Interpretácia finančných ukazova

Interpretácia finančných ukazovateľov  Späť ba Controlling Späť na DominantaSpäť na knihySpäť na eShopSpäť na EIS

Skupina Ukazovateľ Výpočet Vstupné údaje Hodnotená oblasť Výklad ukazovateľa Pozitívna hodnota
Likvidita Celková likvidita obežný majetok súvaha Krátkodobá finančná stabilita a platobná schopnosť. Základný finančný cieľ podniku. Charakterizuje predpoklady podniku plniť záväzky v najbližšom období. Hodnota závisí od odvetvia, v ktorom firma pôsobí. 1,5 - 2,5
___________________ >2, nie pod 1
krátk. záväzky + bež. úvery + kr. fin.  výpomoci  
Likvidita Bežná likvidita obežný majetok  - zásoby súvaha Krátkodobá finančná stabilita a platobná schopnosť. Niekedy tiež ako hlavný cieľ podniku. Charakterizuje predpoklady podniku plniť záväzky v najbližšom období. Hodnota závisí od odvetvia, v ktorom firma pôsobí. 1,0 - 1,5
_____________________ na 1€ kr. záväzkov by malo byť 1 až 1,5 € obežného majetku mimo zásob
krátk. záväzky + bež. úvery + kr. fin.  výpomoci  
Likvidita Okamžitá likvidita, tiež pohotová likvidita ob. maj.  - zásoby - krátk. pohľ. súvaha Okamžitá platobná schopnosť vypočítaná z finančných účtov. Charakterizuje predpoklady podniku plniť záväzky v najbližšom období. Hodnota závisí od odvetvia, v ktorom firma pôsobí. 0,2 - 0,8, 
_____________________   na 1€ kr. záväzkov by malo byť 20 až 80 centov na finančných účtoch
krátk. záväzky + bež. úvery + kr. fin.  výpomoci    
Likvidita Pracovný kapitál obežný majetok - krátkodobé záväzky -  súvaha Krátkodobá finančná stabilita a platobná schopnosť Charakterizuje predpoklady podniku plniť záväzky v najbližšom období kladná hodnota, ktorá vykazuje určitú stabilitu, záporná hodnota = ohrozenie fin. stability
Likvidita Cash flow hospodársky výsledok + odpisy výsledovka     kladná hodnota,  ktorá rastie, umožňuje financovanie aktivít
Aktivita Doba obratu zásob zásoby * 360   Nadmerná výška zásob, výkonnosť, aktivita Kvantifikuje viazanosť aktív Hodnota má klesať, čím je hodnota nižšia, tým je podnik stabilnejší, so zvyšovaním sú-visí zvyšovanie úver. zaťaženia, pozitívna hodnota je < 70
______________________ súvaha
tržby výsledovka
Aktivita Doba obratu pohľadávok pohľadávky * 360   nadmerná výška pohľadávok, výkonnosť,  Kvantifikuje viazanosť aktív < 70
______________________ súvaha
tržby výsledovka
Aktivita Doba obratu záväzkov záväzky * 360   aktivita Využitie (účinnosť) fixných aktív  
______________________ súvaha
tržby výsledovka
Aktivita Obrat neobežného majetku (fixných aktív) tržby   aktivita Využitie (účinnosť) fixných aktív  
______________________ výsledovka
neobežný majetok súvaha
  Obrat majetku (celkových aktív) tržby     Využitie (účinnosť) fixných aktív  
______________________ výsledovka
majetok súvaha
Kapitálová štruktúra Stupeň prekapitalizovania (krytie majetku) vlastné imanie   Štruktúra finančných zdrojov Podiel vlastníkov a veriteľov na financovaní, koef. charakterizujú podnikateľské riziko, vyžadujú, aby vlastníci investovali v rovnakom rozsahu ako investori hodnota by sa mala pohybovať okolo 30% (0,3), znamená vysoký podiel krátk. záväzkov a nízku výnosnosť na kmeňovú akciu
___________________ súvaha
neobežný majetok  
Kapitálová štruktúra Stupeň podkapitalizovania (krytie dlhodobého majetku) vl. imanie + dlhodobé záväzky   Štruktúra finančných zdrojov Podiel vlastníkov a veriteľov na financovaní, koef. charakterizujú podnikateľské riziko, vyžadujú, aby vlastníci investovali v rovnakom rozsahu ako investori hodnota by sa mala pohybovať okolo 100% (1,0), nedostatok kapitálu, nízky podiel vlastných zdrojov
___________________ súvaha
neobežný majetok  
Kapitálová štruktúra Krytie úrokov HV pre zdan. + nákl. úroky       min. 3, optimálna hodnota je 8
___________________ výsledovka
nákladové úroky  
Kapitálová štruktúra Celková zadlženosť (veriteľské riziko) cudzie zdroje   Dlhodobá finančná stabilita Dlhodobá funkčnosť a platobná schopnosť podniku kritická hodnota je 0,7 a túto hodnotu by nemal  ukazovateľ prekročiť, optimálna hodnota  je 0,5
___________________ súvaha
majetok  
Kapitálová štruktúra Stupeň samofinancovania (podiel vlastného kapitálu) vlastné imanie   Štruktúra finančných zdrojov Podiel vlastníkov a veriteľov na financovaní, koef. charakt. podnik. riziko, vyžadujú, aby vlastníci investovali v rovnakom rozsahu ako investori optimálne 50 % (doplnok k veriteľskému riziku)
___________________ súvaha
majetok  
Kapitálová štruktúra Miera zadlženosti (finančná štruktúra) cudzie zdroje   Štruktúra finančných zdrojov Podiel vlastníkov a veriteľov na financovaní, koef. charakt. podnik. riziko, vyžadujú, aby vlastníci investovali v rovna-kom rozsahu ako investori pozitívny vývoj je, ak sa ukazovateľ blíži k hodnote 1 (pomer  50 : 50), >2
___________________ súvaha
vlastné imanie  
Kapitálová štruktúra Stupeň finančnej samostatnosti vlastné imanie   Štruktúra finančných zdrojov Podiel vlastníkov a veriteľov na financovaní, koef. charakt. podnik. riziko, vyžadujú, aby vlastníci investovali v rovnakom rozsahu ako investori pozitívna hodnota sa blíži k 1
___________________ súvaha
cudzie zdroje  
Kapitálová štruktúra Podiel dlhodobého cudzieho kapitálu dlhodobé záväzky   Štruktúra finančných zdrojov Podiel vlastníkov a veriteľov na financovaní, koef. charakt. podnik. riziko, vyžadujú, aby vlastníci investovali v rovnakom rozsahu ako investori dlhodobých zdrojov by malo byť toľko, aby boli pokryté dlhodobé aktíva
________________________ súvaha
majetok  
   
