Peter Gallo

Peter Gallo
peterGallo
Narodený Január 10, 1956
Kokava nad Rim., Slovakia
Príslušnosť Slovenská republika
Povolanie Vysokoškolský pedagóg, autor, konzultant
Web www.dominanta.sk

Peter Gallo (narodený Január 10, 1956) v Kokave nad Rimavicou. Vysokoškolský pedagóg, poradca a konzultant v controllingu a manažmente, manažér. Pôsobí na Vysokej škole technicko-ekonomickej v Českých Budejoviciach a zároveň aktívne pracuje aj pre prax v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti controllingu, strategického riadenia a manažmentu.

Životopis a vzdelanie

Peter Gallo sa narodil v Kokave nad RimavicouSlovenskej republike. Študoval na Gymnáziu M. Kukučína v RevúcejPrešove v rokoch 1971-75. Vyštudoval Technickú univerzitu v Košiciach, odbor Ekonomika a riadenie strojárskej výroby. Titul Ing. získa v roku 1981 na Technickej univerzite v Košiciach. Titul kandidáta vied CSc. získal na Fakulte ekonomiky a riadenia výrobných odvetví (FERVO, teraz Fakulta podnikového manažmentu) na Ekonomickej univerzite v Bratislave v roku 1985 z Ekonomiky práce. V roku 1992 získal Diplom in Management od The Open University. Titul docent v oblasti 62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky získal v roku 1996 na Ekonomickej fakulte Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici. Od roku 2022 je docentom na Vysokej škole technicko-ekonomickej v Českých Budejoviciach. Je členom odbornej rady Asociace pro finanční řízení (CAFIN) Praha a odborným garantom a projektovým manažérom v združení Agroturizmus Slovakia EZAT. Je odborným garantom a hlavným redaktorom časopisu Controlling a finančno-manažérske teórie v praxi.

Kariéra

V rokoch 1981-82 pracoval ako technológ v ZVT Banská Bystrica a ZPA Prešov, kde prešiel postupne všetkými profesiami v štýle Baťovskej školy. V rokoch 1982-91 pôsobil ako asistent a odborný asistent na Katedre ekonomiky a riadenia priemyslu Strojníckej fakulty Technickej univerzityKošiciach. V rokoch 1991-92 bol tvorcom a  garantom odboru Ekonomika a manažment v priemysle na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Od roku 1992 po úspešnom obhájení projektu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach pred akreditačnou komisiu SR ju riadil v rokoch 1992-94, kde vybudoval študijný odbor Financie, bankovníctvo a investovanie. V rokoch 1994-97 pôsobil v rôznych manažérskych a manažérsko-pedagogických funkciách na škole aj v praxi. V roku 1996 založil vlastnú poradenskú firmu pre controlling a manažment. V rokoch 1994-96 bol garantom manažérskeho vzdelávania NEBS Management na Slovensku pod garanciou Landrillo College Wales a Úradu pre riadenie a vedenie v Londýne. Od roku 2008 do roku 2013 pôsobil ako docent na Bankovním institute Praha, o.z. Banská Bystrica. V rokoch 2009-13 pôsobil na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach.

Vedecká práca v oblasti controllingu a manažmentu

Vyše 25 rokov spolupracuje a pôsobí aktívne aj v praxi, kde poskytuje poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti manažmentu a controllingu a podieľa sa na vývoji controllingových systémov pre potreby riadenia. Vo svojej vedeckej práci sa orientuje na problematiku controllingu a to zvlášť na finančný, nákladový a strategický controlling. Vyškolil niekoľko tisíc manažérov z praxe a zaviedol niekoľko desiatok controllingových systémov do slovenských firiem. V súčasnosti sa venuje implementácii controllingu a systémov strategického riadenia do oblasti turizmu s podporou najmodernejších informačno-komunikačných technológií. Vo svojej vedecko-výskumnej práci riešiť projekty zamerané na automatizáciu a robotizáciu výroby, projekty v oblasti podpory rozvoja turizmu a agroturizmu a projekty KEGA a VEGA. V súčasnosti rieši vedecko-výskumný projekt zameraný na e-learningové vzdelávanie s uplatnením sa aj v praxi.

Najvýznamnejšie vedecké práce a projekty

V roku 1992 vyvinul vlastné informačný systém pre finančné plánovanie. V súčasnosti je to už program EIS 5.0, kde implementoval skúsenosti a vlastné know-how. Za najhodnotnejšiu prácu a autorstvo možno považovať vlastné know-how v controllingu, integrovaný controllingový systém EIS (Executive Informations System), originálny a jedinečný program pre finančné plánovanie FinPlan. Po roku 2002 vyvinul vlastný systém strategického riadenia výkonnosti organizácie a vlastné know-how v oblasti riadenia na základe štúdií Nortona a Kaplana podľa Balanced Scorecard a aplikoval ho na podmienky malého a stredného podnikania vo vybraných podnikoch na Slovensku a v zahraničí. Za úspech možno považovať vytvorenie a implementovanie strategického systému riadenia pre atómovú elektráreň Paks (MR). Je autorom a spoluautorom systému pre hodnotenie bonity projektov EU pre agentúru Sapard a PPA. Autorsky sa podieľal aj na vytvorení informačno-komunikačného systému Index podnikatela – www.indexpodnikatela.sk. V rokoch 2008-14 vyvinul vlastný bonitný a benchmarkingový model (G-model) pre zisťovanie raitingu spoločnosti a monitorovanie jeho úspechu na trhu, ktorý bol implementovaný aj do informačno-komunikačného systému Index podnikateľa. V súčasnosti pracuje na jeho inovatívnej verzii, do ktorej sa implementujú najnovšie poznatky z oblasti manažmentu, controllingu a benchmarkingu. Je autorom vlastného systému hodnotenia výkonnosti pracovníkov a organizácie postavenom na sebahodnotení a vyhodnocovaní výkonnosti organizácie pomocou IKT.

Najvýznamnejšie publikácie

Referencie

ICOPAL, a.s., Slovenské elektrárne, a.s., OVP, CMF Slovakia s.r.o., Draka Comteq Slovakia, s .r.o., E.ON IS Slovakia, spol. s r. o., ENGINE Slovakia s.r.o. Frucona Košice, a.s., Hansol LCD Slovakia s.r.o.,  I.D.C. Holding, a.s.,  International BEZ Group, spol. s r.o., JASPLASTIK-SK, spol. s r.o., KONŠTRUKTA INDUSTRY, a.s., KÜSTER automobilová technika, s.r.o., Mlynsko-pekársky a cestovinársky kombinát, a. s., MONARFLEX, s. r. o.,  PARTIZÁNSKE BUILDING COMPONENTS-SK S.R.O. Pasell Slovakia, s.r.o.,PREMAGAS s.r.o., Protherm Production s.r.o., Revúcke koberce syntetické, s.r.o,. StropTel, spol. s r.o., Trenčianske minerálne vody, a.s. , V.O.D.S., a.s., Vzdelávací inštitút COOP, a.s., Zentiva, a.s.,  ZLATÝ BÝK, s.r.o. ZSNP, a.s., PROECO Industries, s.r.o.,  INGMETAL, LEAR CORP SEATING SLOVAKIA,  ............

Link

skype: peter.gallo33
mobil: 0421 903 638 082
mail: gallo@dominanta.sk
          peter.gallo@unipo.sk