Štúdium

Stránka je venovaná študentom a študujúcim, ktorých zaujíma problematika controllingu, manažmentu, manažérskeho rozhodovania, strategického manažmentu, finančného riadenia a plánovania, ekonomiky, techník vyjednávania a ostatným manažérskym disciplínam, ktoré by mal zvládnuť efektívny manažér. Sú súčasťou celoživotného vzdelávania zamestnancov a môže tu študovať každý. Úspešný absolvent štúdia obdrží certifikát.


Predmet: Řízení změn (určené pre študentov VŠTE v Českých Budějovicích)

Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Prohloubit odborné znalosti studentů v problematice řízení a kontroly podnikových procesů jako základu pro řízení jejich procesních změn. Studenti si osvojí základní principy a postupy formou zpracování projektů změn včetně zásad pro jejich realizaci. Vytvoření povědomí o naléhavosti zavádění nových koncepcí systémového řízení podniků vytvoří u studentů předpoklady pro porozumění současným změnám ve vnitřním a vnějším podnikatelském prostředí, jejichž intenzita stále narůstá. Absolvováním předmětu si studenti prohloubí meziooborové znalosti, na jejichž základě pak dokáží s vyšší mírou spolehlivosti predikovat změny, celistvě posoudit rizika a zvolit vhodná řešení.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu student:
1. rozumí teorii řízení změn,
2. umí analyzovat potřebnost změn v podnikových procesech,
3. rozumí procesu změny v podnikovém prostředí,
4. rozumí procesnímu řízení změn v podniku,
5. rozumí principům modelů změn,
6. zná zásady změny podnikové strategie,
7. zná zásady jednání a chování manažera v procesu změn.
Osnova

 • Přednášky:
  1. Úvod do problematiky řízení změn, definice základních pojmů a principů, historický exkurz v oblasti řízení změn.
  2. Koncepty managementu změn, historické a současné přístupy v oblasti řízení změn, modely změn.
  3. Řízení plánovaných i neplánovaných změn, klasifikace změn dle prostředí a rozsahu.
  4. Krize a konflikt jako zdroj změn, predikce změny (faktory), chápání a využívání krizí a ostatních vývojových tlaků k získávání konkurenční výhody.
  5. Proces změny v podniku, procesní charakter změn, modelování řízených změn.
  6. Integrace a implementace plánované změny, klíčové úspěchy pro zavedení změny.
  7. Úloha manažera v procesu změn v podniku, zásady jednání a chování manažera v procesu změn.
  8. Vliv firemní kultury na řízení změn.
  9. Nástroje řízení změn, metody a techniky využitelné v managementu změn.
  10. Komunikační strategie při řešení konfliktů, efektivní komunikace.
  11. Problematika adaptace změn, odolnost vůči změně.
  12. Management kritických změn.
  13. Strategický management změn a znalostí.

Literatura

Povinná literatura

 • BURNES, B., 2017. Managing Change. 7th edit. New York: Pearson. ISBN 9781292156040.
 • DAWSON, P. a C. ANDRIOPOULOS, 2017. Managing Change, Creativity and Innovation. 3rd edit. [s. l.]: SAGE Publications Ltd. ISBN 978-1-4739-6427-3.
 • VEBER, J., 2016. Management inovací. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-423-3.
 • ŘEHOŘ, P., 2016. Řízení změn. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-561-9.

Doporučená literatura

 • HODGES, J., 2016. Managing and leading people through organizational change: the theory and practice of sustaining change through people. Philadelphia: Kogan Page. ISBN 9780749474195.
 • BAUER, M. a I. HABURAIOVÁ, 2015. Leadership s využitím kaizen a lean: pohádky pro unavené manažery. Brno: BizBooks. ISBN 978-80-265- 0390-3.
 • MCGRATH, J. a B. BATES, 2015. 89 nejdůležitějších manažerských teorií pro praxi. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-382-3.
 • HEFFERNAN, M., 2015. Beyondmeasure: the big impact of small changes. London: TED Books, Simon & Schuster. ISBN 9781476784908.

