Podnik v kríze

Myslíte si, že ekonomika podniku sa vyvíja tak, ako by ste chceli? Ak sa na to pozrieme hlbšie zistíme, že ekonomika podniku je závislá od tzv. ekonomických cyklov. Preto odporúčam podnikom ich sledovať a v tomto smere aj ovplyvňovať jeho fungovanie. Tak sa pozrime na ekonomické cykly podľa Kondratieva a urobme predikcie vývoja, aby sme mohli úspešne riadiť podnik do budúcnosti. Podnikom v tomto zmysle rozumieme akúkoľvek organizačnú jednotku, ktorá je riadená a má svoje poslanie. 

Z obrázku je zrejmé, že postupne sa ekonomický cyklus blíži ku koncu a prejavili sa už jeho všetky podstatné symptóny. To nám dáva opodstatnene sa domnievať, že v rokoch 2028-29 dôjde k zvratu a zmení sa pravdepodobne typ ekonomiky. A tak si môžete položiť druhú dôležitú otázku: Sme v podniku na túto zmenu pripravený a monitorujeme tieto výkyvy v rámci ekonomiky podniku?

Ako to zistiť a pripraviť sa na to, je zhrnuté v nasledovnom texte. Mali sme si možnosť tento postup už odskúšať v rôznych typoch podnikoch, či už v konkurze, alebo v zlom ekonomickom stave a všade to fungovalo výborne. Na základe 30 ročných skúseností s riešením tohto problému, navrhujeme nasledovný postup a vo firme je potrebné urobiť nasledovné kroky, aby to fungovalo:

  1. Urobiť analýzu súčasného stavu. Postačuje mať výsledovku a súvahu. Kým nie je zmonitorovaný súčasný stav a hneď sú urobené riešenie, nie je to to najlepšie. Je potrebné zistiť slabé miesta cez finančno-ekonomickú analýzu. Cieľom je dosiahnuť primeraný zisk (10% z kapitálu), mať optimálnu likviditu (2) a optimálnu kapitálovú štruktúru (55-60%).
  2. Vypracovať víziu na 5 rokov, čo chce firma do budúcnosti.
  3. Zostaviť strategickú mapu a definovať kľúčové KPIs. Ak to nemáte, je už veľký problém. Je to tzv. bezhlavé riadenie.
  4. Spracovať marketingový plán a plán predaja na 3-5 rokov dopredu. Ktoré produkty, ktorým zákazníkom, požiadavky trhu, inovácie, ….). Pozor nie je to dnes populárny digitálny marketing a aj manažérske školy to nie celkom dobre učia. Odporúčame si dobre naštudovať Marketing management od Phila Kotlera, kde je to vyčerpávajúco uvedené a manažérske školy by to mali začať vyučovať podrobne a používať k tomu najmodernejšie digitálne nástroje. 
  5. Vypracovať finančný plán (4-5 rokov), ktorý optimalizuje firmu. Najväčší problém všetkých organizácií. Vo svete neexistuje komplexný program, ktorý by zachytil vzájomné väzby. V tom sme raritou a tak jediným nástorjom je náš program EIS-FinPlan, ktorý tieto veci dokáže dokonca na úrovni umelej inteligencie. Bez neho je to skoro nezvádnuteľná úloha komplexné zostavenie a vypracovanie finančného plánu vo väzbe na marketingový plán. Viac nájde na našich stránkach, alebo sa môžete opýtam mailom. Napr. TU
  6. Prehodnotiť organizačnú štruktúru a navrhnúť ju tak, aby odpovedala marketingovému a finančnému plánu a napĺňala víziu. T. j. zadefinovať hlavné činnosti (aktivity, resp. procesy), zoskupiť ich a zostaviť organizačné jednotky (hospodárke strediská) a tomu prispôsobiť účtovnú osnovu. Odporúčame to prehodnotiť na zásadách reinžinieringu.
  7. Zostaviť personálny plán a prepočítať počty pracovníkov tak, aby odpovedali novým požiadavkám.  Nastaviť ich rozvoj, kvalifikáciu, prehodnotiť popisy práce ….). Vypracovať ho v zmysle personálnej politiky s víziou do budúcnosti. V tejto kapitole odporúčame vybudovať si Personálny informačný systém. Ucelené programové riešenie zatiaľ podľa našich vedomosti ale neexistuje. 
  8. Následne porovnať so súčasným stav a urobiť reštrukturalizáciu podniku. Pracovníkov, keď chcú motivovať, musia si premyslieť personálnu politiku a personálne stratégie a zvoliť vhodnú taktiku.
  9. Potom zaviesť controlling v plnej miere, aby boli súčasný stav monitorovať a porovnávať s plánom. Forcastingové riadenie je nevyhnutnosťou. V tomto odporúčame náš systém contorllingu EIS s podporou prvkov AI. Napr. TU
  10. Tým sa zabezpečí systém kontroly nad smerovaním firmy a firma pôjde tam, kam budeme chcieť a zmizne bezhlavé riadenie.

Vo firme to chce vytvoriť dobrý projektový tým Balanced Scorecard a všetko pôjde oveľa ľahšie. Spolupráca so školou, ktorá má na to potenciál (napr. VŠTE České Budejovice) je vítaná. Na škole sa učia najmodernejšie veci a ako jediný vo svete majú aj program Racionálny management, ktorý učí manažérov vidieť do budúcnosti a riešiť aj potenciálnu výkonnosť podniku, či zamestnancov. Oživiť podnik dá prácu a rozsiahle zmeny ako sme to popísal vyššie. Týmto postupom sa dobre pripravíte na bude zmeny, ktoré čakjú našu aj svetovú ekonomiku. O tom viac v našom časopise (2024/1) v článku Ekonomika zajtrajška.