Štúdium

Stránka je venovaná študentom a študujúcim, ktorých zaujíma problematika controllingu, manažmentu, manažérskeho rozhodovania, strategického manažmentu, finančného riadenia a plánovania, ekonomiky, techník vyjednávania a ostatným manažérskym disciplínam, ktoré by mal zvládnuť efektívny manažér. Sú súčasťou celoživotného vzdelávania zamestnancov a môže tu študovať každý. Úspešný absolvent štúdia obdrží certifikát.


Študijné predmety – určené pre študentov VŠTE v Českých Budějovicích

Certifikované štúdium v rámci celoživotného vzdelávania:

 • Vzdelávací cyklus: Produktový management.
 • Vzdelávací cyklus: Racionálny management.
 • Vzdelávací cyklus: Dokonalý controlling – profesionálny controllér.
 • Vzdelávací cyklus: Stratégia a taktika jednania a vyjednávanie v manažmente.
 • Vzdelávací cyklus: Tvorba projektov a inovácie.
 • Vzdelávací cyklus: Leadership – vodcovstvo.
 • Vzdelávací cyklus: Hodnotenie výkonnosti organizácie a zamestnancov a KPI.

 

 


Predmet: Produktový management

 • Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom komplexné informácie o činnosti produktového manažéra, ako modernej novej profesiie. Obsahom štúdia je problematika riadenia produktov v ich životnom cykle od vzniku myšlienky, nákupu, výroby, predaja, až po spokojnosť zákazníka. Ovládať techniky a postupy produktového managementu sú veľmi dôležité najmä v dnešnom období poklesu hospodárskeho rozvoja. Očakávajú sa nové invencie a rozsiahle inovácie, aby sme tento proces mohli progresívne zlepšiť a rozvíjať. Veľmi vhodný je aj pre ľudí, ktorých práve povýšili do manažérskej pozície alebo do funkcie produktový manažér. Problémov je veľmi veľa a v rámci štúdia tohto predmetu to môžete následne efektívne a veľmi dobre zvládnuť.  
 • Prednášky online: Produktový management.
 • Projekt: Dashboard a projekt pre riadenie produktu. 
 • Pokyny k štúdiu: Dátum prednášky a konzultácií si dohodnite s lektorom na dominanta@dominanta.sk alebo na t.č. +421 903 638 082.
 • Cena vzdelávacieho programu: 500,- €.
 • Dĺžka trvania: daná rozsah výuky na vysokej škole.
 • Publikácie a študijný materiál: Produktový management. Dominanta 2022. Príručka produktového manažmentu.

Predmet: Racionálny management

 • Cieľ predmetu: Racionálny management je moderný predmet, ktorý sa zatiaľ vyučuje len na jednej vysokej škole v Čechách. Svojim obsahom predstavuje pre manažérov nenahraditeľný nástroj na zdokonalenie ich schopností riešiť problémy. Jeho zavedenie si vyvolala dnešná doba plná zmien a neočakávaných udalostí, na ktoré musia manažéri primerane reagovať. Cieľom predmetu je poskytnúť študentom komplexné informácie o racionálnom myslení v práci manažéra a technikách racionálneho rozhodovania. Obsaho štúdia je problematika riešenia problémov na základe metód racionálneho rozhodovania. Sú to techniky, ktoré používajú úspešní a znalí manažéri vo svojej praxi. Veľmi vhodný je aj pre všetkých manažérov a ľudí, ktorých práve povýšili do manažérskej pozície. Problémov je veľmi veľa a v rámci štúdia tohto predmetu to môžete následne efektívne a veľmi dobre zvládnuť.  
 • Prednášky online: Racionálny management.
 • Projekt: Projekt riešenia problémov v podniku a im plementácia techník racionalizácie do organizácie. 
 • Pokyny k štúdiu: Dátum prednášky a konzultácií si dohodnite s lektorom na dominanta@dominanta.sk alebo na t.č. +421 903 638 082.
 • Cena vzdelávacieho programu: 500,- €.
 • Dĺžka trvania: daná rozsah výuky na vysokej škole.
 • Publikácie a študijný materiál: Racionálny management. Dominanta 2022. 

