Semináre pre prax

V nasledovných blokoch sú uvedené semináre, ktoré ponúka firma Dominanta a jej lektori a organizátori. V prípade, že sa rozhodnete pre niektorý z uvedených seminárov, termíny si môžete dohodnúť individuálne, tak ako vyhovuje vám. minimálny počet účastníkov je 2, resp. 3, čo otvára nové možnosti individuálneho vedenia seminárov. Veľmi často robíme semináre na požiadanie priamo v tom ktorom podniku pre vybraných pracovníkov. V tomto prípade je možné individuálne dohodnúť seminár aj pre jedného účastníka.

Prihlasovanie a objednávanie seminárov: Ak máte záujem zúčastniť sa seminára, môžete sa individuálne alebo skupinovo prihlásiť, alebo poslať mail na adresu dominanta@dominanta.sk, príp. sa telefonicky dohodnúť na t. č. 0903 638 082.

Katalóg seminárov je možné stiahnuť tu …

Zoznam seminárov
FINANČNÝ CONTROLLING
Z obsahu: Finančné ciele a finančná politika podniku, interpretácia ukazovateľov finančnej analýzy, finančné plánovanie a stanovovanie finančných cieľov,ovplyvňovanie zisku a ukazovateľ Economic Value Aded.
Cena: 290 €
Bónus:Za 99 € je možné získať program Finančná analýza a interpretácia ukazovateľov.
NÁKLADOVÝ CONTROLLING
Z obsahu: Tvorba systému nákladového controllingu, transformácie nákladov z účtovných dát, tvorba reportingu zameraného na náklady, výpočet režijných nákladov, fixné a variabilné náklady, procesné riadenia nákladov.
Cena: 290 €
Bónus:Za 99 € je možné získať program Nákladový controlling rozpočtu.
KALKULÁCIE A RIADENIE ZISKU
Z obsahu: Transformácia nákladov na kalkulačné, príprava kalkulácie, tvorba systému kalkulácie, kalkulačné metódy, zákazková a výrobková kalkulácie, hodnotenie rentability produktov, kalkulácia na zákazníka, možnosti ovplyvňovania zisku prostredníctvom kalkulácií.
Cena: 290 €
Bónus: Za 149 € je možné získať program Kalkulácie úplných a neúplných nákladov.
PROCESNÝ CONTROLLING
Z obsahu: Transformácia nákladov na procesy, procesné riadenie nákladov, tvorba systému procesného riadenia, vlastníci procesov, KPI a metrika v procesoch, procesná mapa, aplikácia do firmy.
Cena: 290 €
Bónus: Za 35 € je možné získať najnovšiu publikáciu Gallo, P.: Procesný controlling - tvorba, tabuľky, reporty.
STRATEGICKÝ A OPERATÍVNY CONTROLLING
Z obsahu: Tvorba systému strategického a operatívneho systému controllingu vo firme, používané metódy a ukazovatele, systém Balanced Scorecard a jeho použitie v riadení, postupy operatívneho controllingu, príklady z praxe.
Cena: 290 €
Bónus: Za 99 € je možné získať program Strategický controlling.
DOKONALE FUNGUJÚCI CONTROLLING
Z obsahu: Čo všetko by mal dnes zahrňovať controlling vo firme, prepojenia finančný, nákladový a strategický controlling, kvalitný controllingový systém, Balanced Scorecard - dôležitá súčasť controllingu. Príklady z praxe, interpretácie ukazovateľov.
Cena: 290 €
Bónus: Za 599 € je možné získať program EIS - controllingový systém.
BALANCED SCORECARD PRAKTICKY
Z obsahu: Poslanie, vízia, tvorba stratégie, strategická mapa, KPIs report, finančná perspektíva, zákaznícka perspektíva, procesná perspektíva, učenie sa rastu, BSC v praxi firiem, ako oživiť a zaviesť BSC do firmy a reporting.
Cena: 290 €
Bónus: Za 299 € je možné získať program Balanced Scorecard.
Účastníci seminárov obdržia certifikát