Dominanta Controlling  eShop Scorecard eis eBooks

D O M I N A N T A

HOME     VZDELAVANIE     REFERENCIE     KNIHY     e-SHOP   CONTROLLING


Vítame Vás na stránkach nášho vedeckého časopisu CONTROLLING A FINANČNO - MANAŽÉRSKE TEÓRIE V PRAXI. Polaním časopisu je publikovať a oboznámiť našich čitateľov s najnovšími alebo veľmi významnými poznatkami z problematiky controllingu, manažmentu, financií, ekonomiky, riadenia ľudských zdrojov, marketingu a ďalších tematických okruhov vychádzajúcich z názvu časopisu.

Záznam stránky je súčasťou  celosvetovej databázy ISSN spravovanej Medzinárodným centrom ISSN v Paríži
www.issn.org.

Kontaktná adresa redakcie:
dominanta@dominanta.sk

CONTROLLING
A
FINANČNO-MANAŽÉRSKE
TEÓRIE V PRAXI


Vedecký časopis určený pre odbornú verejnosť a podnikovú prax.

Časopis je špecializovaný a možno v ňom publikovať odborné články z vymedzenej problematiky.

ISSN 1339-5335

© Dominanta 2019
Vydavateľstvo: DOMINANTA Prešov
Kontakt: dominanta@dominanta.sk
Mobil:
0903 638 082

Vedecká rada:
Prof. Ing. Adriana Csikosová, PhD.
Prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.
Prof. Ing. Nora Štangová, CSc.
Ing. Vladimír Homoľa


Redaktor:
Doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
Ing. Miroslav Babinský - EZAT
Posledná aktualizácia dňa 27.5.2019
Stránka sa aktualizuje priebežne, min. raz mesačne.

Citačná norma:

PRIEZVISKO. M. 2019. Názov článku. Controlling a finančno-manažérske teórie v praxi. Ročník 2018, číslo 1.  Prešov: Dominanta, ISSN 1339-5335