Organizační formy výuky: přednáška, tutoriál
Komplexní výukové metody: frontální výuka, brainstorming, kritické myšlení

Prednášky: GALLO, P. Řízení změn. 2023 – Prednáška 1 

Materiál na samostudium: GALLO, P., Zmeny v organizáciách. 2011

Internetové učebnice: ŘEHOŘ, P., Řízení změn. 2016


Predmet: Produktový management

 • Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom komplexné informácie o činnosti produktového manažéra, ako modernej novej profesiie. Obsahom štúdia je problematika riadenia produktov v ich životnom cykle od vzniku myšlienky, nákupu, výroby, predaja, až po spokojnosť zákazníka. Ovládať techniky a postupy produktového managementu sú veľmi dôležité najmä v dnešnom období poklesu hospodárskeho rozvoja. Očakávajú sa nové invencie a rozsiahle inovácie, aby sme tento proces mohli progresívne zlepšiť a rozvíjať. Veľmi vhodný je aj pre ľudí, ktorých práve povýšili do manažérskej pozície alebo do funkcie produktový manažér. Problémov je veľmi veľa a v rámci štúdia tohto predmetu to môžete následne efektívne a veľmi dobre zvládnuť.  
 • Prednášky online: Produktový management.
 • Projekt: Dashboard a projekt pre riadenie produktu. 
 • Pokyny k štúdiu: Dátum prednášky a konzultácií si dohodnite s lektorom na dominanta@dominanta.sk alebo na t.č. +421 903 638 082.
 • Cena vzdelávacieho programu: 500,- €.
 • Dĺžka trvania: daná rozsah výuky na vysokej škole.
 • Publikácie a študijný materiál: Produktový management. Dominanta 2022. Príručka produktového manažmentu.

Predmet: Racionálny management

 • Cieľ predmetu: Racionálny management je moderný predmet, ktorý sa zatiaľ vyučuje len na jednej vysokej škole v Čechách. Svojim obsahom predstavuje pre manažérov nenahraditeľný nástroj na zdokonalenie ich schopností riešiť problémy. Jeho zavedenie si vyvolala dnešná doba plná zmien a neočakávaných udalostí, na ktoré musia manažéri primerane reagovať. Cieľom predmetu je poskytnúť študentom komplexné informácie o racionálnom myslení v práci manažéra a technikách racionálneho rozhodovania. Obsaho štúdia je problematika riešenia problémov na základe metód racionálneho rozhodovania. Sú to techniky, ktoré používajú úspešní a znalí manažéri vo svojej praxi. Veľmi vhodný je aj pre všetkých manažérov a ľudí, ktorých práve povýšili do manažérskej pozície. Problémov je veľmi veľa a v rámci štúdia tohto predmetu to môžete následne efektívne a veľmi dobre zvládnuť.  
 • Prednášky online: Racionálny management.
 • Projekt: Projekt riešenia problémov v podniku a im plementácia techník racionalizácie do organizácie. 
 • Pokyny k štúdiu: Dátum prednášky a konzultácií si dohodnite s lektorom na dominanta@dominanta.sk alebo na t.č. +421 903 638 082.
 • Cena vzdelávacieho programu: 500,- €.
 • Dĺžka trvania: daná rozsah výuky na vysokej škole.
 • Publikácie a študijný materiál: Racionálny management. Dominanta 2022. 

Študijný program: DOKONALÝ CONTROLLING – PROFESIONÁLNY CONTROLLÉR

Študijný program Vám umožní stať sa profesionálnym controllérom a zamestnať sa v ktorejkoľvek organizácii v pozícii controlléra, ale aj vrcholového manažéra. Štúdium zahŕňa projekt vytvorenia vlastného cotrollingového systému EIS, ktorý môžete používať vo svojej profesionálnej práci. Okrem praktických zručností s tvorbou systému sa naučíte tvoriť plány a rozpočty a profesionálne interpretovať získané výsledky. Prázdny controllingový systém získate ako šablónu vrámci štúdia vrátane odborných publikácií z tejto problematiky. Po úspešnom ukončení štúdia a obhájení vlastného controllingového systému získate Certifikát CONTROLLINGU a v prípade potreby na požiadanie aj referencie pre zamestnávateľa.  Štúdium je individuálne, začať ho môžete ihneď a ukončiť hneď po vytvorení funkčného profesionálneho controllingu a obhájení projektu. Viac si môžete pozrieť na priloženom videu.

