Webináre popis

Máte záujem vypracovať sa na kvalitného manažéra 21. storočia. Ak áno, stránka je určená Vám a všetkých, ktorí sa chcú posunúť vo svojom rozvoji ďalej. Na stránke budú uvedené rôzne manažérske zručnosti, programy a techniky, ktoré Vás spravia dokonalejšími. Zúročené a zverejnené tu budú postupne 30 ročné skúsenosti práce v tejto oblasti či už v pozícii riaditeľa podniku, marketingového riaditeľa, controlléra, architekta riadiacich systémov, či pedagóga. Ak máte záujem, veľmi radi Vás uvítame na našich webinároch, kde Vám tieto znalosti radi odovzdáme. Stačí nás kontaktovať priamo na tel. č. +421903638082, na skype peter.gallo33, alebo prostredníctvom stránky www.mentis.sk alebo tejto stránky.

KRÍZOVÝ MANAŽMENT A KRÍZOVÝ CONTROLLING – RIADENIE PODNIKU V DNEŠNÝCH KRÍZOVÝCH PODMIENKACH. Tématické okruhy: Ako sa pripraviť na krízu a úloha controllingu v krízovom riadení. Controllingový systém a jeho nástroje – úlohy finančného controllingu v kríze (finančný plán krátkodobý a dlhodobý), úlohy nákladového controllingu – analyzovanie citlivosti nákladov a výnosov na krízové javy a infláciu. Krízový manažment – monitorovanie a riadenie krízových javov. Systém krízového riadenia. Identifikácia oblastí vzniku krízy. Úrovne krízy. Krízové plány a postup jeho tvorby. Úrovne krízy a prístupy k riešeniu krízy na danej úrovni. Analýza a monitorovanie krízového vývoja. Programy odstraňovania krízy. Vyhodnotenie a ukončenie krízy. Viac informácií na dominanta@dominanta.sk, Mobil: +421 903 638 082

 

 INOVÁCIE V ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRE A HR MANAGEMENT. Tematické okruhy: problémy a nedostatky dnešných organizačných štruktúr a ich riešenia, posúdenie kvality organizačnej štruktúry a obsadenia pracovných miest, reinžiniering a redizajn organizačnej štruktúry, možnosti a potreba inovácií, manažérska inventúra – postup a technika zisťovania sily organizačných jednotiek a hľadanie slabých miest v organizácii, vyvážená organizácia, metodika PSIU pre posúdenie a  hodnotenie kvality obsadenosti organizačných jednotiek, KPIs – kľúčové ukazovatele výkonnosti organizačných jednotiek, príklady z praxe a ich riešenia. Viac informácií na dominanta@dominanta.sk, Mobil: +421 903 638 082

 

ANALÝZY EKONOMICKÝCH VÝSLEDKOV ROKA A ICH VYUŽITIE V PLÁNOCH NA NOVÉ OBDOBIE. Tematické okruhy: úlohy finančného manažmentu, oblasti finančného riadenia firmy, rozbory základných účtovných výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát, cash flow), základné finančné ukazovatele (príprava údajov a ukazovateľov, výber porovnateľných firiem), pyramídové modely, bonitné a bankrotové modely (index bonity), rozbory hospodárskych výsledkov, metódy finančnej analýzy, analýza finančnej dôveryhodnosti firmy, praktické príklady, konzultácie. Viac informácií na dominanta@dominanta.sk, Mobil: +421 903 638 082

 

Mind map as one of the methods of managerial decision making and Balanced Scorecard. Tematic areas: Possibilities of using mind maps and the mechanism of their use. Tools that support the creation of mind maps- Edraw Mind Map,  FreeMind, Inspiration, iMindMap, tools Office a Excel. Examples and demonstrations of mind maps and independent creation. Case study : probability tree in managerial decision making. The main mission of the Balanced Scorecard is that the company does not follow the past, but through future-oriented strategies to ensure its long-term existence. The basis of this methodology was to provide a view that companies are oriented primarily by their mission, vision and strategy. More information at dominanta@dominanta.sk

 