Študijný program: DOKONALÝ CONTROLLING – PROFESIONÁLNY CONTROLLÉR

Študijný program Vám umožní stať sa profesionálnym controllérom a zamestnať sa v ktorejkoľvek organizácii v pozícii controlléra, ale aj vrcholového manažéra. Štúdium zahŕňa projekt vytvorenia vlastného cotrollingového systému EIS, ktorý môžete používať vo svojej profesionálnej práci. Okrem praktických zručností s tvorbou systému sa naučíte tvoriť plány a rozpočty a profesionálne interpretovať získané výsledky. Prázdny controllingový systém získate ako šablónu vrámci štúdia vrátane odborných publikácií z tejto problematiky. Po úspešnom ukončení štúdia a obhájení vlastného controllingového systému získate Certifikát CONTROLLINGU a v prípade potreby na požiadanie aj referencie pre zamestnávateľa.  Štúdium je individuálne, začať ho môžete ihneď a ukončiť hneď po vytvorení funkčného profesionálneho controllingu a obhájení projektu. Viac si môžete pozrieť na priloženom videu.

A/ Tvorba a používanie systému nákladového controllingu:

 1. Tvorba nákladového controllingu – zdrojové databázy a tvorba číselníkov controllingu. VIDEO 1
 2. Tvorba rozpočtového systému a manažérskych výsledkov. VIDEO 2
 3. Interpretácia výsledkov controllingu rozpočtu a controllingu krycích procesov.
 4. Citlivostná analýza a reakcie na zmeny ekonomiky. Návrhy opatrení a plánovanie v kríze.
 5. Identifikácia a riešenie krízových javov v nákladovom controllingu.

Predmet: Stratégia a taktika jednania a vyjednávanie

 • Cieľ predmetu: Naučiť záujemcov jednať a vyjednávať. Ovládať tieto techniky a postupy je veľmi dôležité, stačí si spomenúť na problém zvýšenia platu, obhajoby diplomovej, či dotorandskej práce, cenovej kalkulácie, alebo presadenia vlastných myšlienok, či projektu. Veľmi vhodné je aj pre ľudí, ktorých práve povýšili do manažérskej pozície. Problémov je veľmi veľa a v rámci štúdia tohto predmetu to môžete následne efektívne a veľmi dobre zvládnuť.  
 • Prednášky online: Stratégia a techniky vyjednávania.
 • Projekt: Technika vyjednávania pri riešení problému z námetom z vlastnej práci. 
 • Pokyny k štúdiu: Dátum prednášky a konzultácií si dohodnite s lektorom na dominanta@dominanta.sk alebo na t.č. +421 903 638 082.
 • Cena vzdelávacieho programu: 500,- €.
 • Dĺžka trvania: 4-6 hodín, príp. podľa potreby.

 • Predmet: Tvorba projektov cestovného ruchu a iných druhov projektov
 • Cieľ predmetu: Naučiť záujemcov porozumieť tvorbe projektov a vedieť ich zostaviť a posúdiť ich kvalitu.  
 • Prednášky online: Tvorba projektov a projektový manažment a controlling.
 • Projekt: Projekt podľa vlastného návrhu alebo témy. 
 • Pokyny k štúdiu: Dátum prednášky a konzultácií si dohodnite s lektorom na dominanta@dominanta.sk alebo na t.č. +421 903 638 082.
 • Cena vzdelávacieho programu: 200,- €.
 • Dĺžka trvania: 4-6 hodín, príp. podľa potreby.

Predmet: Leadership – vodcovstvo

 • Cieľ predmetu: Iste si dáte otázku: Prečo organizácia nefunguje tak, ako by mala? Vidíte to na príklade samotnej SR. Príčina je veľmi jednoduchá. Chýba v riadení osoba, ktorá má vodcovské schopnosti. Ak chcete niečo dosiahnuť, práve táto schopnosť je veľmi dôležitá. Zaujímavé je, že takúto dôležitú vec neučia ani na mnohých manažérsky orientovaných študijných odboroch na vysokých školách. Čo zahŕňa táto disciplína a ako sa naučiť vodcovstvu je obsiahnuté práve v našom vzdelávacom programe.  
 • Prednášky online: Leadership – vodcovstvo.
 • Projekt: Ako sa stať presvedčivým vodcom – esej. 
 • Pokyny k štúdiu: Dátum prednášky a konzultácií si dohodnite s lektorom na dominanta@dominanta.sk alebo na t.č. +421 903 638 082.
 • Cena vzdelávacieho programu: 300,- €.
 • Dĺžka trvania: 4-6 hodín, príp. podľa potreby.