A/ Tvorba a používanie systému nákladového controllingu:

 1. Tvorba nákladového controllingu – zdrojové databázy a tvorba číselníkov controllingu. VIDEO 1
 2. Tvorba rozpočtového systému a manažérskych výsledkov. VIDEO 2
 3. Interpretácia výsledkov controllingu rozpočtu a controllingu krycích procesov.
 4. Citlivostná analýza a reakcie na zmeny ekonomiky. Návrhy opatrení a plánovanie v kríze.
 5. Identifikácia a riešenie krízových javov v nákladovom controllingu.

Predmet: Stratégia a taktika jednania a vyjednávanie

 • Cieľ predmetu: Naučiť záujemcov jednať a vyjednávať. Ovládať tieto techniky a postupy je veľmi dôležité, stačí si spomenúť na problém zvýšenia platu, obhajoby diplomovej, či dotorandskej práce, cenovej kalkulácie, alebo presadenia vlastných myšlienok, či projektu. Veľmi vhodné je aj pre ľudí, ktorých práve povýšili do manažérskej pozície. Problémov je veľmi veľa a v rámci štúdia tohto predmetu to môžete následne efektívne a veľmi dobre zvládnuť.  
 • Prednášky online: Stratégia a techniky vyjednávania.
 • Projekt: Technika vyjednávania pri riešení problému z námetom z vlastnej práci. 
 • Pokyny k štúdiu: Dátum prednášky a konzultácií si dohodnite s lektorom na dominanta@dominanta.sk alebo na t.č. +421 903 638 082.
 • Cena vzdelávacieho programu: 500,- €.
 • Dĺžka trvania: 4-6 hodín, príp. podľa potreby.

 • Predmet: Tvorba projektov cestovného ruchu a iných druhov projektov
 • Cieľ predmetu: Naučiť záujemcov porozumieť tvorbe projektov a vedieť ich zostaviť a posúdiť ich kvalitu.  
 • Prednášky online: Tvorba projektov a projektový manažment a controlling.
 • Projekt: Projekt podľa vlastného návrhu alebo témy. 
 • Pokyny k štúdiu: Dátum prednášky a konzultácií si dohodnite s lektorom na dominanta@dominanta.sk alebo na t.č. +421 903 638 082.
 • Cena vzdelávacieho programu: 200,- €.
 • Dĺžka trvania: 4-6 hodín, príp. podľa potreby.

Predmet: Leadership – vodcovstvo

 • Cieľ predmetu: Iste si dáte otázku: Prečo organizácia nefunguje tak, ako by mala? Vidíte to na príklade samotnej SR. Príčina je veľmi jednoduchá. Chýba v riadení osoba, ktorá má vodcovské schopnosti. Ak chcete niečo dosiahnuť, práve táto schopnosť je veľmi dôležitá. Zaujímavé je, že takúto dôležitú vec neučia ani na mnohých manažérsky orientovaných študijných odboroch na vysokých školách. Čo zahŕňa táto disciplína a ako sa naučiť vodcovstvu je obsiahnuté práve v našom vzdelávacom programe.  
 • Prednášky online: Leadership – vodcovstvo.
 • Projekt: Ako sa stať presvedčivým vodcom – esej. 
 • Pokyny k štúdiu: Dátum prednášky a konzultácií si dohodnite s lektorom na dominanta@dominanta.sk alebo na t.č. +421 903 638 082.
 • Cena vzdelávacieho programu: 300,- €.
 • Dĺžka trvania: 4-6 hodín, príp. podľa potreby.