EKONOMIKA PRE NEEKONÓMOV. Tematické okruhy: finančná politika a finančné ciele podniku, finančné rozhodovanie, financovanie podniku, účtovníctvo a jeho vzťah k riadeniu, výkaz ziskov a strát, bilančná analýza, súvaha, cash flow – tvorba a interpretácia údajov, finančná analýza a optimálne hodnoty, analýza a riadenie nákladov a výnosov, analýza ziskovosti, analýza cash flow, finančné plánovanie ako dôležitý nástroj finančného riadenie firmy. Interpretácia výsledkov. Viac informácií na dominanta@dominanta.sk, Mobil: +421903638082

 

FINANČNÁ A EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU. Tematické okruhy: Ako študovať účtovné výkazy, rozbor výsledovky, interpretácia výsledkov na vybraných výkazoch firiem až po predikcie vývoja, rozbor súvahy, likvidita, rentabilita, kapitálová štruktúra a aktivita a interpretácia výsledkov, TOP ukazovatele a KPIs – kľúčové ukazovatele výkonnosti, manažérske aktivity smerom k úspechu, EBIT, EBITDA, NOPAT, zisková marža, krycí príspevok, proces finančného plánovania, hodnota firmy a ako zabezpečiť jej rast, bonita (rating) firmy a jeho efektívne riadenie. Viac informácií na dominanta@dominanta.sk, Mobil: +421903638082. Ukážka video.

 

MANAŽMENT VÝKONNOSTI, KPI A PERSONÁLNY AUDIT. Tematické okruhy: manažment výkonu a výkonnosti, determinanty výkonnosti a výkonu, stanovenie výkonových cieľov, výkonové kritéria, zvyšovanie výkonnosti organizácie metódou Balanced Scorecard, hodnotenie výkonnosti organizácie metódou EVA a DFCF, výkon – odmena – motivácia, manažérska inventúra HR, hodnotenie založené na cieľoch a KPIs, sebahodnotenie. Viac informácií na dominanta@dominanta.sk, Mobil: +421903638082. Ukážka video.

 

CONTROLLING V PRAXI. Systém efektívneho riadenia a plánovania na báze Key Performance Indikators KPI. Tematické okruhy: controlling ako nová filozofia riadenia, ciele a nástroje controllingu, dashboardy vo finančnom a nákladovom controllingu, tvorba ekonomickej pridanej hodnoty, metriky a hýbatelia, zmeny v nákladovom controllingu a nový pohľad na nákladovú štruktúru, moderný a inovatívny prístup ku kalkuláciám, ako využiť tradičné i netradičné členenie nákladov, ako zaviesť procesný controlling, využiť pre NC účtovníctvo, alebo manažérsku nadstavbu, strategický controlling ako súčasť podnikového controllingu – KPI, hodnotenie výkonnosti organizácie n& báze KPI . Viac informácií na dominanta@dominanta.sk, Mobil: +421903638082. 

 

PROJEKTOVÝ CONTROLLING. Tematické okruhy: manažérske a projektové zručnosti, projekt – obsah, tvorba, kategórie projektov, manažment v projektovaní, poslanie a zámer projektu, plánovanie projektu, predinvestičná fáza projektu, štúdia realizovateľnosti, kritériá hodnotenia projektov, úloha finančného plánu v projektovaní, realizácia projektu, riadenie zmien, ukončenie a vyhodnotenie projektu, Cost Volume Profit metodika a hodnotenie ziskovosti projektov, hodnotenie rentability investície, Costs & Benefits analysis, obsah projektu CBA, postupy jeho tvorby a hodnotenia, hodnotenie rentability investície cez CBA analýzu, citlivostná analýza. Viac informácií na dominanta@dominanta.sk, Mobil: +421903638082.

