modernej a atraktívnej forme s vysokou vypovedacou schopnosťou. Postačuje tam vložiť mesačné výsledky vo forme výsledovky a súvahy a zvyšok je hra pre každého controlléra. Viac …dotaz


DASHBOARD – FINANČNÝ CONTROLLING – ROZBORY

V súčasnosti je mnoho systémov, ktoré prezentujú výsledky podniku. Najvyššie bývajú interpretácie založené na Business Intelligence. Zdatným konkurentom v tvorbe takýchto systémov je aj Power BI. Manažéri však potrebujú jednoduché a efektívne riešenia. Na nasledujúcom obrázku je jednoduchý program, kde postačuje nahrať výsledky z výkazu ziskov a strát a súvahy a to je všetko. Potom už si stačí pozerať len jednotlivé položky a vedieť ich prečítať. Je to veľmi jednoduché, stačí pozrieť na graf. Kto pošle na mail dominanta@dminanta.sk, ako to môže prečítať aj ten, kto má minimálne vedomosti z interpretácie finančných výsledkov jednoducho a rýchlo, zašleme mu program zdarma. Inak si ho môžete zakúpiť prostredníctvom mailu za 150,- €. Odpoveď nech nemá viac ako 5 slov.

Veľmi jednoducho je tu možné zaviesť aj plán a pritom sa vzor rozborov nezmení. Postačuje na to znova dashboard, uvedený vyššie. Stačí len správne poprehadzovať čísla v dashboarde a prečítate si výsledky znova a správne. Dokonca sa dozviete viac, ako pri bežných prezentáciách výsledkov. To sú veci, ktorými sa zaoberá controlling a hľadá pritom efektívne formy a prezentácie na riadenia podniku. Všetky tieto informácie a znalosti prezentuje na najnovších seminároch z controllingu.


DASHBOARD – FINANČNÝ CONTROLLING – ŽIVOTNÝ CYKLUS

Dashboard prezentuje dynamický digitálny výstup životného cyklu podniku. Uvedené sú tu všetky dôležité metriky, ktoré popisujú životný cyklus. Zvláštnosťou tohto dashboardu je, že neobsahuje len prezentáciu výsledkov, ale sú tam zakomponované aj marketingové parametre a odporúčania na zmenu stratégie, ktoré podporia efektívnosť pôsobenia v životnom cykle, či včasné upozornenia na potrebu inovácie produktového portólia.


DASHBOARD – Kúpele Vyšné Ružbachy

Riadenie v dnešnej dobe môže byť veľmi efektívne. Postačuje mať dobrý zdroj údajov a získate veľmi efektívny prehľad o stave vášho podniku. Príkladom môže byť aj dashboard určený pre riadenie kúpeľov a podnikov v oblasti turizmu. Je to dynamický dashboard, ktorý zobrazuje aktuálny stav a predikciu do budúcnosti. Jeho zostavenie je pomerne náročná práca spojená s kvalitnými znalosťami z oblasti používania digitálnych technológií. Ak by vás zaujímalo viac, kontaktujte nás na našej e-mailovej adrese