Kapitálová štruktúra Podiel krátkodobého cudzieho kapitálu krátkodobé záväzky súvaha Štruktúra finančných zdrojov Podiel vlastníkov a veriteľov na financovaní, koef. charakt. podnik. riziko, vyžadujú, aby vlastníci investovali v rovnakom rozsahu ako investori  
________________________  
majetok  
  súvaha
Kapitálová štruktúra Úrokové zaťaženie nákladové úroky   Dlhodobá finančná stabilita Dlhodobá funkčnosť a platobná schopnosť podniku Hovorí, akú časť HV odčerpávajú nákladové úroky
________________________  
HV + nákl. úroky výsledovka
   
Kapitálová štruktúra Doba návratnosti úverov úvery celkom   Dlhodobá finančná stabilita Dlhodobá funkčnosť a platobná schopnosť podniku Čím je kratšia doba splácania úverov, tým je lepšia finančná situácia firmy
________________________ súvaha
bilančný cash flow výsledovka
   
Kapitálová štruktúra Dlhodobá úverová zadlženosť bankové úvery súvaha Dlhodobá finančná stabilita Dlhodobá funkčnosť a platobná schopnosť podniku  
________________________  
vlastné imanie  
  súvaha
Kapitálová štruktúra Bilančný kurz vlastné imanie        
________________________  
základné imanie súvaha
   
Rentabilita Rentabilita celkového kapitálu - ROA hospodársky výsledok   ziskovosť, miera zhodnotenia zdrojov, efektívnosť finančného riadenia Výška ukazovateľa súvisí s alternatívnymi nákladmi na kapitál, ukazovaeľ musí byť väčší ako náklady na kapitál(úroková miera, dividendy, atď) >15%
________________________ výsledovka
majetok súvaha
   
Rentabilita Rentabilita vlastného imania ROE hospodársky výsledok   ziskovosť, miera zhodnotenia zdrojov, efektívnosť finančného riadenia Výška ukazovateľa súvisí s alternatívnymi nákladmi na kapitál, ukazovateľ musí byť väčší ako náklady na kapitál(úroková miera, dividendy, atď) >20-25%
________________________ výsledovka
vlastné imanie súvaha
   
Rentabilita Rentabilita tržieb ROS hospodársky výsledok   ziskovosť, miera zhodnotenia zdrojov, efektívnosť finančného riadenia    
________________________ výsledovka
tržby  
   
Rentabilita Rentabilita nákladov hospodársky výsledok   ziskovosť, miera zhodnotenia zdrojov, efektívnosť finančného riadenia    
________________________ výsledovka
náklady