 

KPI – KEY PERFORMANCE INDIKATORS A HR UKAZOVATELE: Tematické okruhy: strategická mapa HR Scorecard, HR Scorecard a väzby na Balanced Scorecard, zostavenie tabuľky HR Scorecard a tvorba KPI, kľúčové ukazovatele výkonnosti a úspory nákladov, tvorba HR ukazovateľov, strategické KPI a HR, HR ukazovatele procesov a činností, voľba KPI a rozpoznanie kľúčových ukazovateľov, využitie BSC v optimalizácií personálneho manažmentu, Benchmarking v personálnej práci, prepojenie HR KPI s HR stratégiou a využitím benchmarkingových dát. Viac informácií na dominanta@dominanta.sk, Mobil: +421903638082.

 

KRÍZOVÝ MANAŽMENT V RIADENÍ FIRMY. Tématické okruhy: definícia krízového manažmentu a problémové okruhy krízového riadenia, nástroje krízového manažmentu, životný cyklus podniku, úrovne krízového manažmentu, kríza v podnikaní a úspešný manažér, oživenie podniku, krízový manažér a jeho funkcia, krízový plán a jeho etapy, príčiny kríz a ich možné zdroje, úrovne krízy, analýza krízového vývoja, stanovenie postupu krízového manažmentu, program odstraňovania krízy, vyhodnotenie a ukončenie krízy. Riešenie problematiky krízy – praktické príklady z praxe. Viac informácií na dominanta@dominanta.sk, Mobil: +421903638082.

 

MYŠLIENKOVÉ MAPY V CONTROLLINGU. Tématické okruhy: Myšlienková mapa ako metóda manažérskeho rozhodovania, možnosti použitia myšlienkových máp v oblasti controllingu, nástroje podporujúce tvorbu myšlienkových máp – Edraw Mind Map,  MS Office a Excel a ďalšie, tvorba myšlienkovej mapy pre oblasť podnikového controllingu, myšlienkové mapy v oblasti finančného controllingu – tvorba a použitie v praxi, tvorba myšlienkovej mapy v oblasti nákladového controllingu, strategický controlling a mapa Balanced Scorecard, transformácia finančnej mapy do podoby myšlienkovej mapy – príklad, implementácia myšlienkových máp do systému procesného controllingu – ABC model, príklady a ukážky myšlienkových máp. Viac informácií na dominanta@dominanta.sk, Mobil: +421903638082.

 

Podnikový controlling. Tématické oblasti: pojem controlling a predpoklady pre jeho úspešné fungovanie vo firme, filozofia a orientácia controllingu, pojmové rozhranie controllingu, postup zavedenia controllingu, organizácia controllingu a jeho inštitucionalizovanie, ziskový a finančný controlling, operatívny a strategický controlling, controllingový reporting, identifikácia kľúčových KPIs pre controllingové dashboardy, vízia a strategické mapy, strategický controlling (SWOT, analýza trhu, analýza konkurencieschopnosti), operatívny controlling – nástroje operatívneho controllingu, rozpočet, finančný plán, bilancia, príprava kalkulácie. Viac informácií na dominanta@dominanta.sk, Mobil: +421903638082.

 

CBA ANALÝZA & CVA ANALYSIS. Tématické okruhy: definícia projektu, ciele a plánovanie projektu, tvorba rozpočtu, zostavenie prvotnej kalkulácie, predbežné prepočty, vecný a časový harmonogram, riadenie projektu, kontrola plnenia, riadenie zmien, projektový reporting, CVA analýza – popis metódy a výpočty pre rôzne projekty, finančná CBA, určenie nákladov projektu, dĺžka trvania, výpočet výnosov, zdroje financovania, cash flow, diskontná sadzba, výpočet NPV a IRR, ekonomická CBA, finančné plánovanie v CBA, kritéria a postupy hodnotenia projektov – metodika, kľúčové faktory projektu, riziká a nedostatky hodnotení. Viac informácií na dominanta@dominanta.sk, Mobil: +421903638082.