pdf INOVÁCIE V SYSTÉME BALANCED SCORECARD.
2019 / 1
Abstrakt: Balanced Scorecard je systém riadenia výkonnosti organizácie. Proces riadenia je  veľmi rozmanitý, preto aj systém BSC môžeme považovať len za jeden z moderných systémov riadenia, ktorý je v praxi pomerne úspešný. Vo svojej histórii prešiel už niekoľkými zmenami a inováciami. Podstatný vplyv na jeho vývoj má aj procesné riadenie, ktoré ho obohatilo o nové prvky a postupy. Sú to predovšetkým interné procesy, ich náklady a optimalizácia.   Kľúčové slová:  Balanced Scorecard, procesy, inovácie.
Autor: Ing. Peter Gallo, PhD., doc. Ing. Peter Gallo, CSc. Fakulta manažmentu PU v Prešove
pdf BSC, EFQM A SIX SIGMA V MODERNOM RIADENÍ PODNIKU.
2018 / 8
Príspevok sa zaoberá problematikou prepojenia moderných metód riadenia Six Sigma, Balanced Scorecard a EFQM a využitia tohto prepojenia pri zvyšovaní výkonnosti podniku. Vzájomným prepojením týchto troch systémov dostávame moderný systém riadenia, ktorý vyhovuje dnešným podmienkam v oblasti manažovania. Efektívne prepája formalizovanú stránku v rámci EFQM so strategickými cieľmi a metrikami a poukazuje na riešenie problémov na báze Siix Sigma, ktoré zabezpečia vysokú efektívnosť uskutočňovania procesov.
Autor: doc. Ing. Peter Gallo, CSc., Fakulta manažmentu PU v Prešove, firma Dominanta
pdf Možnosti aplikovania metódy KAIZEN vo Finančnej správe SR
2018 / 7
Príspevok rozoberá možnosti aplikovania metódy KAIZEN do riadenia Finančnej správy SR. Upozorňuje na špecifické podmienky a zvláštnosti jej uplatnenia. Skúma zásady jej použitia v parciálne modifikovanej podobe, tak isto ako boli použité u japonskej spoločnosti Toyota. Uvedenú metódu obohacuje o empirické skúsenosti získané priamo v praxi v podmienkach tejto inštitúcie. Metóda KAIZEN a jej použitie prezentuje v kontexte ďalších moderných metód riadenia, ktoré sú vhodné na použitie v tejto oblasti verejnej správy.
Autor: Mgr. YvetteNatalyMruzová, Bc. Mgr. Ondrej Mruz
pdf Strategické riadenie v zdravotníctve
2018 / 6
Príspevok sa zaoberá problematikou strategického riadenia v zdravotníckych zariadeniach, ktoré je založené na riadení zdravotnej starostlivosti s dôrazom na angažovanosť, ukazovatele správania a klinickú výkonnosť. Skúma problematiku strategického plánovania vo väzbe na veľkosť a zložitosť organizačnej jednotky. Iné môže byť na kardiologickom oddelení, iné na oddelení chirurgickom alebo internom a iné v rámci celého zdravotného zariadenia. Bližšie rozoberá procesy strategického riadenia a potenciály zlepšenia. Popisuje úloha vedeckého výskumu v starostlivosti o pacienta.
Autor: MUDr. Juraj Gallo, Všeobecní nemocnice Praha, doc. Ing. Peter Gallo, CSc., Fakulta manažmentu PU v Prešove, firma Dominanta
pdf  vnímanie  manažmentu cez priezor empirických skúseností ...
2018 / 5
Príspevok pojednáva o moderne riadenom podniku, ktorý má dve možnosti. Buď sa ozdraviť, napríklad metódou strategického, alebo operatívneho controllingu, alebo inkorporovať do každodennej praxe tu uvedený „Cyklus moderne riadeného podniku“ osobitne cez  každý pilier cyklu. Príspevok je obohatený o  empirické skúsenosti zo zlyhaní (aj štátnych) podnikov/ organizácií. Zaoberá sa  navrhovanými vlastnosťami „Prototypu moderného zamestnanca“ a problematiku završujeme vybranými zásadami good-to-great podniku, ako „návod“ na vybudovanie efektívneho, spoľahlivého a do konkurenčného boja súceho moderne riadeného podniku súčasnosti.
Autor: Mgr. YvetteNatalyMruzová, Bc. Mgr. Ondrej Mruz, doktorandi Fakulta manažmenu PU v Prešove, Finančná správa
pdf Moderný manažment a príklady jeho využitia v praxi
2018 / 4
Príspevok sa zaoberá moderným manažmentom v 21. storočí a analyzuje jeho základné charakteristiky, zvlášť proaktivitu v riadení spojenú so systematickým riešením problémov, význam efektívnosti a účinnosti, meranie výkonnosti podniku prostredníctvom Balanced Scorecard a dôležitosť rozvoja ľudského potenciálu, ako najväčšej hodnoty v podniku. Praktické príklady moderného manažmentu sú aplikované na príkladoch z podniku zaoberajúceho sa zákazkovou drevovýrobou, príklady z finančných služieb a poisťovníctva, doktorandského štúdia i situácií v bežnom živote.
Autor: Ing. Mária Vrábliková, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove
pdf Vnímanie moderného riadenia v podniku v kontexte strategického plánovania
2018 / 3
Vnímanie moderného riadenia v podniku v súčasnosti predstavuje vhodnú perspektívu do budúcnosti pre dosiahnutie vyššej ziskovosti a výkonnosti podniku. Tento rámec sa zameriava na širokú škálu či už tradičných alebo modernejších nástrojov, ktoré dopomáhajú budovaniu stabilnejšieho prostredia voči konkurencii. Tento príspevok sa zameriava na konkrétne návrhy vnímania moderného riadenia v podniku v kontexte strategického plánovania.
Autor: Mgr. Matúš Vagaš, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove
pdf Modelovanie vývoja hodnoty podniku a reporting
2018 / 2
Príspevok sa zaoberá modelovaním hodnoty vývoja podniku a možnosťami jeho zobrazenia formou reportu. Zameraný je problémy výpočtu podľa rôznych výpočtových metód. Na základe nich je možné simulovať vývoj hodnoty tak, aby manažéri mali možnosť analyzovať faktory, ktoré najviac vplývajú na jeho rast. Popísané sú tu vstupné parametre, ktoré je potrebné poznať pre vytvorenie modelu tvorby hodnoty podniku. Na základe nich je možné vytvoriť interaktívny model s interpretáciou výsledkov. Poznať hodnotu podniku a jej vývoj možno považovať za kľúčový ukazovateľ efektívnosti (KPI) jeho riadenia a pre TOP manažérov podniku má nezastupiteľnú úlohu.
Autor: doc. Ing. Peter Gallo, CSc., Fakulta manažmentu PU v Prešove, firma Dominanta
pdf Manažér a neúspech
2018 / 1
Príspevok sa zaoberá jedným z vážnych problémov manažmentu a to je manažérskym neúspechom a prístupom manažéra k tomu, ako ho prekonať. Rozoberá problematiku neúspechu manažéra, ako sa toto stáva v bežnej praxi a postupom, ako tento neúspech prijať a zobrať to ako príležitosť manažéra zdokonaliť sa a úspešne ho využiť pre svoj ďalší rozvoj. Popisuje možnosti predvídania neúspechu, jeho oznámenia, analýzy, až po využite poznatkov na zdokonalenie manažérskych zručností.
Autor: doc. Ing. Peter Gallo, CSc., Fakulta manažmentu PU v Prešove, firma Dominanta
Rok 2019, ročník VI, číslo 1

