E-learning

Vzdelávanie je činnosť, ktorej sa venujeme vyše 30 rokov. Odborne sa zameriavame na problematiku controllingu a s ním spojených oblastí. Školíme komplexne vrátane tvorby a implementácie controllingových systémov a programu Excel. Tiež vzdelávame v oblasti finančného riadenia, manažmentu, strategického manažmentu, hodnotenia výkonnosti a KPI a riadenie ľudských zdrojov.

V roku 2021 ponúkame všetkým záujemcom štúdium controllingu podľa nasledovného učebného plánu. Preferujeme samoštúdium formou e-learningu. Začať môžete kedykoľvek sa rozhodnete, postačuje sa kontaktovať a dohodnúť systém štúdia na mail dominanta@dominanta.sk.

Študijný program:

K štúdiu obdržíte študijný materiál vo forme e-learningovej učebnice, konzultácie podľa potreby a potrebnú pomoc, aby ste porozumeli dobre controllingu.  

sledky štúdia: Po absolvovaní štúdia bude ovládať prácu v oblasti finančného a nákladového controllingu a to najmä:

 • hodnotenie a interpretáciu finančných výsledkov podniku a návrhovanie opatrení na ich zlepšenie,
 • spracovanie finančných plánov a plánov budúceho rozvoja,
 • posúdiť stav podniku a ovplyvniť finančné procesy v ňom prebiehajúce,
 • vypočítať hodnotu podniku a pracovať s ukazovateľom Economic Value Aded a mnoho ďalších vecí, ktoré súvisia s problematikou finančného controllingu a prípravou vstupov pre kvalitné výstupy formou reportov a dashbordov.

V oblasti nákladového controllingu sa naučíte:

 • pracovať s rôznymi formami členenia nákladov a to na báze druhového, kalkulačného a procesného,
 • vedieť transformovať dáta do podoby vhodnej pre potreby manažérskych analýz a rozborov,
 • porozumieť strediskovej štruktúre a jej vplyv na tvorbu režijných nákladov,
 • vypracovať kalkulácie produktov formou úplných vlastných nákladov a manažérskych kalkulácií,
 • navrhnúť reporty a dashboardy pre manažérke pohľady na riadenie podniku, ako aj mnoho ďalších vecí súvisiacich s touto problematikou.

V oblasti podnikového controllingu sa naučíte tvoriť a využívať systémy controllingu pre potreby riadenia podniku a to finančného, nákladového a strategického.

Viac informácií získate priamym dopytom na adrese dominanta@dominanta.sk, alebo priamo cez skype peter.gallo33, príp. telefonicky +421 903 638 082.

Postupne budú do výučby zaradené ďalšie predmety v oblasti controllingu, manažmentu, strategického riadenia financií a ekonomiky. Pripravené sú predmety:

 • Manažérske rozhodovanie (slovensky a anglicky)
 • Strategický manažment
 • Organizovanie a organizačné štruktúry
 • Riadenia výkonnosti podniku
 • Manažment a praktické rady manažéra pre využitie poznatkov v praxi
 • Imidž a vystupovanie manažéra
 • Jednanie s klientom a vyjednávanie
 • Krízový manažment
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Manažment výkonnosti
 • Riadenie turizmu a hotelových zariadení
 • Riadenie vidieckeho turizmu 
 • Projektový controlling a projektové riadenia
 • Tvorba projekt cestovného ruchu
 • Manažérske inovácie
 • Manažérska ekonomika
 • Personálny controlling
 • Controllingový systém EIS – tvorba, implementácia a používanie
 • Finančné a ekonomické riadenie kúpeľných zariadení 
 • Marketingový manažment a tvorba marketingových plánov
 • Podnikové plánovanie a tvorba finančných a obchodných plánov
 • Riadenie výkonnosti systémom Balanced Scorecard a HR Scorecard
 • Praktický radca manažéra, alebo know how manažérskej práce.

Rozsah výuky formou webinára a cena elektronického vzdelávania sa dohodne individuálne podľa požiadaviek, náročnosti a rozsahu štúdia. Najnižšia cena na jeden vzdelanostný okruh a jeden deň do 4 hod. je 100 €. Forma vzdelávania – skype peter.gallo33. Je možný aj iný komunikačný softvér. V cene nie sú zahrnuté študijné materiály a softvérová podpora.

Odporúčame tiež pozrieť si webináre na stránke WEBINÁRE