 

ZNALOSTNÝ CONTROLLING A MANAGEMENT. Tematické okruhy: základné pojmy znalostného controllingu a znalostného manažmentu (Knowledge Controlling, Knowledge Management). Nekonečný cyklus znalostí, Využitie potenciálu znalostí, význam znalostí, zloženie znalostí. Prínos znalostného manažmentu a controllingu, bariéry. Rámcové práce na znalostnom controllingu. Uhly pohľadu – perspektívy, pracovník znalostnej spoločnosti. Metodiky zavádzania KC a KM. Znalostná databáza a spôsob jej tvorby. Úloha IS / ICT v riadení znalostí. Aplikácia KM. Viac informácií na dominanta@dominanta.sk, Mobil: +421 903 638 082.

 

EIS – SYSTÉM CONTROLLINGU. Tematické okruhy: riadiaci systém controllingu, finančný controlling, nákladový controlling, strategický controlling. Tvorba a zavedenia systému controllingu. Implementácia controllingu do firmy. Zdrojové databázy. Základné väzby a súvislosti. Viac informácií na dominanta@dominanta.sk, Mobil: +421 903 638 082.

 

 

PERSONÁLNY MANAŽMENT. Tematické okruhy: úlohy HR, personálne plánovanie, pracovná analýza a navrhovanie práce, nábor a prijímanie pracovníkov, hodnotenie a odmeňovanie, vedenie ľudí a HR manažment, pracovná motivácia, úspešné riadiace schopnosti. HR Scorecard a moderné trendy v riadení ľudí. Viac informácií na dominanta@dominanta.sk, Mobil: +421 903 638 082.

 

 

SCHOPNOSTI A IMIDŽ MANAŽÉRA. Tematické okruhy: manažér v 21. storočí, efektívna práca manažéra, úlohy a funkcie, stanovovanie cieľov a plánovanie v práci manažéra, organizovanie práce, nábor a výber podriadených, ich vedenie, koučing, manažérske jednania, hodnotenie výkonnosti, dorozumievanie sa, komunikačné a rétorické schopnosti, vedenie porád, manažérske techniky, manažérske informačné systémy a práca s informáciami, riadenie pomocou projektov, riešenie problémov, imidž manažéra, vystupovanie, vzhľad. Viac informácií na dominanta@dominanta.sk, Mobil: +421 903 638 082.

 

PODNIKOVÉ PLÁNOVANIE A CONTROLLING INVESTÍCIÍ. Tematické okruhy: investície a podnikové plánovanie, rozhodovanie o investíciách a financovaní – investície či náklad, metódy hodnotenia investičných príležitostí – statické a dynamické metódy, plánovanie investícií, klasifikácia a priority investičných zámerov, úloha finančného plánu, operatívne rozpočty, nástroje projektového controllingu, strategické hodnotenie investícií – využitie konceptu shareholder value. praktická aplikácia ukazovateľov: WACC, NOPAT, ROCE, EVA. Viac informácií na dominanta@dominanta.sk, Mobil: +421 903 638 082.

 

Balanced Scorecard. Tematické okruhy: BSC a controlling, princípy BSC, BSC ako systém riadenia výkonnosti organizácie, postup zavedenia, vízia – stratégia – rozpočet, strategické ciele, popis perspektív a KPIs, finančná perspektíva, zákaznícka perpektíva, perspektíva procesov, učenie sa rastu, tvorba strategickej mapy, tabuľky BSC, dashboard v BSC, rôzne modely výstupných reportov pre BSC, správne zostavenie tabuľky BSC na cez KPIs, kontrola a vyhodnocovanie KPI, sledovanie trendov, bodové hodnotenie strategických cieľov, postup tvorby a implementácia Balaced Scorecard v rôznych typoch organizácií. Viac informácií na dominanta@dominanta.sk, Mobil: +421 903 638 082.

 

Riadenie kvality EFQM, etika umelej inteligencie AI a manažérsky audit.. Tematické okruhy: Pojem kvality a základné otázky vzťahu kvality a controllingu, systém exceletnosti v riadení kvality, testovanie úrovne kvality EFQM, zisťovanie slabých miest a postupy riešenia. Úroveň umelej inteligencie v organizácii a jej testovanie, model etiky umelej inteligencie. Manažérsky audit – obsah, formy auditu a postupy pre jeho uplatnenie. Viac informácií na dominanta@dominanta.sk, Mobil: +421 903 638 082.