V pripravujeme:
1. Moderné organizačné štruktúry.
2. Six Sigma a firemná kultúra.
3. Tvorba organizačnej kultúry firmy.
4. 6. Profesionálny controlling.
5. Ako na kalkulácie a tvorbu cien.
6. Moderný manažment pre 21. storočie.
7. E-learning a  výkonnosti organizácie.
8. HR Scorecard - efektívny nástroj pre
    riadenie ľudských zdrojov.

Rok 2018, ročník V, číslo 1

Obsah
1. Manažér a neúspech.

2. Riadenie hodnoty podniku.
3. Vnímanie moderného riadenia ...
4. Moderný manažment ...
5. Cyklus moderného riadenia.
6. Strategické riadenie v zdravotníctve
7. Možnosti aplikovania metódy KAIZEN do FS ...
8. BSC, EFQM a Six Sigma V modernom riadení podniku.

Rok 2017, ročník IV, číslo 1

Obsah

1. EVA a primeraný zisk.
2. Fin. plánovanie, controlling, riziko.
3. Zvyšovanie výkonnosti zmenou
    organizačnej štruktúry a kultúry. 

4. Rozpočet a hospodárske strediská.
5. Moderné systémy riadenia ...
6. Navigačný model BSC.
7. Finančná výkonnosť
    zdravotníckych zariadení

Rok 2014, ročník I, číslo 1

Obsah
1. Riadenie zisku z aspektu mnohoproduktovej štruktúry.
2. Ukazovateľ Economic Value Aded - nástroj pre benchmarkingové hodnotenie firiem. (PDF)
3. Optimalizácia zisku efektívnym riadením finančných tokov.
4. Strategický manažment a controllingové analýzy.

Časopis:

Controlling a finančno-manažérske teórie v praxi.
Ročník 2014, číslo 1.
Prešov: Dominanta, ISSN 1339-5335

Rok 2015, ročník II, číslo 1

Obsah
1. Tvorba controllingových systémov EIS.
2. Economic Value Aded a benchmarking.
3. Kredit manažment
4. Hodnotenie výkonnosti pracovníkov
5. Strategické hodnotenie manažérov
6. Hodnotenie pracovníkov ukazovateľom EVA.


Časopis:

Controlling a finančno-manažérske teórie v praxi.
Ročník 2015, číslo 1.
Prešov: Dominanta, ISSN 1339-5335
Ročník 2016, ročník III, číslo 1

Obsah
1. Prekapitalizovanie a podkapitalizovanie podniku ako nástroj riadenia.

2.  Benchmarkingová hodnota ROS pre hotelové a ubytovacie zariadenia.
3.  Riadenie z pohľadu moderných kalkulácií.
4. Moderné prístupy k výkonnosti podniku

5. Trendy v controllingu


Súvisiace www stránky:
 
www.agroturizmus.sk
www.indexpodnikatela.sk


AKO PUBLIKOVAŤ V ČASOPISE?

Bližšie informácie na kontaktnej adrese:
dominanta@dominanta.sk

mobil: 0903 638 082

Príspevok môžete poslať na email: dominanta@dominanta.sk.

Následne bude posúdený redakčnou radou a vypracovaný recenzný posudok.
V prípade, že získate dostatočný počet bodov z jednotlivých kritérií hodnotenia, bude zverejnený na webe na adrese  www.dominanta.sk.

Pokyny k spracovaniu:

Text posielajte vo formáte doc., docx. Vítané je keď obrázky sú priložené v samostatných súboroch.
Cieľom časopisu je umožniť publikovať odborné poznatky z oblasti manažmentu, controllingu, ekonomiky, financií a príbuzných oblastí. 
Prostredníctvom časopisu chceme  poskytnúť a priblížiť slovenským podnikom, odbornej aj vedeckej praxi moderný a nezaujatý pohľad autorov na dianie v tejto oblasti.
Preferujeme prakticky zamerané článkxy, ktoré podporujú zdokonaľovanie systému manažovania organizácií.

   


© DOMINANTA 2019